فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته پژوهش هنر: بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

عنوان : مطالعه تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی دانشکده هنرهای کاربردی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته.

عنوان : مطالعه تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

دانشکده هنرهای کاربردی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر

عنوان:

مطالعه تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

استاد راهنما:

دکتر سیروس یگانه

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1- مساله تحقيق.. 1

2- اهميت تحقيق.. 1

3- اهداف تحقيق.. 2

4- سوالات تحقيق.. 2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5- پيشينه تحقيق.. 2

6- موانع و محدوديت ها 3

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

7- روش تحقيق و نگارش… 3

 

فصل اول: مبانی پست مدرنیسم

1-1) آغاز پست مدرنيسم. 5

1-2) خصوصيات و تعاريف پست مدرنيسم. 10

1-3) پلوراليسم. 18

1-4) هويت… 20

1-5) التقاط گرايي.. 24

1-6) جهـانـی شدن. 26

1-7) خرده فرهنگ ها و بومی گرایی.. 30

1-8) فراروایـت هـا 32

 

فصل دوم: پست مدرنیسم و تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب

2-1) پسـت مـدرنیسم و جامعه مدرن. 35

2-2) پسـت مدرنیسم و جامـعه شناسی.. 36

2-3) پست مدرنیسم و زمینه های فرهنگی.. 52

2-4) پست مدرنیسم و دریافـت مخاطب هنـر. 62

 

فصل سوم: نظریات هنری جان دیویی

3-1) زندگینامه جان دیویی.. 74

3-2) جان دیویی و پـراگمـاتیسـم. 79

3-3) نگاه دیـویـی به هنـر. 89

3-4) هنـر همچون تجـربه. 95

 

فصل چهارم: جان دیویی و تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب هنری

4-1) جان دیویی و زمینه فرهنگی.. 113

4-2)جان دیویی و دریافت مخاطب هنر. 116

 

فصل پنجم:

5-1) مطالعه تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی.. 119

نتیجـه گیـری.. 130

پیـشنهـادات… 131

منابع و مواخذ. 131

چـکیـده
پست مدرنیسم طی دهه های (1960 تا 1970) گسترش خود را آغاز نمود. کتاب چارلز جنکز «زبان معماری پست – مدرن»، 1977، نخستین کتابی بود که موضوع آن جنبش پست مدرن بود. می توان گفت پست مدرنیسم حرکتی می باشد که پس از آنکه مدرنیسم متعالی جهتش را گم نمود به صورت حرکتی کثرت گرایانه از مدرنیسم جدا گردید. مطرح شدن علم جدید و ایده عدم قطعیت و مسئله ایجاد نظم از درون بی نظمی را می توان قلب پست مدرنیسم دانست. جریان شالوده شکنی و دیدگاهها و نقطه نظرات پراگماتیست ها و آرای فلسفی نئوپراگماتیست ها نیز در تکوین مبانی نظری پست مدرنیته سهم بسزایی داشتند. از خصوصیات پست مدرنیسم می توان به پلورالیسم، التقاط گرایی، پرداختن به هویت، خرده فرهنگ ها، محتوا، سنت و بومی گرایی و از بین بردن تقابل­ها و تمایزها و آشتی تضادها و نفی فراروایت ها، نفی نخبه گرایی و نزدیکی هنر به زندگی روزمره نام برد.

جان دیویی را می توان از پیشتازان پراگماتیسم دانست. نظریات هنری او که با محوریت تجربه و لذت در زندگی روزمره می باشد، دیدگاه تکثرگرایانه و التقاطی به هنر داد و در ضدیت با نخبه گرایی و تقابل ها و فراروایت ها به خرده فرهنگ ها، هویت و محتوا بها می دهد. در طی این رساله به مطالعه تطبیقی مبانی پست مدرنیسم و نظریات هنری جان دیویی به خصوص در باب تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب اثر هنری، به گونه کلی تر، می پردازیم. این رساله بر آن می باشد تا نقاط مشترک تفکرات جان دیویی با پست مدرنیسم را اظهار نماید.

تعداد صفحه : 154

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان