پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه کنوانسیون ژنو

دفتراطلاعات بایستیاماکن,لوازموکارمندکافیدراختیارداشتهباشدتابتواندبهطرزمؤثریکاربکند.دفتراطلاعات با سریعترینوسائل,اطلاعاتمزبورراازیکطرفبهوسیلهدولحامیوازطرفدیگربوسیلهآژانسمرکزیدولتهایذیعلاقهخواهدفرستاد.اطلاعاتمزبوربایدطوریباشدکهخانوادههایذینفعراسریعاًمستحضرسازد. اطلاعات دفتر اطلاعات شامل؛،نامونامخانوادگی,درجه,شماره,محلو,تاریخکاملتولد,تعییندولتمتبوع,نامپدرومادر,نامونشانشخصیکهبایداسارتاسیربهاواطلاعدادهشودونشانینامهنویسیبهعنواناسیرمی باشد . همچنیناطلاعاتمربوطبهحالمزاجیاسیرانجنگیکهشدیداًبیماروزخمدارندمنظماًودرصورتامکانهفتهاییکبارفرستادهخواهدشد. یکی دیگر از وظایفدفتراطلاعاتاین است که؛ کلیهاشیاءشخصیقیمتیکههنگامبازگشتبهمیهنیاآزادییافوتاسیرجنگیازاوباقیماندهاست,بهانضماموجوهنقدیبهپولیغیرازپولبازداشتکنندهواسنادیراکهبراینزدیکاندارایاهمیتمی باشد را جمعآوریکرده وبهدولتهایذینفعارسالدارد. اشیاءمزبوردربستههاییکهتوسطدفتراطلاعاتممهورشدهباشدارسالخواهدشد . دفتراطلاعاتازدوایرمختلفمربوطاطلاعاتمربوطبهنقلوانتقالوآزادیوبازگشتبهمیهنوفراروبستریشدندربیمارستانوفوترادریافتوبهطریقمذکوردربندسومبالابهدولتذینفعاطلاعخواهدداد. علاوه بر تماماین وظایف بایستی پاسخگوی سؤالاتی که در باب بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب احتمالا بار ها در مورد دستگاه های فلزیاب، گنج یاب و دستگاه طلایاب مطالب زیادی را شنیده اید و حداقل نحوه کار آن ها را می دانید. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

طرح تدبیر 98-97 مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تدبیر 98-97 98-1397 مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه طرح تدبیر 98-97 چیست ؟ طرح تدبیر 98-97 عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

چه غذاهایی واسه رفلاکس معده مفیدند و چه غذاهایی مضر؟

    کدوم مواد غذایی در کاهش علائم رفلاکس معده تاثیردارن؟ ۱. سبزیجات سبزیجات به دلیل چربی و قند پایین، موجب کاهش اسید معده می شن. لوبیا سبز، کلم بروکلی، مارچوبه، گل کلم، سبزیجاتِ دارای بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل