جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد تعدیل قرارداد

………………………………………………..54بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… 54بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………54بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ……………………………………………………………………………………………………………………… 57مبحث دوم: صحت قرارداد ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58فصل دوم: بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه کنوانسیون ژنو

دفتراطلاعات بایستیاماکن,لوازموکارمندکافیدراختیارداشتهباشدتابتواندبهطرزمؤثریکاربکند.دفتراطلاعات با سریعترینوسائل,اطلاعاتمزبورراازیکطرفبهوسیلهدولحامیوازطرفدیگربوسیلهآژانسمرکزیدولتهایذیعلاقهخواهدفرستاد.اطلاعاتمزبوربایدطوریباشدکهخانوادههایذینفعراسریعاًمستحضرسازد. اطلاعات دفتر اطلاعات شامل؛،نامونامخانوادگی,درجه,شماره,محلو,تاریخکاملتولد,تعییندولتمتبوع,نامپدرومادر,نامونشانشخصیکهبایداسارتاسیربهاواطلاعدادهشودونشانینامهنویسیبهعنواناسیرمی باشد . همچنیناطلاعاتمربوطبهحالمزاجیاسیرانجنگیکهشدیداًبیماروزخمدارندمنظماًودرصورتامکانهفتهاییکبارفرستادهخواهدشد. یکی دیگر از وظایفدفتراطلاعاتاین است که؛ کلیهاشیاءشخصیقیمتیکههنگامبازگشتبهمیهنیاآزادییافوتاسیرجنگیازاوباقیماندهاست,بهانضماموجوهنقدیبهپولیغیرازپولبازداشتکنندهواسنادیراکهبراینزدیکاندارایاهمیتمی باشد را جمعآوریکرده وبهدولتهایذینفعارسالدارد. اشیاءمزبوردربستههاییکهتوسطدفتراطلاعاتممهورشدهباشدارسالخواهدشد . دفتراطلاعاتازدوایرمختلفمربوطاطلاعاتمربوطبهنقلوانتقالوآزادیوبازگشتبهمیهنوفراروبستریشدندربیمارستانوفوترادریافتوبهطریقمذکوردربندسومبالابهدولتذینفعاطلاعخواهدداد. علاوه بر تماماین وظایف بایستی پاسخگوی سؤالاتی که در باب بیشتر بخوانید...