فایل تحقیق : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید گرایش : بازرگانی عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه.

گرایش : بازرگانی

عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی

دانشگاه آزاد واحد زنجان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.A.

گرایش بازرگانی

عنوان:

مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان

استادراهنما:

خانم دکتردرودی

استادمشاور:

آقای دکترخداوردی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات پژوهش

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 3

2-1- اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………..5

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….6

4-1- هدف اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………7

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………7

5-1- سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………..8

6-1-فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………8

7-1-روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………9

7-1-1-روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………….9

فصل دوم ادبیات پژوهش

1-1-2-مقدمه………………………………………………………………………………………………….12

2-1-2-تاریخچه ……………………………………………………………………………………………..13

3-1-2-تاریخچه بیمه درایران……………………………………………………………………………….13

1-3-1-2-جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران………………………………………………..15

4-1-2-تعریف واژه بیمه……………………………………………………………………………………..18

5-1-2-عناصر تشكيل دهنده بيمه……………………………………………………………………………18

6-1-2-انواع بیمه…………………………………………………………………………………………….19

7-1-2-بيمه مسئوليت…………………………………………………………………………………………20

8-1-2-بيمه تجاري…………………………………………………………………………………………..20

بخش دوم:سازمان تامین اجتماعی

2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………….21

2-2-2-تاریخچه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………..21

3-2-2-پیدایش بیمه خصوصی……………………………………………………………………………….22

4-2-2-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی ………………………………….23

5-2-2-وضع قوانین بینوایان درانگلستان …………………………………………………………………..23

6-2-2-طرح تامین اجتماعی بیسمارک……………………………………………………………………..26

7-2-2-عوامل توسعه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………26

8-2-2-استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان……………………………………………………………….28

بخش سوم : تامین اجتماعی در ایران

1-3-2-تعریف تامين اجتماعي ………………………………………………………………………………30

2-3-2-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه   ………………………………………………………………30

3-3-2-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران…………………………………………………………………..31

4-3-2-تاريخچه سازمان تأمين اجتماعي در استان زنجان ………………………………………………..34

5-3-2-فعالیت ………………………………………………………………………………………………..35

6-3-2-وظایف………………………………………………………………………………………………..36

7-3-2- نظام تامین اجتماعی در ایران………………………………………………………………………36

 8-3-2-پیدایش و تکامل بیمه ی اجتماعی در ایران ……………………………………………………….43

9-3-2-مقایسه ی نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در چند کشور……………………………………………45

10-3-2-مشمولان قانون تامین اجتماعی …………………………………………………………………..46

11-3-2-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران………………………………………………..48

12-3-2-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه………………………………………………………………………………………………….50

13-3-2-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان………………………………………………………………….59

14-3-2-حمایتها وکمک های قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران………………………….63

15-3-2-مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها…………….67

16-3-2- تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین…………………………………………………..70

17-3-2- پرداخت برای سلامت در فیلیپین…………………………………………………………………71

18-3-2- کشورهای صنعتی وپیشرفته………………………………………………………………………71

19-3-2-سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان………………………………….73

20-3-2-مزایای کوتاه مدت………………………………………………………………………………….74

21-3-2-مزایای بلند مدت……………………………………………………………………………………74

22-3-2-مزایای حوادث ناشی ازکار………………………………………………………………………..78

23-3-2-منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران…………………………………….79

24-3–2تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی……………………………………………………..84

25-3–2تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان…………………………………………………………………….84

26-3–2اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی……………………75

27-3–2مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت…………………………………………..86

28-3–2تاثیرسازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی……………………………………………………..86

بخش چهار:تاریخچه وسابقه موضوع پژوهش

1-4-2-پیشینه پژوهش داخلی…………………………………………………………………………………. 89

2-4-2-پیشینه پژوهش خارجی ………………………………………………………………………………..90

فصل سوم روش پژوهش

1-3-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………93

2-3-متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………..93

3-3-روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….94

4-3-روش های گردآوری داده های پژوهش………………………………………………………………….94

5-3-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….95

6-3-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………..95

7-3-تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………96

8-3-روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….96

9-3-ابزاراندازه گیری پژوهش(پرسشنامه) …………………………………………………………………..97

فصل چهارم تحلیل آماری

1-4-مقدمه…………………………………………………………………………………………………..104

2-4-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………..104

2-2-4-آماراستنباطی……………………………………………………………………………………….105

3-4-تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………………105

4-4-تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………..118

فصل پنجم نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

1-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….129

2-5- یافته های اطلاعات جمعيت شناختي…………………………………………………………………130

-5-3 یافته های پژوهش ازفرضیه ها……………………………………………………………………..130

4-5-پیشنهادات مبتنی برتحقیق……………………………………………………………………………..132

5-5-محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….133

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6-5-توصیه های به پژوهشگران آینده……………………………………………………………………133

منابع …………………………………………………………………………………………………………135

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………138

چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………142

چکیده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سازمان تامين اجتماعی متولی تامين پوشش بيمه ای كارگرانی می باشد كه مشمول قوانين خاص بيمه ای نيستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسياری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراكندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در كارگاه های يك نفره تا كارخانه های بسيار بزرگ و نهايتاً قوانين ناهماهنگی كه هر يك به نوعی درصدد گسترش حمايت قشری از بيمه شدگان هستند.                          
اين ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلكه ناممكن می نمايد و امكان اجتناب از پرداخت حق بيمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسايی دقيق ظرفيت فعلی و مطالعه علل عدم پرداخت حق بيمه و اصلاح آنها را موجب می گردد بحث تقليل حق بيمه سهم كارگر و كارفرما به ويژه در ماه های اخير به صورتی جدی مطرح می باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر مطالعه علل عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان می باشد.روش پژوهش در این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی می باشد واز لحاظ روش توصیفی – پیمایشی می باشد برای واکاوی اطلاعات ازروش های آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گیری شده ابزار پژوهش برای جمع آوری داده ها در ارتباط با فرضیه های مطرح شده تنظیم شده پرسشنامه ای بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرارگرفته که این پرسشنامه بین نمونه ها توزیع وجمع آوری شده می باشد.

نتایج پژوهش نشان می دهد که از علت های اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی موارد ذیل می باشد که دراین میان نرخ حق بیمه بالا از اهمیت بالاتری برخورداراست و سپس عوامل بعدی یعنی بازرسی کارگاهها،بالا بودن هزینه های پرسنلی نیروی کار،حق بیمه کمک دولت و عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان از تاثیر پرداخت حق بیمه،عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه ازاهمیت برخوردار می باشد و در انتها با در نظر داشتن نتایج پژوهش جهت کاهش این پدیده پیشنهاداتی به سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

تأمین اجتماعی در کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام طلایه دار اندیشه تأمین اجتماعی می باشد. اصول اساسی تأمین اجتماعی را می توان در سخنان متعددی از آن حضرت، مورد مطالعه و مطالعه قرار داد. روایت شده می باشد که ایشان پیر مرد مسیحی ای را دید که از مردم گدایی می نمود. آن حضرت از احوال او سؤال نمود، به ایشان گفتند: او پیری مسیحی می باشد که چندی می باشد از کار افتاده پس امام علیه السلام فرمودند:

از او کار کشیدید تا این که پیر و از کار افتاده شده بعد او را از بیت المال محروم کرده اید! اکنون از بیت المال به او انفاق کنید و نیز ایشان در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: در مورد طبقه پایین جامعه، پس در این طبقه مردمی هستند فقیر که در عین نیاز، روی سؤال ندارند. خداوند حقی بر ایشان مقرر داشته و خواسته می باشد که آن را رعایت کنی. پس در نگه داشت آن بکوش، برای اینان در بیت المال حقی مقرّر دار و نیز بخشی از درآمدهای خالص را در هر شهر به آنان اختصاص ده.(صندوق تامین اجتماعی ؛1390،95)

فخر رازی ،یکی ازعلمای معروف می گوید:یک ازبزرگان و وارستگان را دیدم ،می گفت:شخصی را دیدم یخ می فروخت و مکررمی گفت :به کسی که سرمایه اش آب می گردد،رحم کنید پیش خود گفتم این می باشد معنی سخن خداوند در سوره عصر که فرمود: “سوگند به عصر که بشر در خسارت می باشد ” آری ،انسانی که ازعمرش بهره عاقلانه نمی برد،مانند یخی می باشد که آب می گردد (همان ماخذ،96).

بشر درجوامع سنتی، در شرایطی که نیاز ضروری اش تأمین می گردید، نیاز چندانی به وجود تأمین اجتماعی یا پیمان های جمعی نمی دید؛ زیرا که خانواده، به مفهوم گسترده، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از معضلات در درون آن حل می گردید. از این رو، کسی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد طرفداری دیگران قرار خواهند گرفت و این شبکه حمایتی متقابل، به او و اعضای خانواده، نوعی تأمین اجتماعی اولیه را هدیه می نمود که رفع کننده بسیاری از نگرانی ها بود. به علاوه، نهادهای مختلفی نظیر خانواده و نهادهای مذهبی مانند آتشکده ها، معابد، کلیساها و سرانجام مساجد، به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی، طرفداری از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را عهده دار می شدند. از سوی دیگر بعلت اختلاف شرایط ، امکانات ، ویژگی های طبیعی ، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد ، ایجاب می کند که زندگی همه بشر ها، در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده می باشد؛ بیکاری، بیماری، نقص عضو، سوانح و حوادث را بر پیکر بعضی هم نوعان احساس می نمود و رنج می برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را جست و جو و ارائه می نمود که یکی از

آن ها «تأمین اجتماعی» می باشد. به طورکلی، وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده می باشد: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل می باشد؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛ سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود. ‌( قشقایی ، 1390،7)

‌ مفهوم تأمین اجتماعی ، از دو نظر قابل توجه و مطالعه می باشد. یکی این که مفهوم تأمین اجتماعی ، عبارت می باشد از کوشش های دولت در راه جبران خسارات و نتایج حاصله از پاره ای حوادث و اتفاقات اجتماعی، و دیگر این که در مفهوم دیگر تأمین اجتماعی، بحث از جبران عوارض خطرات نیست، بلکه هدف اساسی، جلوگیری از بروز حوادث و پیش بینی های لازم می باشد. از آن جا که گفته می گردد پیش گیری حادثه، بهتر از درمان و جبران عواقب آن می باشد، در این مفهوم تأمین اجتماعی، کوشش بر پیش بینی و پیش گیری می باشد. در چنین شرایطی، محور سیاست تأمین اجتماعی، طرفداری های چند جانبه از افراد پیش روی خطرهای مختلف می باشد در مفهوم كلی، تأمين اجتماعی، حمايتی می باشد كه جامعه در قبال پريشاني‌های اجتماعی و اقتصادی پديد آمده به واسطه قطع يا كاهش درآمد بر اثر بيكاری، بيماری، بارداری، از كارافتادگی، سالمندی، فوت سرپرست خانواده و غيره برای افراد فراهم می ‌آورد. مبنای اين حمايت نوعی قرارداد اجتماعی ميان افراد جامعه می باشد. در اين ميان، ايجاد يكپارچگی و همبستگی ملی، ارتقای ثبات و سطح امنيت جامعه، كاهش ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی و ارتقای سرمايه اجتماعی مانند تأثیر‌های اجتماعی نظام تأمين اجتماعی هستند. به موازات، ايجاد زمينه‌های رقابت ‌پذيری در بخش اقتصاد و ارتقای كارآمدی نظام توزيع و با توزيع جامعه در زمره وظايف اقتصادی نظام‌های تأمين اجتماعی به حساب مي‌آيند‌( همان ماخذ،9)

2-1- اظهار مسئله

سازمان تامین اجتماعی نهاد قانونی و منحصربه فردی می باشد که براساس مسئولیت گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تعمیم آن به کلیه اقشار جامعه شامل مزدبگیران،کشاورزان،و روستائیان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که اکثرا از طبقه کم درآمد جامعه محسوب می شوند را در سطح کشورعهده ار
می باشد.هدف از تاسیس این سازمان اجراء و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی ،استقرار نظام متناسب و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی می باشد. در این راستا تامین مالی بخش عظیمی از هزینه های این هدف مهم به عهده مردم و بیمه شدگان که با پرداخت مبالغی به طورماهیانه تحت عنوان حق بیمه در تامین مالی طرح های تامین اجتماعی مشارکت دارند.حق بیمه های دریافتی از افراد که اکثرا کارفرمایان عهدار پرداخت آن می باشد از یک طرف به عنوان مهمترین منبع درآمدی و تامین مالی سازمان تامین اجتماعی و از طرف دیگر به عنوان مبنای ارائه خدمات و حمایتها (پرداخت مستمری بازنشستگی،ازکارافتادگی ،بازماندگا ن و غیره) برای هریک از بیمه شدگان به شمار می رود.(داودآبادی فراهانی؛1376، 5)

طبق مفاد قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی وغیر خصوصی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند،موظفند ماهیانه معادل 30درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران و کارکنان خود را به عنوان حق بیمه در وجه سازمان پرداخت نمایند.مشمولین قانون تامین اجتماعی اکثرا در بخش خصوصی فعالیت داشته (قریب به 75 درصد ازمشمولین تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی فعالیت دارند) و با در نظر داشتن اینکه کارفرمایان موظفند حق بیمه کارگران خود را حداقل حقوق مصوب قانون کارهمان سال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.(ماده 28قانون تامین اجتماعی) در بررسیهای تجربی به اقدام آمده ازشرکت ها و کارگاههای مشمول بیمه (شهرستان زنجان) و نیزمدارک مربوطه موجود در سازمان تامین اجتماعی نظاره شده که تعداد کثیری از کارفرمایان مذکور برای پرداخت 30 درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران خود تحت عنوان حق بیمه (حق بیمه عادی وبیکاری ) به سازمان تامین اجتماعی،حقوق و مزایای کارگران را اکثرا معادل حداقل حقوق و مزایای مصوب قانون کار و یا مبلغی کمتر از حقوق و مزایای واقعی کارگران (حقوق ومزایایی که هر کارگر عملا دریافت می دارد) درلیست حقوق و مزایای ارسالی به سازمان اعلام نموده و حق بیمه را نیز بر مبنای لیست مزبور که از حقوق و مزایای واقعی کارگران پایین تراست در وجه سازمان واریز می نمایند.

این عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایانشان می تواند علل و علت های مختلفی داشته باشد و بایستی توجه داشت تعداد کثیری از افراد تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی اشتغال داشته و مهمترین منبع درآمدی سازمان مربوط به حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان (خصوصابیمه شدگان بخش خصوصی که قریب 75 درصد افراد تحت پوشش را در بر می گیرد)می باشد.از طرفی مبنای محاسبه و پرداخت مزایا (مستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،بازماندگان ،غرامت دستمزد و…..) به بیمه شدگان،اکثرا بر مبنای حقوق و مزایای اعلام شده آنها به سازمان می باشد ،لذا عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان(که با فرایند خصوصی سازی صنایع با رشد فزاینده ای رو به گسترش می باشند) می تواند اثراتی مالی شدیدی هم برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کننده حقوق و مستمری بازنشستگی، بازماندگان،ازکارافتادگی کلی و جزئی و سایرمزایا به کارگران که اکثرا مبنای محاسبه آن برحسب حقوق و مزایای مشمول بیمه در حداکثر دو سال آخرین سنوات خدمت کارگرمی باشد و هم برای خودکارگران به عنوان بهره گیری کنندگان از این مزایا داشته باشد و شاید تنها ذینفع آن کارفرمایان باشد.بدین جهت موضوع اصلی در این پژوهش مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با مشخص شدن این عوامل،بتوان راه کارهای مناسبی جهت کاهش اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ارائه نمود.

تعداد صفحه : 154

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان