دانلود فرمت ورد: دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی(M. A):ساختار جمعیتي وقومیتي در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایي اقوام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی گردد پایان نامه برای دریافت درجه.

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی گردد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد” M .A ”

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

رشته جغرافیای سیاسي

عنوان :

ساختار جمعیتي وقومیتي در اسلامشهر و تأثیر آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایي اقوام

استاد راهنما :

دکتر عزت اله عزتي

استاد مشاور:

دکتر غلامحسن حیدری

 

آبان ماه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ساختار جمعیتی و قومیتی دراسلامشهرو تأثیر آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام

فهرست

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
  • اظهار مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6-هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-تعاریف متغیرها : ……………………………………………………………………………………………………………………9

امنیت : …………………………………………………………………………………………………………………………………………9

احساس امنیت : …………………………………………………………………………………………………………………………….9

مهاجرت: ……………………………………………………………………………………………………………………………………11

حاشیه نشینی : ……………………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم

2-1-تاریخچه اسلامشهر……………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-موقعیت جغرافیایی اسلامشهر…………………………………………………………………………………………………..16

2-3- ساختار جمعیتی اسلامشهر …………………………………………………………………………………………………….20

2-4- علل و عوامل جذب مهاجران به اسلامشهر و پهنه پيراموني آن: ……………………………………………………21

فصل سوم

3-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..26

3-2-امنيت…………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-3-ويژگي هاي امنيت ……………………………………………………………………………………………………………….29

3-4-ابعاد امنیت………………………………………………………………………………………………………………………….30

3-5-دیدگاه و نظریه های امنیت …………………………………………………………………………………………………..30

3-6-قومیت……………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-7- اشتراک الگویی در قومیت‌های ایران………………………………………………………………………………………37

3-8- ارتباط قومیت و امنیت………………………………………………………………………………………………………….39

3-9-عوامل مؤثر در همگرایی اقوام………………………………………………………………………………………………41

الف) نژاد: ………………………………………………………………………………………………………………………………..41

ب) زبان و فرهنگ: ……………………………………………………………………………………………………………………41

ج) آداب و رسوم و سنن اجتماعی: ………………………………………………………………………………………………42

د) دین و مذهب: ………………………………………………………………………………………………………………………42

هـ) سرزمین مشترک: ………………………………………………………………………………………………………………..42

و) عامل اقتصادی: …………………………………………………………………………………………………………………….43

3-10-عوامل مؤثر بر واگرایی : ………………………………………………………………………………………………….44

3-11- تهدیدات ناشی از تنوع و تعدد قومی…………………………………………………………………………………..45

3-11-1- منازعات قومی: ……………………………………………………………………………………..…………………..45

3-11-2- ضعف انسجام ملی « همگرایی و واگرایی»:………………………………………………………………….45

11-3-آسیب های امنیتی ناشی از مناقشات اقوام مشابه در کشورهای همجوار…………………………………..46

3-11-4- هزینه بالای حفظ انسجام ملی……………………………………………………………………………………46

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-12- فرصتهای ناشی از تنوع قومی………………………………………………………………………………………..47

3-12-1- تکثر فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………..47

3-12-2- تنوع قومی و توسعه حوزه تأثیر ملی…………………………………………………………………………..48

3-12-3- تنوع قومی عامل توزیع فضایی جمعیت ……………………………………………………………………..48

3-12-4- تنوع قومی عامل رقابت بین اقوام ……………………………………………………………………………..48

3-12-5- قومیتهای فرامرزی و قابلیت تعاملات اقتصادی…………………………………………………………….49

3-13- علل شکل گیری حاشیه نشینی: ……………………………………………………………………………………49

3-13-1- مطالعات ارنست بوكر[1] و لويس ويرث[2] …………………………………………………………………….49

3-13-2- نظريه كلود گرون[3] ……………………………………………………………………………………………….50

3-13-3-نظريه استعمار……………………………………………………………………………………………………….51

3-13-4-ديدگاه حاشيه نشيني در مورد كشورهاي در حال توسعه ……………………………………………..51

3-13-5- نظريه سه سطحي تحليلي حاشيه نشيني……………………………………………………………………..52

3-14- علت مهاجرت اقوام ………………………………………………………………………………………………….54

3-15- پیامدهای مهاجرت ………………………………………………………………………………………………….55

فصل چهارم

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….65

4-2- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….65

فصل پنجم

5-1- چالش ها و فرصت ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………78

5-2- پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………………………………………………..83

5-3- پیشنهادها و راهکارهای مناسب برای همگرایی و انسجام ملی و جلوگیری از فعالیت‌ها

و تنش‌های قومی ………………………………………………………………………………………………………………85

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………..86

 

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ساختار جمعیتی وقومیتی در اسلامشهر و تأثیر آن در امنیت منطقه

با تأکید بر همگرایی اقوام می باشد . این پژوهش که با روش مروری ) اسنادی – کتابخانه ای ( انجام

شده می باشد درصدد می باشد با مطالعه ساختار جمعیتی و قومیتی در اسلامشهر به تأثیر این مهم در

امنیت منطقه بپردازد. اسلامشهر به دلیل مجاورت با پایتخت کشور، تهران ، بعد از تهران و ورامین

سومین شهرستان پرجمعیت استان تهران می باشد. این شهرستان با دو پدیده مهاجرت و حاشیه نشینی

روبرو می باشد که علل و عوامل آن و تبعات و پیامدهای آن در شهرستان در این پژوهش مورد مطالعه

قرار می گیرند. در ادامه دلیل تنوع قومیت در اسلامشهر، این پژوهش به این مهم می پردازد که چه

عواملی سبب همگرایی اقوام می گردد و بر این مهم توجه دارد که با شناسایی عوامل اثر گذار بر

همگرایی اقوام و تقویت این عوامل، می توان شاهد امنیت بیشتری در منطقه بود که بر این اساس و

با مرور مطالعات انجام شده در این زمینه، راهکارهایی اجرایی ارائه داده می باشد.

کلید واژه ها : همگرایی اقوام ، تنوع قومیتی ، ساختار جمعیتی ، اسلامشهر

 

  • مقدمه

ایران کشوری چند قومی می باشد ووحدت و یکپارچگی آن مرهون همزیستی اقوام مختلف می باشد و از این رو شناخت مشترکات اجتماعی اقوام به ویژه خصوصیاتی که سبب تسهیل و همگرایی اقوام می گردد حایز اهمیت اساسی می باشد( یوسفی: 1380: 202). تعدد گروه‌هاي قومي داراي گرايش سياسي در جوامع معاصر،‏ به علت تفاوت‌هاي ماهيتي با نظام‌هاي سياسي حاكم،‏ منشأ بالقوه‌اي براي تضعيف وفاق و تهديدي براي انسجام ملي كشورها به‌شمار مي‌آيد. وجود فرضيه قوميت و به تبع آن تصور تضعيف امنيت ملي،‏ به فرضيه‌اي تعميم‌پذير در تحليل مناسبات قوميت و حاكميت سياسي تبديل شده می باشد(افضلی و ضرغامی، 1388 : 90-77) . شناسائي بسترها و عوامل همگرايي و چالش هاي پيش روي آن يکي از ضرورت هاي مهم امر سياستگذاري درمورد همبمستگي ملي در هر کشوري می باشد. در اين خصوص با در نظر داشتن اين که ايران به عنوان کشوري که داراي تنوع ناحيه اي و فرهنگي در درون خود مي باشد و اين امر هر از چندگاهي به عنوان ابزار ژئوپليتيک در دست بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي درآمده می باشد. این مسأله در کلان شهر تهران و شهر های همجوار به دلیل کثرت قومیت های مختلف در کنار همدیگر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . یکی از این مناطق اسلامشهر می باشد که به دلیل همجواری با تهران پذیرای شمار زیادی از افراد از قومیت های مختلف ایران جهت زندگی در کنار یکدیگر شده می باشد. این پژوهش درصدد می باشد ساختار جمعیتی و قومیتی اسلامشهر را مطالعه کرده و تأثیر آن را بر امنیت با تأکید بر واگرایی اقوام تشریح کند.

 

  • اظهار مسأله

شهرستان اسلامشهر يكي از شهرهاي استان تهران، درجنوب غربي شهر تهران بر سر راه ارتباطي تهران- ساوه قرار گرفته و از طريق بزرگراههاي قديم و جديد تهران-ساوه و همچنين راه آن تهران به جنوب كشور و ساير استانهاي همجوار ارتباط دارد.فاصله آن تا مركز شهر تهران حدود 15 كيلومتر می باشد. لزوم ارائه خدمات به جمعيت نسبتاً زيادي كه در اين شهرستان ساكن هستند و برنامه ريزي در جهت توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن باعث گردید در سال 1373 از سوي وزارت كشور جمهوري اسلامي به عنوان يكي از شهرستانهاي تابعه استان تهران اعلام گردد. اسلامشهر دارای قدمتی مقارن با هزاره پنجم پیش از میلاد می‌باشد و در روزگار کهن روستایی به نام قاسم آباد شاهی بوده‌می باشد. یکی از روستاهای اسلامشهر فیروز بهرام می باشد که بنای آن را به فیروز ساسانی نسبت داده‌اند. اسلامشهر در دوران قاجار منزلگاه اردوی همایونی بوده و به نام قاسم آباد خالصه نیز خوانده می‌شده‌می باشد. وجود بقایای پایه‌های پل بر روی رودخانه سالور و تپه‌های واقع در مجاورت و یا نزدیکی آن و آثار مدفون در آنها دلالت بر وجود دوره‌های تاریخی مختلف داشته و حاکی از اهمیت این منطقه‌می باشد. محوطه‌های ارزشمند باستانی که هم دوره با محوطه‌های باستانی چشمه علی شهر ری، مرتضی گرد و تپه سیلک کاشان هستند مانند تپه مافین آباد با دارا بودن هفت هزار سال پیشینه تاریخی و فرهنگی از شهرت زیادی در مجامع علمی برخوردار بوده و از شاخص‌های تمدن پیش از اسلام در جهان شناخته می گردد. همچنین تپه‌های باستانی پراکنده در سطح منطقه را می‌توانید با محوطه‌های تاریخی مجاور آن در دشت بزرگ ری مقایسه نمود. تاکنون ۱۲ اثر تاریخی و یاستانی شهرستان اسلامشهر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌می باشد. این منطقه به دلیل مرغوبیت و حاصلخیزی زمین‌های مستعد کشاورزی، وجود رودخانه‌های پرآب و رشته قانت‌های جاری آن و همچنین نزدیکی آن به تهران از دیرباز مورد توجه بوده‌می باشد. محوطه باستاتی مافین آباد اسلامشهر که به دلیل حفاری‌های غیرمجاز سال‌های اخیر آسیب دیده‌می باشد دارای کهن‌ترین دوره تاریخی می باشد که دیرینگی آن به هزاره پنجم پیش از میلاد می‌رسد(استانداری تهران، 1388). اسلامشهر از طریق محور تهران-ساوه، شاهراه ارتباطی با استان‌های غرب و جنوب غرب کشور می باشد و از محور جنوب با راه آهن استان‌های اصفهان، یزد و کرمان از یکسو و لرستان و خوزستان از سوی دیگر مرتبط می گردد. این شهرستان به دلیل همجواری با تهران افراد از جمعیت های مختلف و قومیت های مختلف را در خود جای داده می باشد. حوزه اسلامشهر به عنوان يكي از حوزه هاي طرح مجموعه شهري تهران داراي ويژگيهای خاصي از نظر تحولات جمعيتي و كالبدي مي باشد كه بطوركلي آن را از ساير پهنه هاي حريم پايتخت مستثنی كرده می باشد .پذيرش نسبتاً بالايي از مهاجران به استان تهران ، تجربه بالاترين رشد شهرنشيني در قياس با كشور ، گسترش اسكانهاي غيررسمي و گسترش هاي كالبدي غيراصولي تنها بخشي از ويژگي هاي آن به شمار مي رود كه خود موجد مشكلات متعددي مي باشد(هاشمی، 1389: 68).

موضوع تنوع قومي و فرهنگي از آنجايي که در ارتباط تنگاتنگ و مستقيمي با موضوعات و مقولاتي همچون «وحدت و يکپارچگي ملي» و «هويت ملي» و نيز «امنيت ملي » می باشد از اين رو ويژگي «تنوع و تکثر» در جامعه ايراني به مثابه شمشير دو تيغي می باشد که هم مي تواند فرصت باشد و هم به عنوان يک تهديد تلقي گردد. از این رو يادآوري اين نکته بسيار ضروري می باشد که هيچگاه طرح مساله قوميت ها ناقض انديشه «اتحاد» يا منکر اصل «وحدت ملي» نيست، بلکه عدم پرداختن به اينگونه مسائل يا به حاشيه مي تواند تهديدي براي« وحدت و اتحاد ملي» باشد اما پيش از هر چيز بایستی ذهنيت خود را از انگاره ها و توجه هاي مطلق گرا و ديدگاه هاي يکسويه نگر که متاسفانه به شکل برجسته اي در ادبيات سياسي ما و به ويژه در برخورد با مساله قوميت ها و فرهنگ هاي مختلف نمود مي يابند، بزداييم. آن چیز که که اهمیت دارد مسأله سیاسی شدن موضوع قومیت هاست که عبارتند از سیاسی شدن نشانه ها یا سمبلهای قومی (زبان، مذهب، نژاد، فرهنگ) که موجب شکاف های قومی و یاتشدید آن می باشد. قومیت و مسایل قومی به گونه عمده به این جهت اهمیت سیاسی پیدا می کنند که می توانند تبدیل به منبع مهمی برای بسیج سیاسی مردم و منشایی برای منازعات داخلی و بین المللی گردند (اخوان مفرد، هندياني و زينال نژاد، 1387: 403). در شرايط حال حاضر آن چیز که بيش از پيش بر اهميت موضوع مورد بحث افزوده و به آن ابعاد فرامرزي، منطقه اي و جهاني بخشيده می باشد. تاکنون هیچ پژوهشی در کشور مرتبط با اسلامشهر در زمینه چغرافیای سیاسی انجام نشده می باشد و با در نظر داشتن افزایش طریقه مهاجرت و حاشیه نشینی در کلان شهر تهران و شهرهای همجوار همچون اسلامشهر مطالعه این مسایل بر امنیت منطقه حایز اهمیت زیادی می باشد و با در نظر داشتن ساختار جمعیتی و توزیع قومیتی در اسلامشهر تأثیر امنیت منطقه بر همگرایی اقوام مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش درصدد می باشد که آغاز به ساختار قومی جمعیتی شهرستان اسلام شهر پرداخته و در نهایت به تأثیر آن در امنیت منطقه و همگرایی اقوام بپردازد.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

تنوع قومیتی، به عنوان یک واقعیت تاریخی ـ سیاسی، همواره با جغرافیایی سیاسی ایران پیوند خورده و ایران به لحاظ تنوع زبانی و قومی جزو ده کشور نخست جهان قرار دارد (قدسی، 1389: 25). حضور و زندگی قومیت‌های مختلف فارس، ترک، نمود، لر، بلوچ، ترکمن و عرب در جوار یکدیگر و در چارچوب جغرافیایی سیاسی واحد، بیانگر تنوع قومی ـ فرهنگی جامعۀ ایران می باشد. در نظر داشتن اقوام و ویژگی‌های قومی، در کنار تأثیر بازدارندگی آنها در برابر دشمن، همواره به عنوان یک سیاست دفاعی، پس از دفاع مقدس مورد توجه مسئولان بوده می باشد. هر قوم می‌تواند با در نظر داشتن منطقۀ جغرافیایی و محل استقرار خود، مسئولیت‌ها و تأثیر‌هایی را عهده دار گردد، اما موقعیت اقوام به لحاظ نوع ارتباط با حاکمیت، باور ایشان نسبت به موقعیت کنونی یا آینده در سرزمین ایران، نوع تعامل (در مناطق مرزی) با همسایگان و… از نکاتی می باشد که عملکردهای گوناگونی را به لحاظ مسئولیتی رقم می‌زند. در مفهوم قومیت، تعلق به یک گروه قومی، شامل آگاهی نسبت به ریشه‌ها سنت‌های تاریخی و مشترک و ترکیب پیچیدۀ ویژگی‌های فرهنگی، نژادی و تاریخی مطرح می باشد و هنگامی که «خودآگاهی» نیز وارد این تعریف گردد، جنبۀ قوم‌گرایی می‌یابد؛ به تعبیری، قوم‌گرایی را می‌توان این گونه تعریف نمود: احساس منشأ مشترک (خیالی یا واقعی)، سرنوشت مشترک، انحصار نسبی ارزش‌های مشترک که به سبب تقسیم‌بندی جوامع، به خانواده‌های سیاسی مجزا می شوند(نقیب السادات، حیات مقدم و قدسی، 1391 : 98-73). همزیستی قومیت‌های مختلف فارس، ترک، نمود، لر، بلوچ، ترکمن وعرب در جوار یکدیگر و در چارچوب جغرافیایی سیاسی واحد بیانگر تنوع قومی فرهنگی جامعه ایران می باشد و تجربیات موجود بیانگر آن می باشد که رفتارهای قومی، تابع شرایط و تحت تأثیر عوامل متعدد بوده و واکنش آنها در قبال تحولات، یکسان نیست. در صورتی که اقوام، پیگیر مطالبه‌های قومی سپر دفاعی مقابله با دشمن خواهند گردید؛ به ویژه، در صورت وقوع شرایط بحرانی همچون جنگ که به احتمال فراوان به شکل ناهمگون خواهد بود، که در این صورت، قومیت‌ها می‌توانند تأثیر مقابله‌ای موردی یا همه جانبه اعمال کنند(نقیب السادات، حیات مقدم و قدسی، 1391 : 98-73). نگاهی تاریخی به اقوام نشان می‌دهد که تعامل اقوام با حاکمیت همواره با شیوه‌های مختلف ارتباطی و راهبردهای مختلف تعاملی همراه بوده می باشد. مطالعه تاریخی سیاسی و اجتماعی جوامع بشری نشان می‌دهد که در تمامی کشورها مسئلۀ قومیت با درجات متفاوت وجود داشته و گروه‌های قومی و مذهبی به عنوان اقلیت یا اکثریت در بیشتر کشورها وجود دارند که با پیشینۀ فرهنگی و تاریخی مشترک و ویژگی‌هایی مانند نژاد، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم و احساس هویت مشترک مشخص می‌گردند. این تمایزها می‌تواند بر شکل‌گیری رفتارهای واگرایانه تأثیر گذارد و بر همین اساس، قومیت‌ها به عنوان یکی از مسائل مهم دولت‌ها محسوب می شوند (قدسی، 1389: 26). پس، از دو جنبه بر ضرورت و اهمیت این پژوهش ها تأکید می گردد یکی از لحاظ نظری یعنی شناسایی زمینه‌های مورد توجه در نزد اقوام برای همگرایی و مشارکت بیشتر با حاکمیت و دیگر از لحاظ عملی که از این جنبه می‌توان با در نظر داشتن جایگاه کسب شده در زمینۀ پیشین، به شناخت عینی از موقعیت کنونی اقوام و توان مقابله‌ای ایشان با دشمن در صورت بروز بحران، به عنوان یک سیاست دفاعی عملگرایانه دست پیدا نمود. این پژوهش نیز در همن راستا درصدد می باشد تا با مطالعه ساختار قومیتی و جمعیتی اسلامشهر به تأثیر آن در امنیت و همگرایی افوام بپردازد.

1-4-هدف کلی

ساختار جمعیتی وقومیتی در اسلامشهر و تأثیر آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام

1-5-اهداف اختصاصی

مطالعه ساختار جمعیتی و توزیع قومیت در اسلام شهر

مطالعه تأثیر مهاجرت بر احساس امنیت ساکنان اسلامشهر

مطالعه تأثیر توزیع قومیتی در شهر ستان اسلامشهر بر میزان امنیت و احساس امنیت ساکنان این منطقه

1-6-هدف کاربردی

نتايج اين پژوهش مي تواند به سياستگذاران و مسئولان ذيربط در جهت اتخاذ استراتژي ها و راهکارهاي مناسب در راستاي ارتقاي امنیت و همگرایی اقوام کمک کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، سازمان تبليغات، شهرداري ها، آموزش وپرورش، استانداري و فرمانداري، صدا و سيما و دانشگاه و … مي توانند از يافته هاي اين پژوهش بهره ببرند.

[1] – Ernest W. Buagess

[3] – Cloude Gruen

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :114