پژوهش: پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی(M. A):تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی گردد واحد گرمسار پایان نامه کارشناسی.

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی گردد

واحد گرمسار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

موضوع

تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا

 

استاد راهنما :

دکتر مسعود الماسی

 

استاد مشاور :

دکتر حیدر لطفی

 

 

 

93 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مندرجات صفحه
چکیده : 1
فصل اول کلیات پژوهش 3
1 – 1- مقدمه و اظهار مسئله 4
1 – 2 – اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1 – 3 – سؤال پژوهش 5
1 – 4 – فرضیه پژوهش 5
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
1 – 5 – اهداف پژوهش

5 1 – 6 – هدف کاربردی و بهره وران

6 1 – 7 – روش پژوهش

6 1 – 8 – شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات

6 1 – 9 – محدودیت ها و موانع پژوهش

7 1 – 10 – محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی

7 1 – 11 – پیشینه پژوهش

7 1 – 12 – واژه ها و مفاهیم کلیدی

 

8 فصل دوم مبانی نظری پژوهش

15 2 – 1 – عوامل تهدید کننده امنیت ملی

16 2 – 1 – 1 – تهدیدات اقتصادی

17 2 – 1- 1 – 1 – چالش های ساختاری اقتصاد

17 2 – 1 – 1 – 2 – حفره های اقتصادی دولت

18 2 – 1 – 1- 3 – تحریم های اقتصادی بین المللی

24 2 – 1- 2 – تهدیدات سیاسی

24 2 – 1- 2 – 1 – تحریم های سیاسی بین المللی

25 2 – 2 – 1 – 2 – حفره های سیاسی دولت

25 2 – 1- 2 – 3 – ایدئولوژی های سیاسی معاند حکومت

29 2 – 1- 3 – تهدیدات فرهنگی ، اجتماعی

30 2 – 1- 3 – 1- تهدیدات نرم

32 2 – 1 – 3 – 2 – حفره های فرهنگی و اجتماعی دولت

32 2 – 1 – 3 – 3 – بحران های هویتی

37 2 – 1- 4 – تهدیدات طبیعی و زیست محیطی

37 2 – 1- 5 – تهدیدات نظامی

39 2 – 2- تطبیق و ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل

40 2 – 2- 1 – ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل در زمان صلح و جنگ

45 فصل سوم محدوده جغرافیایی پژوهش

46 3 – 1 – موقعیت جغرافیایی استان گیلان

47 3 -1 – 1- مرز استان

47 3 – 1- 2- وضعیت دریای خزر

48 3 -1 – 3 – رودخانه آستارا چای

49 3 – 2- موقعیت جغرافیایی آستارا

49 3 – 2- 1- وضعیت صنعت گردشگری و جاذبه های توریستی

50 3 – 2- 3 – بیشینه تاریخی ، زبان ، مذهب ، قومیت ، علما و مشاهیر

50 3 – 2- 4 – وضعیت اقتصادی

51 3 – 2- 5- صنعت

51 3 – 2- 6 – کشاورزی

51 3 – 2- 6 – 1- دامداری

52 3 – 2- 7- فرهنگی

52 3 – 2- 8- تقسیمات کشوری

52 3 – 2- 9 – آب و هوا

53 3 – 2- 10 – خاکها

53 3 – 2- 11 – منابع آبی

54 3 – 2- 12- پوشش گیاهی

55 3 – 3- وجه تسمیه شهر آستارا

55 3 – 4- شهر در گذر زمان

56 3 – 5- اثرات تحولات تاریخی شهر آستارا از نظر سیاسی اقتصادی

57 3 – 6 – تحولات اقتصادی

60 3 – 7 – تحولات اجتماعی

61 3 – 8 – رشد و میزان جمعیت

63 3 – 8 – 1- پراکندگی جمعیت

63 3 – 8 – 2 – مهاجرت

64 3 – 9 – مشارکت عمومی و احزاب محلی

65 3 – 10 – میزان نارضایتی ها

66 3 – 11 – تعریف مرز و ویژگی های آن

67 3 – 11 – 1 – مرز ، موقعیت و اهمیت آن در ایران

67 3 – 11 – 2 – چگونگی و میزان ارتباط با کشور مقابل و معاهدات و پروتکل های مرزی

70 فصل چهارم یافته های پژوهش

74 مقدمه

75 4 – 1- یافته های توصیفی – تحلیلی

75 4 – 2 – اهمیت قفقاز و جمهوری آذربایجان برای جمهوری اسلامی ایران

75 4 – 3 – تغییر در ژئوپلتیک مرزهای شمالی ایران

77 4 – 4- استقلال جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ایران

79 4 – 5 – سابقه روابط ایران و آذربایجان

80 4 – 6 – مناسبات ایران و آذربایجان

81 4 – 6 – 1 – فشار ایالات متحده آمریکا بر آذربایجان برای توسعه نیافتن مناسبات

81 4 – 6 – 2 – تأثیر اسرائیل برای توسعه حوزه نفوذ در قفقاز

82 4 – 6 – 3 – تبلیغات منفی رسانه ها و مطبوعات جمهوری آذربایجان علیه ایران

82 4 – 6 – 4 – تبلیغات پان ترکیستی آذربایجان با شعار وحدت آذربایجانی های جهان

83 4 – 6 – 6 – بحث پایگاه غلبه و موضع گیری آذربایجان در این مورد

83 4 – 6 – 7 – تبلیغات دینی ایران برای جذب بیشتر شیعیان آذربایجان

84 4 – 6 – 8 – برقراری مناسبات نزدیک با ارمنستان به عنوان کشور اشغالگر 20% خاک آذربایجان

84 4 – 6 – 9 – تبلیغات منفی شبکه تلویزیونی سحر و صدای آذری در تهران و تبریز

84 4 – 6 – 10 – اختلاف نظر بر سر تقسیم قلمرو سرزمینی در خزر

85 4 – 7 – توطئه های فرهنگی دولت باکو در منطقه مرزی شهرستان آستارا

85 4 – 8 – امکانات مناسب برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان

86 4 – 9 – نظام منطقه ایی دریای خزر

90 4 – 10 – تحلیل آماری تأثیر شهرستان آستارا در روابط ژئوپلتیک ایران و جمهوری آذربایجان

91 فصل پنجم نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها

117 5 – 1- ارزیابی فرضیه ها

118 5 –2– آزمون فرضیات

122  

  5–3– نتیجه گیری

123 پیوست : منابع

126 منابع

فهرست جداول

جدول-2-1: ماتریس زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدید

جدول 2-2: ماتریس ارزیابی احتمال خطر

جدول2-3: رویکرد محاسبه ی احتمال تهدیدات

جدول 2-4: تعیین احتمال استراتژیک تهدیدات انتخاب شده

جدول 3-1: آخرین تقسیمات کشوری شهرستان آستارا

جدول 3-2: جمعیت مناطق شهری و روستایی آستارا در سال 1385

جدول 4-1: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط تاریخی و اجتماعی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-2: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط دینی و مذهبی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-3: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط مرزی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-4: تأثیر شهرستان آستارا در ایجاد همگرایی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-5: تأثیر شهرستان آستارا در تسهیل روابط ترانزیتی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-6: تأثیر شهرستان آستارا در مبارزه با قاچاق کالا بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-7: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط زیست محیطی ایران و آذرباییجان

جدول 4-8: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط امنیتی سیاسی ایران و آذرباییجان

جدول 4-9: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط فرهنگی ایران و آذرباییجان

جدول 4-10: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط اقتصادی ایران و آذرباییجان

جدول 4-11: تأثیر شهرستان آستارا در ایجاد بازارهای مشترک بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-12: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه گردشگری وتوریستی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-13: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه نفوذ سیاسی ایران در حوزه قفقاز

جدول 4-14: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه قدرت ملی ایران در حوزه خزر

جدول 4-15: تأثیر شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه خزر

جدول 4-16: تأثیر شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه قفقاز

جدول 4-17: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه مذهب شیعه در حوزه قفقاز

جدول 4-18: تأثیر شهرستان آستارا در مبادلات اقتصادی ایران در حوزه قفقاز

جدول 4-19: تأثیر شهرستان آستارا در تقویت علایق مشترک بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-20: تأثیر شهرستان آستارا در تسهیل برقراری روابط آذرباییجان با کشورهای حوزه خلیج فارس

جدول 4-21: تأثیر شهرستان آستارا در تسهیل حضور آذرباییجان در سازمان کنفرانس اسلامی

جدول 4-22: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه مشارکتهای سرمایه گذاری بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-23: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه تجارت چمدانی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-24: تأثیر شهرستان آستارا در روابط منطقه ای ایران و آذرباییجان

جدول 4-25: تأثیر شهرستان آستارا در چشم انداز روابط ایران و آذرباییجان

جدول 5-1: آزمون تی تست یک طرفه برای فرضیه اول

جدول 5-2: آزمون تی تست یک طرفه برای فرضیه دوم

جدول 5-3: آزمون تی تست یک طرفه برای فرضیه سوم

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: الگوی نظام منطقه ای دریای خزر

نمودار4-2: بخش های تشکیل دهنده نظام منطقه ای دریای خزر

نمودار 4-3: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط تاریخی و اجتماعی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-4: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط دینی و مذهبی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-5: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط مرزی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-6: تأثیر شهرستان آستارا در ایجاد همگرایی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-7: تأثیر شهرستان آستارا در تسهیل روابط ترانزیتی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-8: تأثیر شهرستان آستارا در مبارزه با قاچاق کالا بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-9: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط زیست محیطی ایران و آذرباییجان

نمودار 4-10: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط امنیتی سیاسی ایران و آذرباییجان

نمودار 4-11: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط فرهنگی ایران و آذرباییجان

نمودار 4-12: تأثیر شهرستان آستارا در برقراری روابط اقتصادی ایران و آذرباییجان

نمودار 4-13: تأثیر شهرستان آستارا در ایجاد بازارهای مشترک بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-14: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه گردشگری وتوریستی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-15: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه نفوذ سیاسی ایران در حوزه قفقاز

نمودار 4-16: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه قدرت ملی ایران در حوزه خزر

نمودار 4-17: تأثیر شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه خزر

نمودار 4-18: تأثیر شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه قفقاز

نمودار 4-19: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه مذهب شیعه در حوزه قفقاز

نمودار 4-20: تأثیر شهرستان آستارا در مبادلات اقتصادی ایران در حوزه قفقاز

نمودار 4-21: تأثیر شهرستان آستارا در تقویت علایق مشترک بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-22: تأثیر شهرستان آستارا در تسهیل برقراری روابط آذرباییجان با کشورهای حوزه خلیج فارس

نمودار 4-23: تأثیر شهرستان آستارا در تسهیل حضور آذرباییجان در سازمان کنفرانس اسلامی

نمودار 4-24: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه مشارکتهای سرمایه گذاری بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-25: تأثیر شهرستان آستارا در توسعه تجارت چمدانی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-26: تأثیر شهرستان آستارا در روابط منطقه ای ایران و آذرباییجان

نمودار 4-27: تأثیر شهرستان آستارا در چشم انداز روابط ایران و آذرباییجان

نمودار 5-1: میزان تأثیر پذیری آستارا در زمینه های مختلف به عنوان پیوند دهنده ارتباط ایران و آذرباییجان

چکیده انگلیسی

127

 

 

42

43

43

44

53

63

64

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

 

103

 

104

105

106

 

107

108

109

110

 

111

 

112

113

114

115

 

116

117

122

123

123

 

 

90

90

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

131

 

 

 

   

 

 

 

چکیده

تأمین امنیت ملی از اولویت های دولت ها در سیاست گذاری ملی و منطقه ای محسوب گردیده که همواره در تدوین آن کوشش می گردد ؛ تهدیدها ، چالش ها و فرصت ها شناسایی و نیز تأثیر مکان های مختلف جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیرد . امنیت ملی به الزاماتی تصریح می کند که بقای دولت ملی را از طریق بکارگیری اقتصاد ، ارتش و توان سایسی و بهره گیری از ابزار دیپلماسی حفظ نماید . از این رو در شناخت ظرفیت های مناطق جغرافیایی و میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها بر امنیت ملی کوشش می گردد تهدیدها شناسایی و در جهت مقابله با آن و نیز تبدیل چالش ها به فرصت اقدام لازم صورت پذیرد .

کشور جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن اینکه در منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته می باشد جایگاه ویژه ای را در سیاست گذاری های جهانی به خود اختصاص دادهبه نحوی که در ساختار ژئوپلیتیک این منطقه به گونه مؤثر تأثیر آفرینی می نماید. از آنجائی که این کشور دارای مرزهای خشکی و دریایی با کشورهای همجوار خود می باشد الزاماً چالش هایی را در مناطق مرزی از لحاظ نظارتی و نیز پایش اطلاعاتی دارا می باشد که می تواند از طریق مناطق همجوار مرز به خصوص در خشکیچالش هایی را برای کشور به همراه داشته باشد .

استان گیلان یکی از استان های شمالی ایران می باشد که مشمول بر 16 شهرستانمی باشد که از طریق شهرستان آستارا که در محور شمال غربی ترین نقطه این استان واقع می باشد با جمهوری آذربایجان همسایه و دارای مرز زمینی می باشد . طول مرزهای خشکی استان با جمهوری آذربایجان 5/38 کیلومتر و طول حوزه مأموریتی مرزبانی در دریا نیز حدود 270 کیلومتر از دهانه پل مرزی تا انتهای بخش چابکسر می باشد .

با در نظر داشتن وجود مرز زمینی در شهرستان آستارا و اهمیت پایش اطلاعاتی ، امنیتی و انتظامی آن که می تواند در برگیرنده چالش ها و تهدیدهای متعدد برای جمهوری اسلامی ایران باشد لذا کارکرد مرز در ورود و خروج اتباع بیگانه و نیز فعالیت های دولت جمهوری آذربایجان که دارای روابط گژدار و مریض با جمهوری اسلامی ایران می باشد به خصوص با در نظر داشتن فعالیت های عوامل وابسته به دشمنان ایران مانند رژیم صهیونیستی می تواند امنیت ملی را از طریق شهرستان مذکور تحت تأثیرواقع کند .

در این پایان نامه با روش ماتریس تحلیل ضمن مطالعه انواع تهدیدهایی که در مرزهای بین المللی شهرستان آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه سازد ، به مناقشات مرزی در این شهرستان فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان پرداخته و سطح درجه ای تهدید امنیت ملی را در این موضوع مشخص می نماید .

لذا به نظر می ردس افزایش فعالیت های قدرت های فرا منطقه ای در جمهوری آذربایجان به خصوص در حوزه پایگاه های جاسوسی و نیز رصدهای اطلاعاتی به ویژه در مناطق مرزی آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه نماید و همچنین تبدیل شدن جمهوری آذربایجان به عنوان پایگاهی برای مخالفان جمهوری اسلامی ایران می تواند تهدیدهای امنیتی خاصی را برای کشور ایران اسلامی به همراه داشته باشد . مضافاً عملکرد مرزی در شهرستان آستارا اعم از تعاملات و مناقشات مرزی می تواند تأثیرهای به سزایی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد .

 

واژگان کلیدی :

امنیت ملی ، جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری آذربایجان ، شهرستان آستارا ، ژئوپلیتیک ، منافع ملی ، قدرت های فرامنطقه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

1 – 1 – اظهار مسئله

تحلیل ساختارهای امنیتی یک منطقه برآمده از مؤلفه های خاص جغرافیایی ، سیاسی ، اقتصادی و … می باشد . قاعدتاً هر منطقه ای که جوار مرزهای بین المللی قرار بگیرد دارای ویژگی ها و حساسیت های خاصی برای حاکمیت خواهد گردید . لذا تبیین میزان اثرگذاری آن بر امنیت ملی می تواند به جایگاه آن در اتخاذ راهبردهای داخلی و خارجی کمک نماید . امنیت مؤلفه ای متغیر می باشد که همواره با سایر مؤلفه ها زیرا اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و … در نظر گرفته شده و نیز سنجیده می گردد . پس شناخت تهدیدهای داخلی و پیرامونی برای پیشگیری و مقابله با آن ضروری و این موضوع در راستای برنامه ریزی های امنیتی تجلی می یابد .

موقعیت جغرافیایی شهرستان آستارا از توابع استان گیلان که دارای مرزهای زمینی و دریایی با جمهوری آذربایجان می باشد ، می تواند در شکل گیری راهبردهایی که متضمن منافع ملی کشور می باشد مؤثر باشد . روابط مرزی متقابل و همچنین چالش هایی که میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران هست می تواندحساسیت های این منطقه مرزی را برجسته نماید . با این حال تبیین جغرافیای سیاسی شهرستان آستارا به خصوص تأثیر وجود مرزها بر امنیت محلی و منطقه ای تبیین گر جایگاه این شهرستان در ارزیابی امنیت ملی باشد و انواع تهدیدهایی که از طریق مرزهای بین المللی ایران در شهرستان آستارا هست برآمده از روابط کژدار و مریض دولت آذربایجان و نیز روابط آنها با قدرت های فرا منطقه ای همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد . از این رو فعالیت های پایگاه های جاسوسی و اطلاعاتی در این کشور به خصوص در مناطق مرزی با جمهوری اسالمی ایران منجر به ایجاد تهدید امنیتی علیه ایران می گردد . همچنین تبدیل شدن کشور آذربایجان به پایگاهی برای بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران باعث شده می باشد مناقشات و تعاملات در مناطق مرزی دو کشور با حساسیت بیشتری رصد گردد .

 

1 – 2 – اهمیت و ضرورت پژوهش

پایش تهدیدهای امنیتی امری محدود به زمان خاص نیست بلکه همواره با تغییر در سیاست ها ، رویه ها و نیز بروز چالش ها می تواند صورت پذیرد . این موضوع محدود به تحولات مکانی خاص نیز می تواند نباشد بلکه بعضی از مناطق با تحولات محلی ، منطقه ای و حتی بین المللی تأثیر پذیر می شوند . مرزهای بین المللی نیز به این ترتیب می باشند . یعنی دگرگونی در روابط دو یا چند کشور با یکدیگر و یا اعمال سیاست های قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای باعث تحولات سیاسی و امنیتی در مرزها می گردد . شهرستان آستارا شمالی ترین شهرستان استان گیلان دارای مرزهای خشکی و آبی با جمهوری آذربایجان می باشد اگر چه هنوز مرزهای آبی کشورهای حوزه دریای خزر تعیین نشده می باشد اما در مرزهای سرزمینی مشخص و روابط مرزی در جریان می باشد . از آنجائی که جمهوری آذربایجان به دلیل بعضی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در بدو جدایی از شوروی و نیز در مسئله جنگ این کشور با ارمنستان رویکردهای پرابهام در سیاست خارجی خود با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد ، فلذا در بعضی از مواقع دیده شده می باشد که اقداماتی علیه منافع ملی ایران صورت داده که می توان از گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از این اقدامات نام برد. فلذا شناخت تهدیدهایی که می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را از طریق این منطقه با تهدید یا چالش مواجه سازد از ضرورت هایی می باشد که این پژوهش به آن می پردازد .

 

1 – 3 – سؤال پژوهش

سؤالی که این پژوهش در جستجوی یافتن پاسخ برای آنها خواهد بود ، بدین توضیح مطرح می باشد :

1 – چه تهدیدهایی در مرزهای بین المللی شهرستان آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه سازد ؟

2 – مناقشات مرزی در شهرستان آستارا فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری آذربایجان چه درجه ای از تهدید را داراست ؟

 

1 – 4 – فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن سؤال پژوهش فرضیه های ذیل برای نیل به آن تدوین و ارایه شده می باشد :

1 –به نظر می رسد تهدیدات خارجی با افزایش فعالیت های قدرت هایفرا منطقه ای در جمهوری آذربایجان به خصوص در حوزه پایگاه های جاسوسی و نیز رصدهای اطلاعاتی به ویژه در مناطق مرزی آستارا می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه نماید .

2 – به نظر می رسد عملکرد مرزی در شهرستان آستارا اعم از تعاملات و مناقشات مرزی از درجه تهدیدات نظامی داشته باشد .

 

1 – 5 – اهداف پژوهش

باتوجه به اهمیت مسأله امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر مرز شهرستان آستارا و سیاست های کشور آذربایجان و ایران در ایجاد چالش امنیتی این پژوهش به دنبال نیل به اهداف ذیل می باشد :

1 – گونه شناسی و احصاء تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا

2 – شناسایی تهدیدات فعالیت های قدرت های فرامنطقه ای از طریق مرزهای بین المللی شهرستان آستارا

3 – شناسایی چگونگی تأثیر فعالیت های مرزی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

1 – 6 – هدف کاربردی و بهره وران

شناسایی چالش ها و تهدیدات امنیتی ایران در شهرستان آستارا و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از دیدگاه های مختلف و تحلیل سیاست های جمهوری آذربایجان در این ارتباط می تواند مورد بهره گیری دانشجویان محققان و پژوهشگران مسائل امنیتی و نیز وزارت امور خارجه کشور و نیز ادارات و سازمان هایی که در حوزه امنیت پژوهی فعالیت دارند مورد بهره گیری واقع گردد .

 

1 – 7 – روش پژوهش

روش پژوهش در این پژوهش مطالعه اسنادی – تاریخی و نیز بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ( کتب و مقالات ) و در نهایت برداشت های میدانی نیز می باشد . همچنین برای مطالعه و ارزیابی تأثیرات تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا از مدل ماتریس تحلی جهت حصول نتایج کاربردی بهره گیری می گردد .

 

1 – 8 – شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات

شیوه گردآوری اطلاعات مورد نظر این پایان نامه با بهره گیری از کتاب های مربوط و نیز بهره گیری از متون داخلی و خارجی ، اسناد و مدارک موجود ، بهره گیری از گزارشات مؤسسات و نهادهای تحقیقاتی و سیاسی و … و نیز بهره گیری از شبکه جهانی اینترنت و از نرم افزارهای کاربردی زیرا : فتوشاپ [1]– وُرد [2] و اکسل [3] برای تدوین و هر چه بهتر تکمیل شدن این پایان نامه بهره گیری شده می باشد .

[1]– Photoshop

[2]– Word

[3]– Excel

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد