دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد گروه حسابداری: بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

عنوان : مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان دانشگاه قم دانشکده مدیریت برای دانلود.

عنوان : مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

دانشگاه قم

دانشکده مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر نرگس سرلک

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. اظهار موضوع و سوال پژوهش.. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7

1-4. اهداف اساسی از انجام پژوهش.. 8

1-5. قلمرو پژوهش.. 9

1-6. فرضیههای پژوهش.. 9

1-7.  روش‎شناسی پژوهش.. 10

1-7-1. گردآوری داده‎ها 10

1-7-2. مورد مطالعاتی.. 10

1-7-3. روش تجزیه و تحلیل داده‎ها 11

1-8. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات اختصاصی.. 11

1-9. ساختار پژوهش.. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقبق.. 14

بخش اول –  مبانی نظری پژوهش.. 15

2-1. مقدمه. 15

2-2. مفهوم کیفیت… 16

2-3. هزینه های  کیفیت… 16

2-4. عوامل موثر بر هزینه های کیفیت… 16

2-5. انواع هزینه‎های کیفیت… 17

2-5-1. هزینه های پیشگیری… 19

2-5-2. هزینه های ارزیابی.. 19

2-5-3. هزینه‎های شکست… 19

2-5-3-1. هزینه های شکست داخلی.. 20

2-5-3-2. هزینه های شکست خارجی.. 20

2-6.  مزایای هزینه‏‎های کیفیت… 20

2-7. موانع موجود در برنامه‎ریزی کیفیت… 21

2-8. علت های ناکامی سیستم هزینه یابی کیفیت… 21

2-9. مدل های تعیین هزینه‎های کیفیت… 24

2-9-1. مدل  P-A-F.. 25

2-9-2. مدل هزینه فرصت یا هزینه پنهان.. 27

2-9-3. مدل هزینه فرایند. 28

2-9-4. مدلABC 28

2-10. روش های جمع‎آوری هزینه‎های کیفیت… 29

2-10-1. روش سنتی.. 29

2-10-2. روش مستند سازی عیب… 30

2-10-3. روش مراقبت از زمان صرف شده 30

2-10-4.روش ارزیابی.. 30

2-11. روش و مدل مورد بهره گیری در پژوهش حاضر.. 30

2-12. بخش دوم:  پیشینه پژوهش.. 31

2-12-1. تحقیقات مرتبط انجام شده درخارج از کشور: 31

2-12-2. تحقیقات مرتبط انجام شده درایران: 32

2-13.  اختصار وجمع بندی… 35

فصل سوم: روش پژوهش.. 37

1-3.  مقدمه. 38

3-2. روش شناسی پژوهش.. 38

3-2-1. دیدگاه هدف…. 38

3-2-2. دیدگاه ماهیت و روش…. 39

3-3.  قلمرو پژوهش.. 40

3-4. مورد مطالعاتی.. 40

3-5. جمع‎آوری داده‎ها 41

3-6.  فرضیه‎های پژوهش.. 41

3-7. تجزيه و تحليل داده‌ها 42

3-8. متغیرهای پژوهش.. 43

3-9. روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها 46

3-9-1.  تحلیل استنباطی.. 46

3-9-1-1. آمار پارامتری… 46

3-9-1-2. آمار غیر پارامتری… 47

3-9-1-3. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 47

3-9-1-4. تحلیل همبستگي.. 48

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-9-1-5. ضریب همبستگی.. 48

3-9-1-6. ضریب همبستگی پیرسون.. 49

3-9-1-7.ضریب همبستگی اسپیرمن.. 50

3-10.  اختصار فصل.. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.. 51

4-1. مقدمه. 52

4-2. بخش اول: آمار توصیفی داده‎های پژوهش.. 52

4-3. بخش دوم: آمار استنباطی (تحلیل داده‎های پژوهش). 62

4-3-1. آزمون فرضیه 1.. 63

4-3-1-1. مطالعه فرضیه 1-1.. 63

4-3-1-2. مطالعه فرضیه 1-2.. 66

4-3-1-3. مطالعه فرضیه 1-3.. 67

4-3-1-4. مطالعه فرضیه 1-4.. 69

4-3-2. مطالعه فرضیه شماره2.. 70

4-3-3. مطالعه فرضیه شماره 3.. 72

4 -4 .اختصار فصل.. 74

فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری… 75

5 -1.مقدمه. 76

5-2. اختصار موضوع و روش پژوهش.. 76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-3. یافته های پژوهش.. 76

5-4. مقایسه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‎ها با نتایج تحقیقات پیشین.. 78

5-5. بحث و نتیجه‎گیری کلی.. 78

5 -6. محدودیت های پژوهش.. 79

5 -7.پیشنهادات… 79

5 -7-1.پیشنهادات مبتنی بر پژوهش.. 79

5 -7-2.پیشنهادات برای تحقیقات آینده 80

5 -8.اختصار فصل.. 80

منابع و ماخذ. 81

منابع فارسی.. 81

منابع انگلیسی.. 83

 

فهرست جداول

جدول2-2. مدل های هزینه یابی کیفیت… 24

جدول 3- 1. نحوه اندازه گیری و گردآوری متغیرهای پژوهش.. 44

جدول 4-1. توصیف داده های پژوهش برای بخش مواد و محصولات… 54

جدول4-2. توصیف داده‎های پژوهش برای بخش نیروی انسانی.. 57

جدول4-3. توصیف داده‎های پژوهش برای بخش ماشین‎آلات… 59

جدول4-4. آزمون کیسر-مایر.. 63

جدول 4-5: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (برای بخش مواد). 64

جدول 4-6: آزمون کولموگروف (برای بخش مواد). 64

جدول4-7. ضریب همبستگی پیرسون بخش مواد. 65

جدول4-8. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(برای بخش منابع انسانی). 66

جدول4-9. آزمون کولموگروف (برای  بخش منابع انسانی). 66

جدول4-10. ضریب همبستگی پیرسون برای بخش منابع انسانی.. 67

جدول 4-11. آزمون کولموگروف (برای بخش ماشین آلات). 67

جدول4-12. ضریب همبستگی پیرسون( برای بخش ماشین‎آلات). 68

جدول4-13. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (برای کل شرکت). 69

جدول4-14. آزمون کولموگروف (برای کل شرکت). 69

جدول4-15 .ضریب همبستگی پیرسون.. 70

جدول4-16. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (کیفیت محصولات تولیدی). 71

جدول4-17. آزمون کولموگروف هزینه پیشگیری و ارزیابی (برای کل شرکت). 71

جدول4-18 . ضریب همبستگی پیرسون برای کل شرکت… 72

جدول4-19. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(کیفیت محصولات تولیدی). 72

جدول4-20. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف هزینه شکست (برای کل شرکت). 73

جدول4-21. ضریب همبستگی پیرسون.. 74

 

فهرست نمودارها

نمودار1-1: ارتباط هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست.. 5

نمودار1-2: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت). 6

نمودار2-1: ارتباط هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست.. 25

نمودار2-2: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت). 26

نمودار2-3:  منبع، گرینا 27

نمودار4-1. نمودار هزینه‎های پیشگیری برای 3 سال. 55

نمودار4-2. نمودار هزینه‎های ارزیابی برای 3 سال. 55

نمودار4-3. نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای 3 سال. 56

نمودار4-4. نمودار هزینه‎های شکست خارجی برای 3 سال. 56

نمودار4-5. نمودار هزینه‎های پیشگیری برای 3 سال. 58

نمودار4-6. نمودار هزینه‎های ارزیابی برای 3 سال. 58

نمودار4-7. نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای 3 سال. 59

نمودار4-8. نمودار هزینه‎های پیشگیری برای 3 سال. 60

نمودار4-9. نمودار هزینه‎های ارزیابی برای 3 سال. 61

نمودار4-10. نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای 3 سال.

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه های کیفیت و کیفیت در شرکت می‎باشد. در این پژوهش برای جمع آوری هزینه ‎های کیفیت، روش سنتی و برای تعیین اجزای هزینه‎های کیفیت از مدل PAFاستفاده شده می باشد. فرضیات پژوهش برمبنای یک نمونه آماری برای شرکت تولیدی و دارای ایزو در یک دوره سه ساله از سال 1390 تا 1392،  با بهره گیری از مدل ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گرفته می باشد. ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت به تفکیک مواد،  نیروی‎انسانی،  ماشین‎آلات  و در مجموع شرکت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که، بین مجموع هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی، و هزینه‎های شکست مواد و منابع انسانی و شرکت به صورت کلی، ارتباط معکوس و معنادار هست اما در بخش ماشین‎آلات ارتباط مستقیم ومعناداری هست. و هچنین بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیش‎گیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی ارتباط مستقیم و معنادار،  و بین هزینه‎های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی ارتباط معکوس و معنادار نظاره گردید.

.1-1 مقدمه

شرکت های امروزی برای رقابت در سطح جهانی و برای باقی ماندن در محیطی که اصطلاحا به ” کلاس جهانی ” معروف می باشد، بیش از پیش به کیفیت و بهره وری متکی هستند و مدیریت کیفیت جامع، کوششی می باشد در این جهت.

یکی ازابزارهای مهم و مورد نیاز برای استقرار موفق نظام مدیریت کیفیت جامع فراگیر، سیستم هزینه یابی کیفیت می باشد. مطالعه در بازارهای مصرف به سادگی نشان می دهد که افزایش کیفیت محصول راهی موثر برای حضور بیشتر در بازار می باشد. وقتی شرکتی به خاطر داشتن کیفیت بالای محصول خود معروف می گردد، می تواند با ادامه رقابت با رقیبان مشابه، دارای سهم بازار بیشتری گردد. از این رو وجود سیستمی که اطلاعات مرتبط با تولید محصول با کیفیت را ارائه کند امری حیاتی می باشد. هزینه یابی کیفیت یکی از ابزارهایی می باشد که به بهبود سطح کیفیت کمک می کند و موجب مشخص شدن هزینه های اضافی، فعالیت های بیهوده و حذف آن ها می گردد. به کارگیری سیستم های هزینه یابی کیفیت ما را قادر می سازد که با بهره گیری بهتر و مناسب تر از منابع و امکانات و سرمایه گذاری در فعالیت های پیشگیرانه، علاوه بر تامین رضایت مشتری، هزینه ها را نیز تا حد ممکن کاهش دهیم. به گونه اختصار سیستم هزینه یابی کیفیت زمینه لازم را جهت تولید مرغوب تر و با صرف هزینه کمتر فراهم می آورد (ستایش، پورقدیری، 1387).

مدت زمانی می باشد که مدیران متخصص، تولیدکنندگان را ترغیب می‎نمایند که فرایند تولید را به گونه‎ای طراحی نمایند که به جای بازرسی کیفیت در انتهای خط تولید، از همان آغاز کیفیت در این فرایند بکار گرفته  گردد. 30 سال پیش، جوران[1] پیش‎بینی نمود که در نظر داشتن کیفیت باعث بازگشت ژاپن به قدرت اقتصادی خواهد گردید. در دهه 1970 و 1980، ژاپن سهم بازار را با محصولات بهتر و با قیمت پایین‎تر، از آن خود ساخت. شرکت‎های ژاپنی دمینگ و جوران[2] بهره گیری نمودند و براساس نظریات آنها، هزینه های کیفیت خود را به 5 درصد هزینه‎های کل تولید رساندند. در حالی که هزینه‎های کیفیت در کارخانه‎های آمریکایی حدود50 درصدکل هزینه‎های تولید بود، یعنی 10 بار بیش‎تر از ژاپن بود.

پیشگویی جوران درست بود. در اواخر دهه 1970 و ابتدای دهه 1980، بیشتر شرکت‎های آمریکایی با بحران مواجه شدند. آنها متوجه شدند که اجناس ساخته شده در ایالات متحده،  دیگر به معنی بهترین کالا نمی‎باشد. پیش روی، در حالی که پس از گذر از یک دوره زمانی که اجناس ژاپنی مورد استهزاء قرار می‎گرفتند،  حالا دیگر اجناس ژاپنی و نام ژاپن به معنی داشتن کیفیت برتر تلقی می‎گردید. و این موضوع باعث نگرانی سردمداران ایالات متحده، خصوصاً مدیران اجرایی موسساتی گردید که از تکنیک‎های سنتی مدیریت بهره گیری می‎کردند.

واژه هزینه، واژه‎ای ناخوشایند می باشد که نه تنها موجب بیم اقتصاد دانان شده می باشد بلکه طرفداران کیفیت را نیز همواره در فضایی پر تنش و تردیدآمیز میان هزینه با بار منفی و کیفیت با بار مثبت قرار می‎دهد.

هزینه‎های کیفیت با در نظر داشتن تأثیر کلیدی که می‎توانند در تصمیم‎گیری مدیریت در جهت بهبود کیفیت داشته باشند از اهمیت به سزایی برخوردارند. تبیین دقیق این هزینه‎ها و ایجاد جریان اطلاعاتی بین واحد‎های مختلف شرکت به نحوی می باشد که بصورت دوره‎ای، سالانه یا موردی نقاط قوت و ضعف نظام کیفیت را در قالب عدد و رقم بصورت شاخص‎های مؤثر در تصمیم‎گیری‎ها اظهار می­نماید. بدیهی می باشد هر چه اقلام اطلاعاتی مربوط، دقیق‎تر باشند توانایی آن ها در پاسخگویی به نارسایی‎های نظام کیفیت بیشتر می‎گردد. لذا تصمیم‎گیری مدیریت راحت‎تر انجام می‎گردد (نیکبخت، 1391).

تعداد صفحه : 99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان