فایل تحقیق : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحي کاربردي: تحليل غير خطي ديناميکي و ارتعاشي نانولوله کربني در سيستم نانوالکترومکانيک‌سوييچ با استفاده از تئوري غير‌محلي الاستيسيته

گرایش : طراحي کاربردي عنوان :تحليل غير خطي ديناميکي و ارتعاشي نانولوله کربني در سيستم نانوالکترومکانيک‌سوييچ با بهره گیری از.

گرایش : طراحي کاربردي

عنوان :تحليل غير خطي ديناميکي و ارتعاشي نانولوله کربني در سيستم نانوالکترومکانيک‌سوييچ با بهره گیری از تئوري غير‌محلي الاستيسيته

دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسي مکانيک

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک

گرایش طراحي کاربردي

عنوان:

تحليل غير خطي ديناميکي و ارتعاشي نانولوله کربني در سيستم نانوالکترومکانيک‌سوييچ با بهره گیری از تئوري غير‌محلي الاستيسيته

استاد راهنما:

پروفسور علي قربان پورآراني

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-فصل اول : مقدمه    1

1-1-سيستم‌هاي ميکرو و نانو الکترومکانيکي      1

1-1-1-  سوييچ‌هاي الكترواستاتيك… 5

1-1-1-1-مزايا و معايب ميکرو و نانوسوييچ‌ها  6

1-1-2-سيستم‌هاي ميکرو و نانو الکترومکانيکي در شناسايي ذره‌ خارجي   9

1-1-3-  تئوري‌هاي کلاسيک و غير موضعي.. 10

1-1-4-فصل‌بندي پژوهش… 11

1-2-مفاهيم پايه و اصلي   13

1-2-1-تحريک الکترواستاتيک در ميدان الکتريکي   13

1-2-2-نيروي بين ملکولي واندروالس    16

1-2-2-1-مقدمه    16

1-2-2-2-تعامل نيروي واندروالس و الکترواستاتيک در نانوسوييچ.. 17

1-2-3-تئوري تنش غيرمحلي.. 18

1-2-4-حسگر جرمي.. 20

1-3-مروري بر ادبيات و تاريخچه موضوع تحقيق    22

1-3-1-مروري بر تاريخچه مدلسازي و طراحي ميکرو/نانوسوييچ‌هاي کربني   22

1-3-2- مروري بر روش‌هاي حل عددي و تحليلي ميکرو/نانو تيرهاي تحريک‌شده با ميدان الکتريکي   25

1-3-3-پيشرفت‌هاي انجام شده در زمينه سنسورها 29

1-3-4-اهداف پژوهش و سازماندهي.. 32

2-فصل دوم : مدلسازي مسأله. 34

2-1-استخراج معادله حاکم بر مسأله  34

2-2-استخراج شرايط مرزي   38

2-2-1-سوييچ يکسرگيردار 38

2-3-  بي‌بعد‌سازي معادلات.. 40

2-4-بسط تيلورنيروهاي غير خطي   41

2-5-حل خطي مسأله. 41

2-6-تاثير ولتاژ روي فرکانس طبيعي تير    43

3-فصل سوم : تحليل استاتيکي و ديناميکي سيستم.. 46

3-1-تحليل استاتيکي   46

3-1-1-روش حل معادلات مقدار مرزي در متلب   47

3-1-2-نتايج و نمودارهاي تحليل استاتيک    48

3-2-تحليل ديناميکي   59

3-2-1-  مقدمه. 59

3-2-2-استخراج معادله خطي و همگن براي ارتعاش آزاد. 60

3-2-3-حل ارتعاش آزاد مسأله. 62

3-2-3-1-شرايط مرزي طبيعي در    64

3-2-4-روش گالرکين، و حذف وابستگي به مکان در مسئله  66

3-2-5-حل عددي معادله ديفرانسيل غيرخطي وابسته به زمان  68

3-2-6-نمودار ها و نتايج تحليل ديناميک    69

4-فصل چهارم : بررسي ناپايداري سيستم با حضور ذره جرمي محرک… 77

4-1-مقدمه 77

4-1-1-ارتعاش سازه‌ها تحت بار يا ذره محرک    77

4-1-2-نانو ذره محرک در سيستم‌هاي نانو الکترومکانيک    78

4-2-فرضيات لازم جهت مدلسازي مسأله  79

4-3-فرموله کردن مسأله  80

4-3-1-معرفي پارامترهاي بدون بعد ذره 82

4-4-نتايج عددي و بحث‌ها 83

5-فصل پنجم : ناپايداري استاتيکي غيرخطي غيرمحلي نانوسوييچ ‌نيتريد-بور. 88

5-1-         مقدمه. 88

5-2-نانوسوييچ نيتريد-بور 89

5-3-مدلسازي نانوسوييچ   90

5-3-1-راوابط کرنش-جابجايي.. 90

5-3-2-مواد پيزوالکتريک… 90

5-3-3-  نيروي‌هاي خارجي.. 91

5-3-4-تئوري پيزوالاستسيته غيرمحلي.. 92

5-4-معادلات حاکم  92

5-5-روش حل و نتايج عددي   95

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-5-1-روش مربع‌سازي ديفرانسيلي.. 95

5-5-2-نتايج عددي و بحث‌ها 97

6-فصل ششم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها 101

6-1-نتيجه‌گيري   101

6-1-1-لزوم تحليل و سازماندهي پژوهش    101

6-1-2-نتايج تحليل و بررسي پژوهش    102

6-2-پيشنهادها براي کارهاي بعدي   105

پيوست        106

الف- تعريف دستور روش bvp4c در متلب.. 106

مراجع     108

 

فهرست شکل‌ها
شکل ‏1‑1: ماده پيزو الکترويک در حالت تحريک کننده و حس‌کننده(تشخيص واندازه گيري) [3] 3

شکل ‏1‑2: نمايش حالت روشن و خاموش سوييچ با تحريک الکترواستاتيک[3] 6

شکل ‏1‑3: تصويري از تحريک الکترواستاتيکي CNT Switch درمداري که با منبع ولتاژ و مقاومت فيدبک تنظيم مي‌گردد. 9

شکل ‏1‑4: شماتيک سه بعدي ميکرو/نانو تيرتحريک شده با مدل خازن در ميدان الکتريکي.. 14

شکل ‏1‑5: نمايش تعادل نيروها براي نانو سوييچ کربني بالاي صفحه زمين با هندسه يک‌سرگيردار 17

شکل ‏1‑6: نمودار پاسخ فرکانسي تير يکسرگيردار تحريک شده نزديک رزونانس اوليه قبل و بعد از شناسايي جرم. پاسخ زماني ميکروتير قبل و بعد از تشخيص جرم  نشان مي‌دهد، سوييچي که در فرکانس تحريک ثابت در حال نوسان می باشد، با تشخيص جرم فعال شده (STMT) و سقوط مي‌کند[3]. 21

شکل ‏2‑1: المان تير اويلربرنولي.. 35

شکل ‏2‑2: نسبت فرکانس اساسي تيرخميده به تير مستقيم بر حسب تغييرات ولتاژ سوييچ يکسرگيردار 44

شکل ‏2‑3: نسبت فرکانس اساسي تيرخميده به تير مستقيم بر حسب تغييرات ولتاژ سوييچ دوسرگيردار 45

شکل ‏2‑4: تأثيرتغييرات ولتاژ روي نقطه تعادلي تير يکسرگيردار که حول آن سوييچ نوسان مي‌کند. 45

شکل ‏3‑1: منحني اعتبار سنجي. جابجايي ماکزيمم برحسب ولتاژ- مقايسه کار حاضر با مدل روتکين ]21[  49

شکل ‏3‑2: اثر پارامترغيرموضعي روي ولتاژ ناپايداري استاتيکي.. 50

شکل ‏3‑3: نمودار جابجايي سر آزاد تير- برحسب ولتاژ به ازاي پارامتر غير موضعي (0.1) 51

شکل ‏3‑4: اثر نيروي واندروالس روي ولتاژ ناپايداري استاتيکي.. 52

شکل ‏3‑5: اثر پارامتر غيرموضعي در تغيير رفتار تيريکسرگيردار تحت بارگذاري سهموي.. 53

شکل ‏3‑6: تغيير رفتار نمودار جابجايي انتهاي تيريکسرگيردار برحسب ولتاژ با ( ) در ازاي گپ‌هاي 1و2و3 نانومتري قبل از پولين   54

شکل ‏3‑7: اثر نيروي واندروالس و پارامتر غير موضعي روي ولتاژ ناپايداري استاتيکي تير دوسرگيردار 55

شکل ‏3‑8: نمودار جابجايي نقطه مياني تيردوسرگيردار برحسب ولتاژ با ( ) در ازاي سه طول‌ 40و60و100 نانومتري قبل از پولين   57

شکل ‏3‑9: تغيير رفتار نمودار جابجايي نقطه انتهايي تيريکسرگيردار برحسب ولتاژ با ( ) در ازاي سه طول‌ 40و60و100 نانومتري قبل از پولين.. 58

شکل ‏3‑10: رفتار ديناميکي نانولوله يکسرگيردار به ازاي ولتاژ مستقيم مختلف بدون حضور نيروي واندروالس    70

شکل ‏3‑11: رفتار ديناميکي  نانولوله يکسرگيردار به ازاي ولتاژ مستقيم مختلف در حضور نيروي واندروالس    72

شکل ‏3‑12: رفتار ديناميکي نانولوله يکسرگيرداربا پارامتر غيرموضعي 0.1 به ازاي ولتاژهاي مستقيم مختلف بدون نيروي واندروالس    73

شکل ‏3‑13: رفتار ديناميکي نانولوله يکسرگيردار با پارامتر غيرموضعي 0.1 به ازاي ولتاژهاي مستقيم مختلف در حضور نيروي واندروالس    74

شکل ‏3‑14: منحني رفتار وابستگي دومتغيره فرکانس طبيعي اساسي نانولوله به ولتاژ استاتيکي اوليه و پارامتر غيرموضعي   76

شکل ‏4‑1: رفتار جابجايي نرمالايز شده انتهاي تير يکسرگيردار حين عبور ذره با  ،   و  . به ازاي ولتاژهاي کمتر از پولين ديناميک… 85

شکل ‏4‑2: نمايش ناپايداري کششي تير در بازه زماني حرکت ذره به ازاي سرعت ‌هاي مختلف-با پارامتر غيرموضعي 0.1  86

شکل ‏5‑1: منحني جابجايي ماکزيمم سوييچ يکسرگيردار نيتريد-بور برحسب ولتاژ اعمالي در دوحالت خطي و غيرخطي   98

شکل ‏5‑2: اثر پارامتر غيرموضعي روي جابجايي ماکزيمم سوييچ‌ يکسزگيردار نيتريد-بور 99

شکل ‏5‑3: تغييرات پتانسيل الکتريکي بدون بعد در طول تير يکسرگيردار به ازاي پارامتر موضعي.. 100

شکل ‏5‑4: تغييرات پتانسيل الکتريکي بدون بعد در طول تير دوسرگيردار به ازاي پارامتر موضعي.. 100

 

فهرست جدول‌ها

تحليل غير خطي ديناميکي و ارتعاشي نانولوله کربني در سيستم نانوالکترومکانيک‌سوييچ با بهره گیری از تئوري غير‌محلي الاستيسيته  1

جدول ‏3‑1: پارامترهاي هندسي و خواص مکانيکي نانولوله کربني وثابت‌هاي نيرويي.. 48

جدول ‏3‑2: تاثير گپ در حضور و عدم حضور نيروي واندروالس روي ولتاژ پولين استاتيکي تيريکسرگيردار 56

جدول ‏3‑3: اثر طول روي ولتاژ پولين استاتيک براي دو تير يکسرآزاد و دوسرگيردار 58

جدول ‏3‑4: تاثير گپ روي ولتاژ ناپايداري نانولوله‌ بدون نيروي واندروالس… 72

جدول ‏3‑5:تاثير ولتاژ استاتيک اوليه و پارامترهاي غيرموضعي مختلف روي فرکانس اساسي نانولوله يکسرگيردار 75

جدول ‏4‑1: مشخصه‌هاي هندسي سوييچ سنسوري و ويژگي‌هاي نانولوله کربن.. 84

جدول ‏4‑2: سرعت و طول زمان حرکت ذره و ولتاژهاي اعمال شده به سيستم با هندسه مشخص… … 87

جدول ‏5‑1: مشخصات هندسي و خواص فيزيکي و مکانيکي نانولوله نيتريد-بور 97

چکيده :

سيستم‌هاي ميکرو و نانو الکترومکانيکي به خاطر ويژگي‌هاي متمايز و مشخصه‌هاي منحصر به‌فرد، اکثراً در دو حوزه حسگرها و عمگرها، در علوم مختلف همچون مکانيک، هوافضا و پزشکي موردتوجه قرارگرفته‌اند. تحريک الکترواستاتيک يکي از ساده‌ترين و پرکاربردترين روش‌هاي تحريک و راه‌ اندازي اين سيستم‌ها بوده که منجر به وقوع ناپايداري در آن‌ها مي‌گردد.

پيش‌بيني رفتار استاتيکي و ديناميکي سيستم‌هاي الکترومکانيکي در ابعاد نانو با تئوري‌هاي کلاسيک، با خطا همراه بوده ‌می باشد. به همين مقصود در تحقيق حاضر، تحريک الکترواستاتيکي نانوسوييچ‌ها و نانوحسگرهاي کربني با بهره گیری از تئوري تنش غيرمحلي بررسي مي‌گردد. آغاز معادلات غيرخطي و شرايط مرزي طبيعي حاکم بر مساله با تئوري غيرموضعي بازنويسي شده و جابجايي نانوتير به دو قسمت استاتيکي و ديناميکي تقسيم مي‌گردد. حل معادله استاتيکي انجام شده، و سپس با حل مسأله مقدار ويژه معادله ديناميکي، فرکانس طبيعي و شکل مود ‌نرمالي استخراج مي‌‌گردد که تابع ولتاژ استاتيکي اوليه و پارامتر غيرموضعي می باشد، تا بتواند در روش تقريبي گالرکين براي حل معادلات و تعيين هرچه دقيق‌تر ولتاژ و زمان ناپايداري ديناميکي نانوسوييچ بهره گیری گردد. در تحليل ارتعاشي با معرفي مدل جديد نانوحسگرکربني در حضور نانو ذره محرک کارايي آن امتحان مي‌گردد. همچنين ناپايداري کششي غيرمحلي و غيرخطي نانوسوييچ نيتريد-بور با تئوري پيزو الاستسيته غيرمحلي بررسي مي‌گردد. در نهايت نتايج بدست آمده از تحليل نمودارهاي استاتيکي و ديناميکي و ارتعاشي نشان ‌مي‌دهد اثر غيرموضعي رفتار نانوسوييچ الکترومکانيکي را به ويژه در حوزه کميت‌هاي ناپايداري تحت تأثير قرار مي‌دهد.

تعداد صفحه : 128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان