انطباق کارکنان با توانمندی‌های مورد نیاز حال و آینده سازمان
– آموزش، مشاوره و توسعه قابلیت‌های تمامی‌کارکنان برای کمک به آنها جهت دست یابی و تحقق کامل توان بالقوه شان
– طراحی و ترویج فرصت‌های یادگیری فردی، تیمی‌و سازمانی
– توسعه کارکنان از طریق تجارت کاری
– توسعه مهارت‌های کار تیمی‌
– همسو کردن اهداف فردی و تیمی‌با اهداف سازمان
– بازنگری و به روز کردن اهداف بلند مدت فردی و تیمی‌
– ارزیابی عملکرد کارکنان و کمک به آنها جهت بهبود عملکردشان (قوی دل،86)

توضیحات تشریحی
– برای تأمین خواسته‌های این معیار انجام اقدامات زیر ضروری است:
– ایجاد نگرش‌های مثبت و تحلیلی ـ سازمانی در کارکنان
– بهبود دانش و مهارتهای شغلی در کلیه رده‌های سازمان
– بهبود روحیه کارکنان از طریق ارتقاء سطح دانش آنها
– کمک به افراد برای شناسایی و درک اهداف سازمانی
– کمک به درک و اجرای سیاستهای سازمان
– ایجاد امکان بهتر برای شناسایی و رفع به موقع مشکلات
– کمک به مهارتهای رهبری، انگیزش، وفاداری و نیل به دیدگاههای بهتر و موثرتر
– بهبود روابط مدیریت و نیروی انسانی
– ایجاد جو مناسب برای رشد و ارتباطات بهینه سازمانی
– ایجاد امکان هماهنگی و انطباق توانایی‌های کارکنان با شرایط دائما در حال تغییر
– ایجاد ساز و کار مناسب برای تصمیم گیری‌های فردی
– ایجاد ساز و کارهای مناسب برای شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی از طریق مختلف زیر مثل:
الف ـ مشاهده و تحلیل عملکرد شغلی افراد
ب ـ گردهمایی‌ها و توصیه‌های مدیران و کارکنان
ج ـ تحلیل شغل بر اساس شرایط احراز و شرح شغل تعیین شده

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعقانون مدنی، عقود اذنی، شخص ثالث، نکاح منقطع
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید