دانلود فرمت ورد: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک: تحلیل تنش پاد صفحه ای صفحات مستطیل شکل تضعیف شده توسط چندین ترک و حفره

عنوان : تحلیل تنش پاد صفحه ای صفحات مستطیل شکل تضعیف شده توسط چندین ترک و حفره دانشگاه زنجان دانشکده.

عنوان : تحلیل تنش پاد صفحه ای صفحات مستطیل شکل تضعیف شده توسط چندین ترک و حفره

دانشگاه زنجان

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

عنوان:

تحلیل تنش پاد صفحه ای صفحات مستطیل شکل تضعیف شده توسط چندین ترک و حفره

استاد راهنما :

دکتر رضا تیموری فعال

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی                                                                                                     3

فهرست                                                                                                            4

فهرست جدولها و شکلها                                                                                         6

فصل1- مقدمه                                                                                                                9

فصل 2- مرور مطالعاتی و پیشینه کار                                                                   11

فصل3- اظهار روش و اسلوب                                                                                        15

1-3 حل نابجايي پادصفحه اي در صفحه مستطيل شکل از ماده ارتوتروپيک                      16

2-3 ميدان تنش صفحه مستطيل شکل فاقد ترک                                                       21

3-3 معادلات ا­نتگرالي در محيطهاي حاوي ترک                                                         23

فصل 4- تحلیل و واکاوی داده ها                                                                                   25

1-4 حل نابجايي پادصفحه اي در صفحه مستطيل شکل                                              26

الف : صفحه مستطیل شکل با دو لبه گیردار و دو لبه آزاد                                               28

ب : صفحه مستطیل شکل با هر چهار لبه آزاد                                                             32

ج : صفحه مستطیل شکل با سه لبه گیردار و یک لبه آزاد                                               34

د : صفحه مستطیل شکل با یک لبه گیردار و سه لبه آزاد                                               34

2-4 ميدان تنش صفحه مستطيل شکل فاقد ترک                                                      35

الف : صفحه مستطیل شکل با دو لبه گیردار و دو لبه آزاد                                               35

ب : صفحه مستطیل شکل با هر چهار لبه آزاد                                                             36

ج : صفحه مستطیل شکل با سه لبه گیردار و یک لبه آزاد                                               37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

د : صفحه مستطیل شکل با یک لبه گیردار و سه لبه آزاد                                               38

3-4 معادلات ا­نتگرالي درمحيطهاي حاوي ترک                                                        38

الف : صفحه مستطیل شکل با دو لبه گیردار و دو لبه آزاد                                               42

ب : صفحه مستطیل شکل با هر چهار لبه آزاد                                                             44

ج : صفحه مستطیل شکل با سه لبه گیردار و یک لبه آزاد                                               44

د : صفحه مستطیل شکل با یک لبه گیردار و سه لبه آزاد                                               44

4-4 محاسبه ضريب شدت تنش در ترک و تنش محيطي بي بعد در حفره                        45

1-4-4 ترک لبه ای                                                                                             48

2-4-4 ترک احاطه شده در محیط                                                                           49

5-4 حل عددی معادلات انتگرالی تکین از نوع کوشی                                                   51

1-5-4 حل جامع معادلات انتگرا­لی تکین                                                                 54

6-4 مثال های عددی و نتایج                                                                                65

مثال (1) : یک ترک مستقیم احاطه شده                                                                   66

مثال (2) : یک ترک مستقیم و موازی با لبه های بالا و پایین صفحه                                 67

مثال (3) : دو ترک مستقیم احاطه شده با یک حفره بیضوی واقع در بین ترکها                     68

مثال (4) : یک ترک احاطه شده و یک ترک لبه ای به همراه یک حفره بیضوی                     74

فصل 5 بحث و نتیجه گیری                                                                                     81

پیشنهادات برای کار های آتی                                                                                 83

پیوست (الف)                                                                                                     84

پیوست (ب)                                                                                                    86

پیوست (پ)                                                                                                     93

مراجع                                                                                                                          98                    

فهرست شکلها

شکل 1-3 : نمایش نابجائی پادصفحه ای در صفحه مستطیل شکل

شکل 2-3 : شکل شماتیک یک صفحه مستطیل شکل با یک ترک منحنی

شکل 1-3-4 : نمایش ترک با شکل دلخواه در محیط الاستیک

شکل 1-4-4 : نمایش مختصات محلی در نوک ترک

شکل 1-6-4 : نمودار تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد بر حسب طول بی بعد شده ترک

برای صفحه مستطیل شکل با شرایط مرزی (a) و (c) و(d)

شکل 2-6-4 : نمودار های تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد بر حسب طول بی بعد شده ترک

برای صفحه مستطیل شکل با شرط مرزی (b)

شکل 3-6-4: نمودار های تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد برحسب طول بی بعد شده ترک برای صفحه مستطیل شکل ارتوتروپیک تضعیف شده توسط دو ترک مستقیم و یک حفره بیضوی با شرایط مرزی (a) و (c) و (d)

شکل 4-6-4: نمودار های تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد برحسب طول بی بعد شده ترک برای صفحه مستطیل شکل ایزوتروپیک تضعیف شده توسط دو ترک مستقیم و یک حفره بیضوی با شرایط مرزی (a) و (c) و (d)

شکل 5-6-4 : نمودارهای تغییرات تنش محیطی بی بعد در نقاط مختلف حفره برای صفحه مستطیل شکل ارتوتروپیک با شرایط مرزی (a) و (c) و (d)

شکل 6-6-4 : نمودارهای تغییرات تنش محیطی بی بعد در نقاط مختلف حفره برای صفحه مستطیل شکل ایزوتروپیک با شرایط مرزی (a) و (c) و (d

شکل 7-6-4 : نمودار های تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد بر حسب فاصله بی بعد برای صفحه مستطیل شکل ارتوتروپیک وایزوتروپیک با هر چهار لبه آزاد (شرط مرزی b)

شکل 8-6-4 : نمودار های تغییرات تنش محیطی بی بعد در نقاط مختلف حفره برای صفحه مستطیل شکل ارتوتروپیک و ایزوتروپیک با هر چهار لبه آزاد (شرط مرزی b)

شکل 9-6-4 : نمودار های تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد بر حسب طول بی بعد ترک احاطه شده در محیط برای صفحه مستطیل شکل ارتوتروپیک با شرایط مرزی (a) و (c) و (d)

شکل 10-6-4 : نمودار های تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد بر حسب طول بی بعد ترک، برای نوک پایینی ترک لبه ای در صفحه مستطیل شکل ارتوتروپیک با شرایط مرزی (a) و (c) و (d)

شکل 11-6-4 : نمودار تغییرات تنش محیطی بی بعد در نقاط مختلف حفره برای صفحه مستطیل شکل ارتوتروپیک با شرایط مرزی (a) و (c) و (d)

شکل 12-6-4 : نمودار تغییرات تنش محیطی بی بعد در نقاط مختلف حفره برای صفحه مستطیل شکل ایزوتروپیک با شرایط مرزی (a) و (c) و (d)

شکل 13-6-4 : نمودار های تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد بر حسب طول بی بعد ترک احاطه شده در محیط برای صفحه مستطیل شکل ایزوتروپیک با شرایط مرزی (a) و (c) و (d)

شکل 14-6-4 : نمودار های تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد بر حسب طول بی بعد ترک لبه ای برای صفحه مستطیل شکل ایزوتروپیک با شرایط مرزی (a) و (c) و (d)

شکل 1-پ : نمایش اصل باکنر

شکل 2-پ : نمایش یک نابجائی در یک محیط دلخوا

چکيده:

در آغاز حل نابجايي پاد صفحه اي از نوع ولترا در يک صفحه مستطيل شکل با طول و عرض محدود و شرايط مرزي مختلف توسط روش جداسازي متغير ها بدست مي آيد. سپس تکنيک نابجايي توزيع شده براي بدست آوردن معادلات انتگرالي مربوط به صفحه مستطيل شکل تضعيف شده توسط انواع ترک ها و حفره ها تحت بار گذاري پاد صفحه اي به کار برده مي گردد. بکمک اصل باکنر اثر بارگذاري خارجي در مرزهاي محيط روي سطوح ترک و مرزهاي حفره بدست مي آيند که بکمک آن ترمهاي بيرون انتگرال معادلات انتگرالي مشخص مي شوند. کرنل اين معادلات داراي تکينگي از نوع تکينگي کوشي هستند که به شکل عددي و با بهره گیری از روش عددي موجود در مراجع موجود حل مي شوند. با حل اين معادلات دانسيته نابجايي بدست آمده و ضريب شدت تنش در نوک ترکها و تنش محيطي بي بعد روي حفره ها محاسبه مي گردند. چندين مثال براي مشخص کردن اعتبار وکاربرد فرآيند بکار رفته حل مي شوند.

مقدمه:

وجود عيوب به شکل ترک ها و حفره ها در مواد کامپوزيت ناحيه هايي با تغييرات تنش زياد ايجاد مي کنند. اين نواحي عمده ترين مکان براي پيدايش مد هاي مختلف شکست در سازه ها مي باشند حتي اگر بارگذاري اعمال شده درحد متوسط باشد. بنابراين تحليل تنش در مجاورت عيوب به عنوان اولين مرحله در فرآيند طراحي ضروري می باشد.

در مسايل الاستيسيته پاد صفحه اي بهره گیری از روش نابجايي پاد صفحه اي براي بدست آوردن راه حل هايي براي مسايل ترک در محيط هاي نامحدود يا نيمه نامحدود، يک کار معمول مي باشد. اين موضوع به اين خاطر می باشد که حل نابجايي همانند يک حل تابع گرين براي مسايل اصلي ترک مي باشد.

تحليل تنش در محيط هاي تضعيف شده توسط مجموعه اي از ترک ها و حفره ها از دير باز مورد توجه محققين بوده می باشد. مانند تکنيک هاي موثر در تحليل مذکور بهره گیری از روش توزيع نابجايي مي باشد. تحقيقات انجام شده نشان داده می باشد که از ديدگاه رياضي ترک را مي توان به صورت مجموعه اي از نابجايي ها در نظر گرفت و با بهره گیری از اصل جمع آثار حرکت نسبي لبه هاي ترک نسبت به يکديگر و در نتيجه ضريب شدت تنش را محاسبه نمود. در حقيقت توانايي حل نابجايي در حل مسائل مکانيک شکست خطي به قدرتمندي حل گرين در حل معادلات ديفرانسيل مي باشد. در اين پايان نامه در آغاز ميدان تنش و تغير مکان در مناطق متفاوت در اثر نابجايي پاد صفحه اي ولترا محاسبه مي گردد تا در نهايت براي تحليل تنش محيط هاي حاوي ترک و حفره مورد بهره گیری قرار گيرد. مناطقي که مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از صفحه مستطيل شکل با شرايط مرزي دو لبه آزاد و دو لبه گير دار، صفحه مستطيل شکل با هر چهار لبه آزاد، صفحه مستطيل شکل با يک لبه آزاد و سه لبه گير دار و صفحه مستطيل شکل با سه لبه آزاد و يک لبه گير دار.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بعد از بدست آوردن حل نابجايي در اين محيط ها ميدان تنش بدون در نظر گرفتن ترک و حفره فقط در اثر بارگذاري خارجي در اين محيط ها بدست مي آيد. از حل هاي بدست آمده براي تحليل تنش در محيط هاي شامل ترک و حفره بهره گیری مي گردد. در مورد حفره نشان داده مي گردد که حفره را مي توان بصورت ترک بسته و بدون تکينگي در نظر گرفت و با اعمال شرايط مناسب تنش محيطي را روي آن بدست آورد.

مسائل مربوط به صفحه مستطيل شکل عبارتند از :

تحليل يک ترک مستقيم احاطه شده، تحليل دو ترک مستقيم احاطه شده و يک حفره بيضوي، تحليل يک ترک مستقيم احاطه شده و يک ترک مستقيم لبه اي به همراه يک حفره بيضوي

هر يک از مثال هاي فوق يکبار براي صفحه مستطيل شکل با دو لبه آزاد و دو لبه گير دار، صفحه مستطيل شکل با يک لبه آزاد و سه لبه گير دار و نيز صفحه مستطيل شکل با سه لبه آزاد و يک لبه گير دار که شرايط بار گذاري يکساني دارند، حل شده اند و يکبار نيز براي صفحه مستطيل شکل با چهار لبه آزاد که شرايط بار گذاري آن با سه حالت مذکور متفاوت می باشد، حل شده اند.

براي مقايسه جواب هاي بدست آمده با مراجع موجود، مسئله يک صفحه مستطيل شکل با هر چهار لبه آزاد که توسط دو ترک مستقيم و يک حفره بيضوي تضعيف شده می باشد حل گرديد. پس از ميل دادن طول صفحه مستطيل شکل با هر چهار لبه آزاد به بي نهايت و اعمال شرايط بارگذاري يکسان، حل بدست آمده براي صفحه مستطيل شکل با هر چهار لبه آزاد با حل بدست آمده براي باريکه دقيقا مطابقت داشت.

شرايط بارگذاري براي صفحات مستطيل شکل که چهار لبه آن آزاد نيست بصورت نقطه اي روي لبه بالايي صفحه مستطيل شکل مي باشد و براي صفحه مستطيل شکل با هر چهار لبه آزاد بصورت چهار بار نقطه اي که شرايط خود تعادلي صفحه مستطيل شکل را ارضا مي کنند، مي باشد.

تعداد صفحه : 97

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان