سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد .

1.Reliability
2. Cronbachs Alpha

سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم. که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بدین ترتیب براساس داده‌های به دست آمده از پرسشنامه، میزان پایایی با ضریب آلفای کرونباخ، به کمک نرم‌افزار آماری Spss محاسبه شد که عدد 835/0بدست آمد که نشان دهنده پایای بالایی می باشد. همچنین در مورد پرسشنامه خشنودی شغلی؛ میزان پایایی 721/0، پرسشنامه عدالت سازمانی،920/0وپایائی جزئی پرسشنامه عدالت سازمانی به ترتیب901/0،891/0،824/0 بدست آمد . نتایج در جدول های 3-4 ، 3-5 ،3-6 و3-7 ارائه شده است. جدول 3-4: پایایی کلی پرسشنامه
Reliability Statistics
آلفای کرونباخ
Cronbach’s Alpha
تعداد سوال
N of Items
835/0
92
جدول 3-5: پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی
Reliability Statistics

آلفای کرونباخ
Cronbach’s Alpha
تعداد سوال
N of Items
920/0
20
جدول 3-6: پایایی پرسشنامه خشنودی شغلی
Reliability Statistics
آلفای کرونباخ
Cronbach’s Alpha
تعداد سوال
N of Items
721/0
72
جدول 3-7: پایایی جزئی پرسشنامه عدالت سازمانی
آلفای کرونباخ
تعدادگویه
عدالت سازمانی
901/ 0
9
عدالت رویه ای
891/ 0
5
عدالت توزیعی
824/ 0
6
عدالت مراوده ای
با توجه به بزرگتر از 7/0 بودن مقادیر آلفای کرونباخ بدست آمده، پرسشنامه های مورد نظر از پایایی لازم برخوردار می‌باشند.
3-6- روش های تجزیه وتحلیل داده ها:
داده ها بعنوان اطلاعات پردازش نشده، ابتدایی ترین پاسخ های احتمالی هر پژوهشگر در رابطه با مسئله تحقیق می باشد. پژوهشگر پس از دستیابی به این داده ها، با توجه به روش تحقیق و نوع متغیرها ، مناسب ترین آزمون آماری را بر می گزیند تا بتواند استنتاج ها و نتیجه گیریهای معتبر و دقیق را به عمل آورد. معمولاً برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در پژوهشهای علوم انسانی از دو نوع روش آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد. آمار توصیفی ، شرایط موجود را توصیف می کند بدین ترتیب که محقق از طریق بدست آوردن فراوانی، اندازه های گرایش به مرکز، شاخصهای پراکندگی، رسم نمودار و غیره، متغیر های مورد مطالعه را توصیف می کند. و همچنین از آزمون های آماری استنباطی، محقق با استفاده از آمار، آمار عملکرد یا ارتباط بین دو یا چند متغیر، رابطه علت و معلولی آنها رامورد بررسی قرارمی دهد. لیکن در این پژوهش برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز تعداد165پرسشنامه میان کارکنان پاوا استان مازندران توزیع شدوپس از تکمیل پرسشنامه ها توسط کارکنان وجمع آوری وحذف پرسشنامه های ناقص،اطلاعات قابل استفاده از 152پرسشنامه بدست آمد. برای طبقه بندی ،خلاصه نمودن ،توصیف وتجزیه وتحلیل پرسشنامه های حاوی اطلاعات جمع آوری شده جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق از روشهای آماری توصیفی واستنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای توصیف آماری پاسخ های داده شده به سوال های پرسشنامه پژوهش ،ازجدول های توزیع فراوانی ودرصدی استفاده گردید. ودرسطح آماراستنباطی، ابتدا برای اطمینان ازنرمال بودن متغیر های اندازه گیری شده ، ازآزمون کلموگروف اسمیرنف و برای آزمون فرضیه ها، ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل های دیگر ازآزمون t تک نمونه ای ،t مستقل و تحلیل واریانس یک عامله بوسیله نرم افزار spss استفاده شده است.
Pearson Correlation Coefficient .1
2.kolmogorove-smirnov test

3-7- خلاصه فصل سوم:

این تحقیق از حیث هدف ،کاربردی- از نظر نوع داده ،کمی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات،توصیفی واز نظر روش پژوهش، پیمایشی می باشد.جامعه آماری این پژوهش ،کلیه کارکنان پاوا فرماندهی انتظامی استان مازندران می باشد.براساس اطلاعات دریافت شده ازیگان مورد مطالعه ،تعدادآنها درفاصله زمانی انجام پژوهش 249نفر بوده که حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران152 نفر بدست آمد.
برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری ، از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای استفاده گردید. برای گردآوری داده ها واطلاعات موردنیاز بمنظور تجزیه وتحلیل ، از روش میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است. سایراطلاعات در زمینه ادبیات موضوع ، تعیین چارچوب وشاخص ها از مطالعات کتابخانه ای، مقالات وجستجو دراینترنت جمع آوری گردید.ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد ودر2 بخش الف) سوالات عمومی ، 6 سوال و ب) سوالات تخصصی ، 92 سوال تدوین گردید. برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه گرینبرگ(1990) که درسه بعد وشامل20سوال می باشد، درقالب مقیاس 5گزینه ای لیکرت2(کاملاموافقم- موافقم- نظری ندارم- مخالفم-کاملامخالفم) طراحی ومورداستفاده قرار گرفته است. وبرای بررسی وسنجش خشنودی شغلی ازپرسشنامه (شاخص توصیف شغلJDI) اسمیت،کندال وهیولین (1969) که درپنج بعد و شامل 72سوال است ، درقالب مقیاس 3گزینه ای لیکرت(بلی- نمی دانم- خیر) طراحی ومورداستفاده قرار گرفته است.
برای تعیین روائی ابزار جمع آوری اطلاعات، ازروائی نمادی یاصوری استفاده گردیدکه بابهره گیری ازنظرات وپیشنهادهای اساتید وکارشناسان امر مورد تایید واقع شد.برای تعیین پایایی آزمون از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده و به کمک نرم‌افزار آماری Spss محاسبه شدو عدد 835/0بدست آمد که
نشان دهنده پایایی بالایی می باشد.

مقدمه
آمار در لغت به معنی شمردن و اندازه گیری و در تعریف اصطلاحی ، شاخص هایی از علم ریاضی یا ریاضیات است که از طریق اندازه گیری و محاسبه و در پی شناخت روابط بین داده ها و اندازه ها می باشد.چنانچه می خواهیم آگاهی و داوری ما در مورد اندازه ها و داده ها و روابط آن ها مبتنی بر اندازه گیری دقیق و شناخت علمی و به دور از قضاوت های سطحی و برداشت های شخصی باشد، می بایست از علم آمار استفاده کنیم. به عبارت بهتر ، روشی که شناخت علمی متغییرها و روابط بین آن ها منتهی می شود علم آمار گفته می شود.
در تجزیه و تحلیل اطلاعات ، با استفاده از روشهای اندازه گیری ، داده های لازم را به منظورآزمودن فرضیه مورد نظر جمـع آوری می کنیـم . پس از جمـع آوری اطلاعـات، داده های گرد آوری شده را با استفاده از روشهـای آمـاری مــورد تجزیـه و تحلیـل قـرار می دهیم و نتایج آماری را در جامعه ای که انتخاب کرده ایم برآورد می کنیم (خاکی ،181:1387). در این تحقیق، روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به اینکه اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد بدست آمده است، از روشهای آمار توصیفی ( فراوانی درصدی )و آماراستنباطی استفاده شده است . بدیـن طریـق که ابتـدا جوابهـای مـورد نظر دسته بنـدی واز طریـق جـدول توزیع فـراوانـی درصــدی ، پاسخهـای مـورد نظـر بـدسـت آمد و به شکل نمودار ستونی ترسیم گردید. ودرسطح آماراستنباطی، ابتدا برای اطمینان ازنرمال بودن متغیر های اندازه گیری شده ، ازآزمون کلموگروف اسمیرنف و برای آزمون فرضیه ها، ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل های دیگر ازآزمون t تک نمونه ای ،t مستقل و تحلیل واریانس یک عامله بوسیله نرم افزار spss استفاده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق دربارهشهرت شرکت

4-1-تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها:
4-1-1- توصیف آماری سؤال های دموگرافیکی:
در این بخش به بررسی ویژگیهای فردی افراد نمونه مورد مطالعه می پردازیم.
4-1-1-1-توزیع فراوانی برحسب جنسیت پاسخگویان
توزیع جنسیت نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-1 ارائه شده است.
جدول 4-1: توزیع نمونه بر اساس جنسیت
درصد
فراوانی
جنسیت
3/76
116
مرد
7/23
36
زن
100
152
جمع

نمودار 4-1: توزیع نمونه بر اساس جنسیت
جدول و نمودار4-1 نشان میدهدکه3/76درصد(116نفر) ازپاسخگویان، مرد(دارای بیشترین فراوانی)و7/23 درصد(36نفر) ازپاسخگویان، زن (کمترین فراوانی)رابه خود اختصاص داده اند.
4-1-1-2-توزیع فراوانی برحسب وضعیت تاهل پاسخگویان
توزیع تأهل نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-2 ارائه شده است.

جدول 4-2: توزیع نمونه بر اساس تأهل
درصد
فراوانی
تأهل
3/5
8
مجرد
7/94
144
متأهل
100
152
جمع

نمودار 4-2: توزیع نمونه بر اساس تأهل
جدول و نمودار 4-2 بیانگر این است که7/94 درصد(144نفر)ازپاسخگویان، متأهل(دارای بیشترین فراوانی) و3/5 درصد(8نفر) ازپاسخگویان، مجرد(دارای کمترین فراوانی) می باشند.

4-1-1-3-توزیع فراوانی برحسب سطح تحصیلات پاسخگویان
توزیع تحصیلات نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع نمونه بر اساس تحصیلات
درصد
فراوانی
تحصیلات
27
41
دیپلم
3/28
43
کاردانی
5/37
57
کارشناسی
2/7
11
کارشناسی ارشد و دکتری
100
152
جمع

نمودار 4-3: توزیع نمونه بر اساس تحصیلات
داده های جدول و نمودار 4-3، نشان میدهدکه27درصد(41نفر) ازپاسخگویان دارای تحصیلات دیپلم، 3/28درصد(43نفر) فوق دیپلم،5/37درصد(57نفر) لیسانس و2/7درصد(11نفر) دارای تحصیلات فوق لیسانس وبالاترمی باشند. دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛کارکنان دارای مدرک کارشناسی با 5/37 درصد(57نفر) بیشترین و کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد ودکتری با 2/7 درصد(11نفر)کمترین تعداد از نمونه را تشکیل می دهند.
4-1-1-4-توزیع فراوانی برحسب سنوات خدمت پاسخگویان
توزیع سابقه خدمتی نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-4: توزیع نمونه بر اساس سابقه خدمت
درصد
فراوانی
سابقه خدمت
3/5
8
کمتر از 5
5/10
16
10 تا 5
6/29
45
15 تا 11
4/20
31
20 تا 16
1/15
23
25 تا 21
1/19
29
بیشتر از 25
100
152
جمع

نمودار 4-4: توزیع نمونه بر اساس سابقه خدمت
جدول و نمودار4-4 نشان میدهدکه3/5 درصد(8نفر) ازپاسخگویان دارای سابقه خدمت کمتراز5سال، 5/10درصد(16نفر) با سابقه خدمت10تا5 سال،6/29درصد(45نفر) دارای سابقه خدمت15تا11سال،4/20درصد(31نفر) دارای سابقه خدمت20تا16سال ،1/15درصد(23نفر) با سابقه خدمت 25تا21سال و1/19درصد(29نفر) باسابقه خدمت بیشتر از25سال می باشند.دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛ قسمت عمده ای از نمونه مورد مطالعه با 6/29 درصد(45نفر) دارای سابقه خدمتی بین 15 تا 11 سال و کمترین تعداد با 3/5 درصد(8نفر) مربوط به کارکنان با سابقه خدمت کمتر از5 سال می باشد.

4-1-1-5-توزیع فراوانی برحسب سن پاسخگویان
توزیع سن نمونه مورد نظر درقالب جدول 4-5 و نمودار 4-5 ارائه شده است.

جدول 4-5: توزیع نمونه بر اساس سن
درصد
فراوانی
سن
3/5
8
کمتر از 25
9/28
44
35-25
7/46
71
45-36
1/19
29
بالاتر از 45
100
152
جمع

نمودار 4-5: توزیع نمونه بر اساس سن
داده های جدول و نمودار4-5 حاکی ازآن است که 3
/5 درصد(8نفر) از پاسخگویان درگروه سنی کمتراز25سال، 9/28درصد(44نفر)درگروه سنی35تا 25سال ،7/46 درصد(71نفر) درگروه سنی 45تا 36سال،1/19درصد(29نفر) درگروه سنی بالاتر از45سال قرارداشته اند.دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛ بیشترین تعداد اعضای نمونه مورد مطالعه با 7/46درصد(71نفر)دارای سن 45 تا 36سال و کمترین تعداد با 3/5 درصد(8نفر) دارای سن کمتر از 25 سال می باشند.
4-1-1-6-توزیع فراوانی برحسب وضعیت درجه سازمانی پاسخگویان
توزیع درجه سازمانی نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-6 ارائه شده است.

جدول 4-6: توزیع نمونه بر اساس درجه سازمانی
درصد
فراوانی
درجه
1/17
26
کارمند
9/7
12
درجه دار
52
79
افسر جز
23
35
افسر ارشد
100
152
جمع

نمودار 4-6: توزیع نمونه بر اساس درجه سازمانی
جدول و نمودار 4-6، نشان میدهدکه1/17 درصد(26نفر) ازپاسخگویان کارمند،

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید