1- 12 روش گردآوری اطلاعات : 14
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 14
1- 14تعاریف متغیرهاو واژه های کلیدی : 15
فصل دوم 19
-21 تاریخچه موضوع 20
2-2 عارضه یابی(شناسایی عوامل چالشی) سازمانی 23
3-2 اهمیت وضرورت عارضه یابی(شناسایی عوامل چالشی) سازمانی 23
2-4 مدل های مطرح درزمینه شناسایی عوامل چالشی سازمانی 24
2- 5 مقایسه و تحلیل متدولوژی‌های شناسایی عوامل چالشی سازمان 31
2- 6 تعریف مدل تعالی سازمانی 38
2- 7 اهمیت وضرورت مدل 38
8-2 بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی درمدل تعالی سازمانی 39
2-9 روشهای ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی 41
10-2بررسی اجمالی معیارها در مدل تعالی سازمانی و نحوه امتیاز دهی به آنها 43
11-2بررسی اجمالی رابطه معیاروزیرمعیار در مدل تعالی سازمانی 47
2-21 توضیحات تشریحی ساختار مدل تعالی سازمانی 50
2- 13پیشینه تحقیق : 118
2-31-1 تحقیقات خارج ازکشور 118
2-13-2 تحقیقات داخل کشور 119
فصل سوم 121
روش شناسایی تحقیق (متدولوژی) 121
3-1 روش تحقیق : 123
3-2 جامعه و نمونه آماری: 123
3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات: 123
3-4 مقیاس های پرسشنامه: 124
3-5 روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات: 125
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 126
فصل چهارم 126
4-1 مقدمه 127
4-2 توصیف مشخصات جمعیتی 127
1-2-4ترکیب سنی 127
2-2-4سابقه خدمت 128
3-2-4 میزان تحصیلات 130
4-3 پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش 131
4-3-1 سوال فرعی اول 131
4-3-2 سوال فرعی دوم 133
4-3-3 سوال فرعی سوم 135
4-3-4 سوال فرعی چهارم 137
4-3-5 سوال فرعی پنجم 139
4-3-6 سوال فرعی ششم 142
4-3-7 سوال فرعی هفتم 144
4-3-8 سوال فرعی هشتم 147
4-3-9 سوال فرعی نهم 149
4-3-10 سوال فرعی دهم 151
4-3-11 سوال فرعی یازدهم 153
فصل پنجم 158
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 158
5-1 نتیجه گیری: 159
5-1-1 نتایج حاصل از فرضیات: 159
5-1-2 نتایج امار توصیفی 162
5-1- 3سایر نتایج 163
5- 2 پیشنهادات : 165
5-2-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق: 165
5-2-2 سایرپیشنهادات 172
5-3-2 پیشنهاد به سایرمحقق ها 172
ضمائم وپیوست 177
فهرست منابع و مآخذ: 201

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 1-1 رابطه معیاروزیرمعیار تعالی سازمانی……………………………………………………………….15
جدول 2-1 مقایسه مدلهایCED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیار اصول وپیش فرضها…33
جدول 2-2 مقایسه مدلهای CED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیارساختارها……………34
جدول 2-3 مقایسه مدلهای CED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیارکارآمدی دراجرا…..35
جدول 2-4 مقایسه مدلهایCED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیار پشتوانه علمی واجرا…36
جدول 3-1 تناظرسوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………….112
جدول 3-2 مقیاس سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………112
جدول 3-3 آمار قابلیت اطمینان …………………………………………………………………………………113
جدول 4-1 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سن جامعه آماری………….…………………………..116
جدول 4-2 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سابقه خدمت جامعه آماری………………………………117
جدول 4-3 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی میزان تحصیلات جامعه آماری………………………….119
جدول 4-4 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی اول ……………………………………………………………120
جدول 4-5 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی اول…………………………………………………………..121
جدول 4-6 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی دوم ……………………………………………………………122
جدول 4-7 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی دوم…………………………………………………………..123
جدول 4-8 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی سوم ………………………………………………………….124 جدول 4-9 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی سوم …………………………………………………………126
جدول 4-10 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی چهارم……………………………………………………….127
جدول 4-11 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی چهارم……………………………………………………..128
جدول 4-12 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی پنجم…………………………………………………………129
جدول 4-13 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی پنجم……………………………………………………….131
جدول 4-14 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی ششم ………………………………………………………..132
جدول 4-15 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی ششم……………………………………………………….133
جدول 4-16 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی هفتم ………………………………………………………..134
جدول 4-17 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی هفتم……………………………………………………….136
جدول 4-18 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی هشتم ……………………………………………………….137
جدول 4-19 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی هشتم………………………………………………………138
جدول 4-20 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی نهم………………………………………………………….139
جدول 4-21 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی نهم………………………………………………………..140
جدول 4-22 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی دهم…………………………………………………………141
جدول 4-23 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی دهم……………………………………………………….142
جدول 4-24 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی یازدهم……………………………………………………..142
جدول 4-25 آزم
ون t یک نمونه ای سوال فرعی یازدهم……………………………………………………143

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه هایعملکرد کارکنان، بهبود عملکرد

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سن جامعه آماری………………………………………….117
نمودار 4-2 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سابقه خدمت جامعه آماری………………………………118
نمودار 4-3 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی میزان تحصیلات جامعه آماری………………………….119

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل تعالی سازمانی EFQM…………………………………………………………………………..9
شکل 2-1 اجزاء مدل EFQM وارتباط آنهابایکدیگر……………………………………………………………29
شکل 2-2 شماتیک مدل EFQM و نحوء امتیازدهی وتعامل بایکدیگر………………………………………..43
شکل 2-3 ساختار معیار توانمندسازها……………………………………………………………………………45
شکل 2-4 ساختار معیار نتایج ……………………………………………………………………………………46
شکل 2-5 ابعاد محیط داخلی سازمان…………………………………………………………………………….71
شکل 2-6 مراحل بهینه سازی فرایندها ………………………………………………………………………….82
شکل 2-7 ارزیابی بهبودومراحل اصلاح فرایندسازمانی ………………………………………………………84
شکل 2-8 مقایسه مفاهیم نیاز، انتظار، خواسته، مشخصه……………………………………………………..87
شکل 2- 9 رابطه رضایت کارکنان ومشتری باعملکرد سازمان ……………………………………………………….91

چکیده

بررسی عوامل چالشی سازمان به عنوان یکی از اقدامات مفید و اولیه شناسائی آسیب هاو نقاط ضعف فرایندهای سازمانی برای سازمان‌هایی که به تعالی می اندیشندمیباشد، لذا استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه‌ریزی استراتژیک ایجاد نمایند ضرورت می یابد. در همین راستا مدل بنیاداروپایی کیفیت مدیریت1 می تواند به عنوان الگوو ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیازسازمان مورداستفاده قرارگیرد.
در این تحقیق برای بررسی عوامل چالشی درپایش عملکردسازمانی بانک ملی در قالب مدل تعالی بنیاداروپایی کیفیت مدیریت از روش پیمایشی و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است،برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی و آزمون T تک نمونه ای بهره جسته ایم.در این پژوهش بااستفاده ازآمارتوصیفی و رسم جداول توزیع فراوانی و نمودارها به بررسـی جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق پرداخته که در سطح اطمینان95% فرضیه های فوق ،مشخص گردید بانک ملی فقط در معیار نتایج مربوط به جامعه فاقدعارضه می باشد. بر اساس یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتیجه‌گیری می شود بانک ملی درحوزه های خط مشی و استراتژی، منابع انسانی، شراکت ها و منابع و فرآیندها و نتایج مشتریان، نتایج منابع انسانی، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرددارای عارضه می باشد لذا پیشنهاد گردید ایجاد بانک های اطلاعاتی قوی و مرکزی و انجام پروژه های داده کاوی 2 و برگزاری جلسات منظم هفتگی در سازمان میان مدیران و کارکنان و همچنین نسبت به تشکیل کارگروه تـخصصی آشنـا با استراتژی و خط مشی و برنامه ریزی وبرگزاری جلـسات طوفان فکری3 اقدام گرددوازیک سیسـتم واحدمدیریت اطلاعات یکپارچه4 استفاده نمایند.همچنین بااستقرارسیستم صدای مشتریان 5 می توان به نیازهای واقعی مشتریان پی برد.پیشنهادگردیدپروژهای ارزیابی عملکردمتناسب با فرآیندهای سازمان ازسوی مدیریت ارشد در سازمان ایجاد شده و با برون سپاری منطقی وضعیت فعلی سازمان در مقایسه با استانداردها جهانی و بنچ مارکینگ6 با سایر سازمان ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

فصل اول

1-1مقدمه :

پرواضح است که شناخت پایه و اساس هر حرکتی است. بدیهی است که در مدیریت نیز شناخت مقدمه اصلاح و بهبود است در حدی که در جزو پنج وظیفه اصلی مدیری ذکر می‌شود. اما نکته اینجاست که مادام که موضوع بررسی و صورت مسئله کوچک باشد (مانند مدیریت یک پروژه کوچک و یا اداره یک سازمان کوچک چند نفره) مشاهده مستقیم مناسب‌ترین راهکار ممکن برای شناخت است. اما زمانی که مسئله مدیریت یک سازمان بزرگ و اصلاح و بهبود مستمر آن مطرح است، کسب شناخت صحیح از وضع موجود، محیط و توانایی‌های سازمان، خود به صورت امری خطیر جلوه‌گر می ِود، راه‌حل ، تعریف شاخص‌هایی است که در دیدرس چشمان مدیر قرار گیرند و نمایانگر ضعف‌ها و قوت‌ها باشند.
تقریباً‌ همه فنون وابزارهایی که در سالهای اخیر برای ارتقاء سطح مدیریت و کیفیت عرضه

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید