پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه کنوانسیون ژنو

دفتراطلاعات بایستیاماکن,لوازموکارمندکافیدراختیارداشتهباشدتابتواندبهطرزمؤثریکاربکند.دفتراطلاعات با سریعترینوسائل,اطلاعاتمزبورراازیکطرفبهوسیلهدولحامیوازطرفدیگربوسیلهآژانسمرکزیدولتهایذیعلاقهخواهدفرستاد.اطلاعاتمزبوربایدطوریباشدکهخانوادههایذینفعراسریعاًمستحضرسازد. اطلاعات دفتر اطلاعات شامل؛،نامونامخانوادگی,درجه,شماره,محلو,تاریخکاملتولد,تعییندولتمتبوع,نامپدرومادر,نامونشانشخصیکهبایداسارتاسیربهاواطلاعدادهشودونشانینامهنویسیبهعنواناسیرمی باشد . همچنیناطلاعاتمربوطبهحالمزاجیاسیرانجنگیکهشدیداًبیماروزخمدارندمنظماًودرصورتامکانهفتهاییکبارفرستادهخواهدشد. یکی دیگر از وظایفدفتراطلاعاتاین است که؛ کلیهاشیاءشخصیقیمتیکههنگامبازگشتبهمیهنیاآزادییافوتاسیرجنگیازاوباقیماندهاست,بهانضماموجوهنقدیبهپولیغیرازپولبازداشتکنندهواسنادیراکهبراینزدیکاندارایاهمیتمی باشد را جمعآوریکرده وبهدولتهایذینفعارسالدارد. اشیاءمزبوردربستههاییکهتوسطدفتراطلاعاتممهورشدهباشدارسالخواهدشد . دفتراطلاعاتازدوایرمختلفمربوطاطلاعاتمربوطبهنقلوانتقالوآزادیوبازگشتبهمیهنوفراروبستریشدندربیمارستانوفوترادریافتوبهطریقمذکوردربندسومبالابهدولتذینفعاطلاعخواهدداد. علاوه بر تماماین وظایف بایستی پاسخگوی سؤالاتی که در باب بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل