پژوهش: پایان نامه ارشد هنر گرایش ادبیات نمایشی: نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)

گرایش : ادبیات نمایشی عنوان : نقدو مطالعه روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی.

گرایش : ادبیات نمایشی

عنوان : نقدو مطالعه روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکز

   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر

گرایش ادبیات نمایشی

عنوان:

نقدو مطالعه روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)

استاد راهنما:

دکتر اردشیر صالح پور

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول : مقدمه و کلیات 1

مقدمه : 2

1-1) اظهار مسئله پژوهش: 5

1-2) هدفهای پژوهش: 7

1-3) اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن: 8

1-4) سؤالات و فرضیه های پژوهش: 9

1-5) مدل پژوهش: 10

1-6) تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی: 11

1-7) روش پژوهش: 11

1-8) قلمرو پژوهش: 12

1-9) جامعه و حجم نمونه: 12

1-10) محدودیت ها و معضلات پژوهش: 12

فصل دوم (معرفی ایبسن و تأثیر شخصیت و زندگی او در خلق آثار نمایشی)  14

2-1 آثار: 15

2-2 معرفی مکان و زمان زندگی ایبسن: 17

2-3 فعالیت‏های شغلی: 22

2-4 تغییرمسیرزندگی نمایشنامه ای: 25

2-5 شرایط سیاسی و اجتماعی دوران: 26

2-6 نگاهی گذرا به تاریخچه ی بعضی از آثار ایبسن: 28

2-7 بعضی از علت های جهانی شدن ایبسن: 34

فصل سوم روانکاوی.. 38

3-1) روانکاوی چیست؟. 39

3-2) آراء و اندیشه های فروید در مقوله ی روانکاوی.. 40

3-2-1 اختصار ای از زندگینامه ی فروید: 40

3-2-2  دیدگاههایی از نظریه ی روانکاوی فروید: 44

3-3) آراء و اندیشه های لکان در مقوله ی روانکاوی: 47

3-4) کودک نامشروع در نمایشنامه‌ها 51

3-5) وراثت و شرایط اجتماعی.. 52

3-6) هویت فردی، درک حقیقت… 54

3-7) خودکشی در آثار ایبسن.. 56

فصل چهارم مطالعه تحلیلی و روانکاوانه ی نمایشنامه های ایبسن از منظر فروید و لکان  59

مطالعه تحلیلی و روانکاوانه ی نمایشنامه های ایبسن از منظر فروید و لکان  59

4-1) خانه عروسک… 60

4-2) بانوی دریایی.. 65

4-3) هداگابلر. 72

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-4) ایولف کوچک… 96

4-5) مرغابی وحشی.. 101

4-6) روسمرس هولم. 124

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 142

نمایشنامه. 150

منابع: 193

چکیده

این پژوهش مبتنی بر ارتباط روانشناسی و هنر می باشد، که به گونه جزئی تر به نقد و مطالعه آثار ایبسن از منظر روانکاوی پرداخته می باشد.با در نظر داشتن تقسیم بندی فروید از روان یا ذهن بشر به خودآگاه،ناخودآگاه و نیمه آگاه و همچنین نظریات لکان درموردارتباط علوم مختلف مانند هنر، ادبیات و فلسفه با روانکاوی آثار ایبسن را می توان جزو آثاری دانست که به این مشخصه ها در بشر توجه بسیار نموده و فرامنی را که با در نظر داشتن تابوهای جامعه ی آن وقت نروژ ساخته شده می باشد را مورد انتقاد قرار داده می باشد. از طرف دیگر بحث کودک نامشروع، وراثت، سائق مرگ و خودکشی نیز برروی تعدادی از آثار در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته می باشد. اصطلاح دیگری که مورد بحث قرار گرفته، عقده ی ادیپ می باشد که به بحث لیبیدو در آثار فروید مرتبط می گردد. عوامل دیگری نظیرترس، آزادی فرد، حقیقت و دروغ نیزکه می تواند در روان بشر برای بروز شخصیتی متفاوت ظاهر گردد در این پژوهش موردبحث قرار گرفته می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای- اسنادی، تحلیلی و میدانی روشهایی می باشد که برای این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در نتیجه ی این پژوهش، در نظر داشتن آثاری مطرح می گردد که به گونه خاص بر نتایج به دست آمده توسط فروید نیز تأثیر گذاشته اند.

مقدمه :
تاریخچه ی تئاتر به روزهای آغازین زندگی بشر باز می گردد. روزهایی که بشر از آیین برای جلب طرفداری نیروهای مافوق طبیعی و جادویی یهره می جست. به مرور زمان از دل این آیینها که به صورت نمایش به اجرا در می آمدند اسطوره ها به صورت نمادین نمایان شدند و به عنوان سنت شفاهی قبیله حفظ گردیدند. با گذشت زمان، اساطیر راهی شدند برای درام نویسان تا بر اساس آنان درامی تشکیل گردد و تئاتر شکل رسمی خود را پیدا کند. رفته رفته اساطیر جای خود را به موجودات خیالی نزدیک به بشر بخشیدند ونهایتاً بشر جایگاه خود را در تئاتر پیدا نمود. به وجود آمدن این تحول  سالیان سال به طول انجامید تا اولین بار ارسطو(322-384ق.م) مسئله ای را مطرح نمود که تا آن وقت سخنی از آن به میان نیامده بود و این مسأله که در فن شعر خودنمایی نمود همان عنصر نقد بود. شاید در فن شعر به گونه مستقیم از این واژه بهره گیری نشده باشد اما زمانی که ارسطو محاکات(تقلید) را مطرح نمود از واژه ی «وِری سیمیلایز»[1] به معنای مثل حقیقت، شبیه به واقع، بهره گیری نمود که بحث تخیل هنرمند را با خود به همراه داشت. زمانی که پای تخیل به میان می آید کندن کوه بیستون توسط فرهاد که نظامی گنجوی آن را تصویر کرده به گونه واقع کندن کوه نیست بلکه تصویری خیالی برای زحمت فرهاد در راه رسیدن به شیرین می باشد، پس واژه ها در معنای خود به کار نرفته اند و تفسیری در ورای خود می پذیرند که به نقد می انجامد.نقد از همان سالیان وارد حیطه ی وجود نهاد و جایگاه رفیعی را در عرصه های گوناگون مانند تئاتر کسب نمود و آن چیز که امروزه تئاتر را همچون پیله ای در بر گرفته و آن را تا پروانگی رهنمون می سازد چیزی نیست غیر از نقد. از آن وقت تا کنون نقد به شاخه های مختلفی تقسیم گردید که از آن جمله می توان به موارد زیر تصریح نمود::  نقدتأثری(احساسی)، نقد فتوایی، نقد محاکاتی، نقد کاربردی، نقد روانکاوانه و … .

این پژوهش تنها شاخه ی نقد روانکاوانه را در نظر گرفته و به تفسیر آن در راستای هدف پژوهش می پردازد. نقد روانکاوانه با طرح مسائلی در باب ناخودآگاه مسیر ورود منتقد را به ذهن آدمی باز می کند. از این رو عقیده ی منتقدان مانند دکتر سیروس شمیسا بر آنست که: ” نقد روانکاوانه گرایشهای مختلفی دارد مثلاً گاهی به مطالعه ی آفریننده ی اثر هنری می پردازد و گاهی به مطالعه ی خود اثر توجه دارد و گاهی تأثیر اثر ادبی بر خواننده را در نظر دارد و گاهی نیز از کیفیت و چگونگی آفرینش اثر ادبی و تکوین آن بحث می کند.” در این پژوهش کوشش برآن می باشد از نقد روانکاوانه در مطالعه بعضی از آثار ایبسن بهره گیری گردد. در همین راستا و به جهت آشنایی بیشتربا آثار ایبسن در این پژوهش نمایشنامه های او را می توان به چهار بخش تقسیم نمود:

·        نمایشنامه های ملی، عاشقانه و درامهای تاریخی. از کاتلینا(1850) تا مدعیان تاج وتخت(1863).

·        درامهایی از ایده ها. کمدی عشق(1863)، پیرگنت(1867)و امپراتوروجلیلی(1873).

·        نمایشنامه های واقع گرای معاصر. ستون های جامعه(1877)، خانه ی عروسک(1879)، اشباح(1881) و دشمن مردم(1882).

·        نمایشنامه های نمادین و وابسته به روانشناسی. مرغابی وحشی(1884)، روسمرسهولم(1886)، بانوی دریایی(1888)، هداگابلر(1890)، ایولف کوچک(1894)، جان گابریل بورکمان(1896) و وقتی ما مردگان بر می خیزیم(1899).

ازایبسن 26 نمایشنامه و یک دفتر شعر چاپ شده می باشد که در این پژوهش پنج اثر او مورد مطالعه قرار می گیرد و کوشش برآنست، آثاری که مورد نقد و مطالعه قرار میگیرند این سخن ایبسن را نیز در دل به همراه داشته باشند: “من بیش از هر چیز یک خودشناسی سالم را آرزو می‌کنم. خودشناسی ‌ای که بشر را وادار کند برای آن چیزهایی که متعلق به او می باشد، ارزش و اهمیت قایل گردد و بقیه‌ی چیزها را منتفی بداند.

تعداد صفحه : 210

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان