پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، ضریب همبستگی

حاصل می شود. (ازکمپ،1380).د) نظریه برابری: بنابر نظرآدامز(1965) افراد ازکاری خشنود هستند که احساس کنند با آنها به طور منصفانه ای رفتار می شود. وی نا برابری را چنین تعریف می نماید: هرگاه شخص درک بیشتر بخوانید...

توسط mitra3--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد عدالت رویه ای، عدالت سازمانی، گروه مرجع، جامعه شناختی

باید درک کنند که خشنودی شغلی تأثیرات معناداری از فرهنگ دارد.کارکنان از فرهنگ های مختلف انتظارات متفاوتی از شغل شان دارند، بنابراین دستور واحدی برای افزایش خشنودی شغلی در نیروهای کاری با فرهنگ های متفاوت بیشتر بخوانید...

توسط mitra3--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد عملکرد شغلی، سطح تحصیلات، عوامل محیطی، رفتار کارکنان

افزایش می یابد. در پژوهش های دیگری نیز مشخص شده است که خشنودی شغلی تحت تاثیر محبوبیت و شهرت در بین همکاران و نیز میزان همبستگی گروهی قرار دارد (همان منبع).14-شرایط محیط کار: اگر محیط بیشتر بخوانید...

توسط mitra3--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد ارتقای شغلی، توسعه انسانی، ارتباطات سازمانی، توانمند سازی

امریکا و کانادا که نرخ اشتغال پنجاه، پنجاه است با این حال میزان ارتقای شغلی برابر نیست.  نمونه آن،این است که از هر ده شرکت بزرگ امریکایی تنها مدیریت یکی از آن ها را زنان بر بیشتر بخوانید...

توسط mitra3--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد ارتقای شغلی، سلسله مراتب، حقوق و دستمزد، رفتار کارکنان

را دوست دارد و ارزش زیادی برای آن قائل است و احساس مثبتی نسبت به آن دارد (شفیع آبادی، 42:1385).• خشنودی شغلی می تواند ناشی از دو دسته عوامل بیرونی مثل افزایش حقوق ، ارتقا بیشتر بخوانید...

توسط mitra3--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، نیازهای روانی، تمایل به ترک شغل

به یک بخش را مورد توجه قرار دادند. محققان بعدی نشان دادند که افراد یک حد معینی از نابرابری را می پذیرند(کروپانزانو ،137:2003). از طرفی بر اساس نظریه‌ برابری اگر افراد احساس کنند با آنان بیشتر بخوانید...

توسط mitra3--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد بی عدالتی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت سازمانی

نابرابری باشد. (گریفین1،1996ترجمه الوانی:1388). 2-1-21- اجرای عدالت درسازمان: درمورد اجرای عدالت درسازمان، کارکنان با دومنبع مواجه اند :1-مدیر:که باتصمیم گیری هاوبرنامه ریزی ها واختیاراتش بااین امرسروکاردارد.2-سازمان: عدالت درسازمان بیانگرادراک کارکنان ازبرخوردهای منصفانه است که دوعامل موثربراین بیشتر بخوانید...

توسط mitra3--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد عدالت سازمانی، اجرای عدالت، بی عدالتی، منابع انسانی

کارکنان خواهد انجامید. این میزان بسته به نقشی که کارمند در دادن اطلاعات غلط ومغرضانه به مدیر ایفا می کند ممکن است کم و زیاد شود. میزان وابستگی مدیر به این اطلاعات مغرضانه در سایر بیشتر بخوانید...

توسط mitra3--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد شایسته سالاری، تعهد سازمانی، گناهان کبیره، نخبگان سیاسی

ن ،نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند برضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد (برای هر کس که شهادت می دهید) اگر غنی باشد یا فقیر، خدا به بیشتر بخوانید...

توسط mitra3--javid، قبل