دفتراطلاعات بایستیاماکن,لوازموکارمندکافیدراختیارداشتهباشدتابتواندبهطرزمؤثریکاربکند.
دفتراطلاعات با سریعترینوسائل,اطلاعاتمزبورراازیکطرفبهوسیلهدولحامیوازطرفدیگربوسیلهآژانسمرکزیدولتهایذیعلاقهخواهدفرستاد.اطلاعاتمزبوربایدطوریباشدکهخانوادههایذینفعراسریعاًمستحضرسازد. اطلاعات دفتر اطلاعات شامل؛،نامونامخانوادگی,درجه,شماره,محلو,تاریخکاملتولد,تعییندولتمتبوع,نامپدرومادر,نامونشانشخصیکهبایداسارتاسیربهاواطلاعدادهشودونشانینامهنویسیبهعنواناسیرمی باشد . همچنیناطلاعاتمربوطبهحالمزاجیاسیرانجنگیکهشدیداًبیماروزخمدارندمنظماًودرصورتامکانهفتهاییکبارفرستادهخواهدشد. یکی دیگر از وظایفدفتراطلاعاتاین است که؛ کلیهاشیاءشخصیقیمتیکههنگامبازگشتبهمیهنیاآزادییافوتاسیرجنگیازاوباقیماندهاست,بهانضماموجوهنقدیبهپولیغیرازپولبازداشتکنندهواسنادیراکهبراینزدیکاندارایاهمیتمی باشد را جمعآوریکرده وبهدولتهایذینفعارسالدارد. اشیاءمزبوردربستههاییکهتوسطدفتراطلاعاتممهورشدهباشدارسالخواهدشد .
دفتراطلاعاتازدوایرمختلفمربوطاطلاعاتمربوطبهنقلوانتقالوآزادیوبازگشتبهمیهنوفراروبستریشدندربیمارستانوفوترادریافتوبهطریقمذکوردربندسومبالابهدولتذینفعاطلاعخواهدداد. علاوه بر تماماین وظایف بایستی پاسخگوی سؤالاتی که در باب اسیرانجنگیبهانضمامکسانیکهدراسارتوفاتیافتهاند ,می باشند وچنانچهاطلاعاتمطلوبرانداشتهباشدمبادرتبهتحقیقاتلازمخواهدنمودتاجوابسؤالاترابدهد.
4.2.12.6 آژانس مرکزی اطلاعات
آخرین نهاد امدادی که از آن نام می بریم ,عبارت است از؛ آژانسمرکزیاطلاعاتراجعبهاسیرانجنگی که درکشوربیطرفتأسیسخواهدشد. کمیتهبینالمللیصلیبسرخ,درصورتیکهلازمبداندتشکیلچنینآژانسیرابهدولتهایذینفعپیشنهادخواهدکرد.
این سازمان, مأمورتمرکزدادناطلاعاتمربوطبهاسیرانجنگیخواهدبودکه؛خواهازطریقرسمیوخواهبهطورخصوصیجمع آوری کند. آژانسمزبورایناطلاعاترادراسرعوقتبهدولتاصلیاسیرانجنگییابهدولتمتبوعآنانارسالخواهدداشت. البته دولتهایمتخاصم هم بایستی همهگونهتسهیلاترابهمنظورارسالایناطلاعاتبرایآژانسمرکزیفراهمآورد و کمکمالیراکهآژانسمزبورلازمداردرا بهآناعطا می کند. و آژانسمرکزیاطلاعاتازمعافیتپستیو درحدامکانازمعافیتمخابراتتلگرافییالااقلازتخفیفهایعمدهنسبتبههزینهتلگرافیبهرهمندخواهندبود.
علاوه بر نهادهای فوق ,دیگر سازمانهای امدادی همچون ؛سازمانهایمذهبیوجمعیتهایتعاونییاهرسازماندیگریراکهبهکمکاسیرانجنگی می آیند, وجود دارند . لذا دولت بازداشت کننده بایستی تسهیلات لازم را برای خدمات رسانی آنان و نمایندگانرسمیآنهابهمنظور؛ملاقات بااسیران,تقسیماعاناتولوازمازهرمبدأکهبرایمقاصدمذهبی,تعلیمی,تفریحیوکمکدرایجادتشکیلاتیبرایاوقاتبیکاریدرداخلبازداشتگاهاختصاصیداشتهباشد را فراهم کند .
4.2.12.7 حقوق و آزادی های نمایندگان و سازمان های حامی اسرا
دولت بازدشت کننده بایستی هرگونه تسهیلاترابرای نهادهای حامی مهیا کند تا ایشانونمایندگانرسمیآنهاتا بتوانند بهترین خدمات را برای اسرافراهم کنند . لذا نمایندگانیامأموریندولحامیمجازخواهندبودبهکلیهاماکناقامتاسیرانجنگیخصوصاًبهمحلهایتوقیفوبازداشتوکاربه صورت آزادانه بروندوبهکلیۀاماکنیکهمورداستفادۀ اسیرانجنگیاستحقورودخواهندداشت. همچنیناجازهخواهندداشتبهمحلهایحرکتوعبورووروداسیرانانتقالیبروندومیتوانندبدونحضورشاهدبااسیرانوخصوصاًبامعتمدآنهاودرصورتلزومبوسیلهمترجمصحبتکنند.
مدتسرکشیهاینهادهای حامی در مکان های مورد نظرشانوتعدادآنهامحدودنخواهدشد. فقطدرصورتیمیتواناینسرکشی
هاراممنوعساختکه,مقتضیاتعالیهنظامیضرورتآنراایجابنمایدآنهم,فقطبهطوراستثناءوموقتخواهدبود. و حتی در صورت نیاز به کمک های مالی ، بایستی به ایشان کمک کرد.
4.2.12.8- بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون ژنو در باب سازمان های حامی
اسلام چنین حکمی در قوانین اسیر بیان نکرده است و این مسأله از جمله مسائلی است که در اسلام به آن نپرداخته است . و می توان این حکم را از تفاوتهای اسلام و کنوانسیون ژنو دانست.
4.2.13- استرداد اسیران
از آنجا که هدف و مقصود از اسارت، از نظر تاریخی نه به عنوان مجازات، بلکه به عنوان محرومیت موقّت از آزادی افرادِ نیروهایِ مسلح به اسارت در آمده است, تا موجبات تضعیف توان رزمی دشمن فراهم آید . بنابراین عدم رهایی و بازگشت اسیران برای مدت نامحدود قابل توجیه نیست . مسئله رهایی و بازگشت اسیران جنگی هم تا پیش از کنوانسیون 1949، از مهم ترین آثار معاهده صلح به حساب می آمد, که کنوانسیون سوم ژنو تغییری در این زمینه ایجاد نمود و در مواد روشن و صریحی مقرر داشت که ؛بعد از توقف مخاصمات فعال، اسیران جنگی بدون تأخیر آزاد شوند . کنوانسیون ژنو برای آزاد ی اسرا چندین راه قرار داده است :
اسیران جنگی را می توان با قید ضمانت بازگردانده یا آزاد نمود. – برای بازگرداندن اسرای جنگی حتماً نباید به انتظار ختم مخاصمات فعال باقی ماند. بازگشت زود هنگام اسرا هم ممکن است برای کشور اسیر کننده امتیازات بسیاری داشته باشد، زیرا این امر ممکن است بار سنگینی از لحاظ اداری بر عهده ی این کشور بگذارد. .
همچنین می توان اسیران را به طور دسته جمعی رها ساخت (ی
عنی به طور مثال به آن ها اجازه داد که سرزمین دولت نگه دارنده را ترک گویند). یا این که به صورت دسته دسته رها شوند. به نوعی دیگر و بر اساس « قول شریف » اسیر هم، رهایی حاصل می شود. قسم و قول شرف زندانیان و اسرای جنگی مبنی بر این که اسلحه علیه دشمن به دست نگیرند، موجبات آزادی را فراهم می آورد. البته باید توجه داشت که اعتبار این قول منوط و موکول است به مطابقت آن با قوانین دولت متبوع اسیر، و در حقیقت بسیاری دول به اعضای نیروی مسلح خویش اجازه نمی دهند در صورت اسارت، براساس قول شرف رهایی یابند. از طرف دیگر چنین عملی مختص جنگ های بسیار طولانی بوده و در قرن حاضر متروک و منسوخ به حساب می آید.
بهعلاوهممکناستموافقتنامههاییبینخودبهمنظوراعادهمستقیماسیرانیکهمدتطولانیدراسارتبهسربردهاند,بهمیهنخودشانیابازداشتآنهادریککشوربیطرفمنعقدسازند.
بازگشت اسرای جنگی حداکثر باید در زمان ختم مخاصمات فعال صورت گیرد.
بازگشت زود هنگام آن دسته از اسرای جنگی که دچار جراحت جدی می باشند یا آن هایی که از بیماری های عصبی مزمن رنج می برند, یکی دیگر از راه های آزادی اسرا است . گروه دیگری از اسیران بیمار و مجروح هم هستند که سلامت جسمی و روحی آن ها به شدت مختل گردیده، به حدی که به نظر نمی رسد. در مدت یک سال بهبود یابند و یا اصلاً غیر قابل بهبود هستند، این گروه نیز براساس کنوانسیون باید در حین مخاصمات بدون در نظر گرفتن تعداد یا درجه نظامی، به کشور خویش بازگشت داده شوند. البته نباید بازگشتن را بر خلاف میل اسیر مربوط، به او تحمیل نمود. این گروه از اسیران بعد از بازگشت به وطن هم نباید در خدمات فعال نظامی به کار گرفته شوند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دریافت فدیه و پول در مقابل رهایی اسیران در جنگ های قدیمی مرسوم بود و در نظام فئودالیسم رشد کرد و تا قرن هجدهم ادامه داشت.
به عنوان نکته پایانی در باب هزینه بازگشت اسرا ؛هزینهبازگشتاسیرانجنگیدرهرحالبهطورعادلانهبیندولتبازداشتکنندهودولتمتبوعاسیرانتقسیمخواهدشد. درتقسیمهزینههایمزبوراصولذیلموردرعایتقرارخواهدگرفت: الف)درصورتیکهدودولتهممرزباشنددولتمتبوعاسیرانجنگی،هزینهبازگشتآنانراازمرزدولتبازداشتکنندهبهبعد برعهدهدارد. ب) درصورتیکهدودولتهممرزنباشند,دولتبازداشتکنندههزینهحملاسیرانراتامرزیابندریکهبهدولتمتبوعاسیراننزدیکترباشد, برعهدهخواهدگرفت. نسبتبهبقیههزینهبازگشتاسیراندولتهایمربوطهقراریباهمبرایتقسیمعادلانهآنبینخودخواهند داد. انعقاداینقرارداددرهیچحالینبایدموجبجزئیترینتأثیریدراعادهاسیرانجنگیبشود.
4.2.13.1-بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون ژنو در باب استرداد اسیران
مسئله آزادی اسرا از جمله شباهتهای اسلام با کنوانسیون ژنو می باشد , اسلام نیز به آزادی اسیران از طریق چندین روش حکم کرده است : آزادی با منّ ، آزادی با فدیه ،بنابر آیه مبارکۀ (فشدّوا الوِثاقَ فَإمّا منّاً بعدُ و فداءً)، آزادی افراد مجروح وآزادی کسانی که از راه رفتن عاجزند و مرکبی هم برای حملشان نیست.آنچنان که امام سجاد (ع)می‌فرمایند:
« اذا اخذتَ اسیراً فعجز عن المشی و لم یکن معک محمل فارسله و لاتقتله فانک لاتدری ما حکمالأمام فیه» جالب می باشد که همین راههای آزادی در کنوانسیون ژنو نیز مطرح شده است ,با یک تفاوت ؛ کنوانسیون آزادی اسرا را به محض ختم مخاصمه خواستار است ولی اسلام آزادی اسیر را معلّق بر حکم امام کرده تا ایشان چه امر کنند.
4.2.14.حقوق اسرای مجروح:

4.2.14.1-حق معاینه اسیران جنگی
به محض شروع مخاصمات کمیسیون های مختلط پزشکی تعیین خواهنند شد که بیماران و زخمداران را معاینه کنند و درباره آنان همه گونه تصمیمات مفید بگیرند. علاوه بر کسانی که توسط مقامات پزشکی دولت بازداشت کننده معلوم می شود اسیران زخمدار و بیماری که از طریق معتمد بازداشتگاه یا دولت متبوع و پزشکانش که در دولت بازداشت کننده مشغول به ارائه خدمات هستند، همچنین نهادهای امدادی معرفی شوند، حق خواهند داشت برای معاینه به کمیسیون های پزشکی مراجعه نمایند.با این حال اسرایی که به هیچ یک از موارد مذکور، تعلق ندارند، نیز می توانند برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه نمایند ولی بعد از طبقات فوق معاینه خواهند شد.
4.2.4.1.2- بستری شدن در بیمارستان دول بی طرف:
دول ذی ربط به موجب موافقت نامه های مخصوص بین خود تعیین خواند کرد که برای بستری شدن در بیمارستان در دولت بی طرف چه شرایطی باید در اسیر جنگی باشد.
اشخاص ذیل را ممکن است در کشور بی طرف در بیمارستان بستری کرد:
1- زخمداران و بیمارانی که علاج آنان در ظرف یکسال از تاریخ وقوع جراحت یا شروع بیماری تصور می شود، مشروط به اینکه با معالجه درکشور بی طرف علاج سریعتر و مطمئن تری پیش بینی شود.
2- اسیران جنگی که سلامت فکری یا جسمانی آنان طبق پیش بینی های طبی با ادامه اسارت در معرض مخاطره جدی است ولی بستری شدن در بیمارستان کشور بی طرف ممکن باشد آنها را از این خطر برکنار سازد.- کلیه اسیران جنگی مجروح که در اسارت قابل علاج نباشند ولی در صورت بستری شدن در کشور بی طرف بتوان آنها را معالجه نمود یا بهبودی مهمی بحالشان بخشید.
2- اسیران جنگی که مبتلا به هر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجه آنها در کشور بی طرف احتمالاً موجب علاح آنان خواهد شد باستثنای سل درجه اول که قبل از اسارت معالجه یکی از اعضای جهاز تنفسی – دوران دم – هاضمه- اعصاب – تناسلی و میزراه – محرکه و غیره باشدو معالجه آ« ظاهراً در کشور بی طرف مؤثرند از حالت اسارت باشد.
4- اسیران جنگی که در اسرت به علت درد کلیه غیر سلی کلیه آنها برداشته شده و یا مبتلا به اوتومیلیت Osteomyelitn در حال علاج یا در حال کمون ویا مبتلا به دیابت قندی باشند که مستلزم معالجه با انسولین نباشد و غیره.
5- اسیران جنگی مبتلا به نوروز Nevrose که بر اثر جنگ یا بر اثر اسارت پیدا شده باشد.
نوروزهای اسارتی که پس از سه ماه بستری شدن در بیمارستان کشور بی طرف معالجه نشود یا بعد از سه ماه به طور وضوح رو به بهبودی قطعی نرود مبتلایان آن به میهن خود اعاده خواهند شد.
6- کلیه اسیران جنگی که مبتلا به مسمومیت مزمن شده باشند (گازها- فلزات- مواد غلیایی و غیره) و احتمال معالجه آنها در کشور بیشتر باشد.
7- کلیه اسیران جنگی از طائفه نسوان که حامله یا تازه زا باشند باتفاق باشند کودکان شیرخوار و اطفال کوچک آنها.
.
4.2.4.1.3-استرداد مستقیم اسیر مجروح به میهن:
دول متخاصم مکلفند اسیران جنگی را که شدیداً بیمار یا شدیداً مجروحند بدون ملاحظه تعداد یا درجه آنان طبق بند اول از ماده بعد پس از آنکه قادر به حمل و نقل شدند به میهن خودشان عودت دهند. اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود اعاده خواهند:
کلیه اسیران جنگی که بر اثر جراحت دچار معلولیت های زیر شوند:
فقدان یک عضو- فلج – ناتوانی مفاصل یا غیر مشروط به اینکه ناتوانی مزبور لااقل عبارت از فقدان یک دست یا یک پا و یا عادل یا فقدان یک دست یا یک پا باشد.
موارد زیر معادل فقدان یک دست یا یک پا تلقی می شود ولی ذکر این موارد نباید سبب شود که بر تغییر و تفسیر وسیعتری درباره بند بالا لطمه وارد آورد.
الف) فقدان دست – فقدان کلیه انگشتان – فقدان شصست و سبابه یک دست – فقدان پا یا فقدان کلیه انگشتان و استخوان های متارزین یک پا.
ب) اعوجاج استخوان – فقدان نسج استخوانی – جمع شدن پوست بر اثر جراحت که موجب سلب عمل یکی از مفاصل عمده یا کلیه مفاصل یک دست شود. پسود ارتورز استخوان های بلند

ج) تغییر شکل ناشی از شکستگی استخوان یا سانحه دیگری که در نتیجه آن فعالیت یا استعداد حمل اشیاء سنگین فوق العاده تقلیل یافته شود.
2-کلیه اسیران جنگی مجروح که وضع جراحت آنها طوری مزمن شده باشد که پیش بینی شود که مجروح مزبور با وجود معالجه در ظرف یکسال پس از تاریخ جراحت بهبودی نیابد. مثلاً مانند موارد ذیل:
الف)وجود قطعات گلوله در قلب ولو آنکه کمیسیون پزشکی مختلط در موقع معاینه اختلال مهمی مشاهده نکرده باشد.قطعات فلز در مغز یا ریه ولو آنکه کمیسیون پزشکی مختلط در موقع معاینه نتواند عکس العمل محلی یا عمومی مشاهده کند.
ب)جراحت نافذ و چرکین مفاصل بزرگ، جراحت جمجمه با فقدان یا تغییر مکان نسخ استخوانی، جراحت یا سوختگی صورت یا فقدان نسج و جراحات مزبوطه به وظایف الاعضاء، جراحت نخاع شوکی
ج)جراحت اعصاب محیطی که عواقب آن معادل فقدان یک دست و یا یک پا باشد و علاج آن بیش از یکسال از تاریخ وقوع جراحت مشترک اعصاب ساعد و بازو و اعصاب مشترک ساق .
3-کلیه اسیران جنگی بیمار که بیماری آنها طوری مزمن شده باشد که علاج آنها با وجود معالجه در ظرف یکسال از تاریخ شروع بیماری پیش بینی نشود مثلاً در موارد زیر:
بیماری های شدید آلات تنفسی که ناشی از سل نبوده و غیر علاج تصور شود مانند اتساع شدید مجاری ریه (با، یا بدون برونشیت) تنگ نفس مزمن برونشیت مزمن که بیش از مدت یکسال اسارت طول بکشد. برونکتازی و …
عوارض مزمن شدید جهاز هاضمه از قبیل زهم معده یا قرحه اثنی عشره عواقب عمل جراحی معده که دوره اسارت صورت گرفته باشد. عوارض مزمن شدید آلات تناسلی و میزراه از قبیل بیماریهای مزمن کلیه یا اختلالات ناشیه از آن عوارض تناسلی شدید مزمن- بارداری و عوارض زایمان هنگامی که بستری شدن در کشور بی طرف غیر مقدور باشد و غیره. بیماریهای مزمن و شدید دستگاه اعصاب مرکزی و صرع شدید و پسیکونوروز اسارت شدید و غیره که رسماً توسط پزشک بازداشتگاه مشاهده شده باشد – تصلب شرائین مغز – نوریت Nevrite مزمن که بیش از یکسال طول بکشد و غیره.
نابینایی دو چشم یا نابینائی یک چشم در حالی که دید چشم دیگر با وجود استعمال عینک اصلاحی کمتر از یک باشد.
عوارض شنوائی از قبیل کری کامل یک گوش در حالی که یک گوش دیگر حرف عادی را از یک متر فاصله نشنود و غیره. بیماریهای شدید متابولیسم از قبیل دیابت قندی که مستلزم معالجه با انسولین باشد و غیره.
با این وجود اسیرانی که طبق نظر مقامات پزشکی دولت بازداشت کننده به طور وضوح زخمدار شدید یا بیمار شدید باشند می توانند به میهن خود اعاده شوند بی آنکه محتاج معاینه کمیسیون پزشکی مختلط باشند.
در باب اسرای مجروح چندین مسئله وجود دارند که عبارتند از:
هیچ اسیر


دیدگاهتان را بنویسید