دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت : نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

گرایش : تحول عنوان : تأثیر سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد.

گرایش : تحول

عنوان : تأثیر سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: تحول

عنوان :

تأثیر سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

(موردمطالعه :شهرصنعتي كاوه)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی جوشقانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیداسحاق آقامیری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                شماره صفحه

چکیده…………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه. 3

1-2. اظهار مسأله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

1-4. اهداف پژوهش…. 7

1-4-1. هدف کلی   7

1-4-2. اهداف جزئی   7

1-5. فرضیه ها 8

1-5-1. فرضیه­اصلی   8

1-5-2. فرضیه­های فرعی   8

1-6. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…. 8

1-6-1. تعاریف نظری   8

1-6-2. تعاریف عملیاتی   9

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1. مقدمه. 11

2-2. سیستمهای اطلاعاتی.. 11

2-2-1. مفهوم داده، اطلاعات، دانش     13

2-2-2. ویژگی­های اطلاعات    17

2-2-3. علت های برپا کردن نظامهای اطلاعاتی در سازمان  18

2-2-4. سیستم  19

2-2-5. چرخه حیات سیستم  20

2-2-6. مزایای حاصل از به­کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در سطح سازمان  21

2-2-7. طبقه­بندی سیستم­های اطلاعاتی   24

2-2-8. ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش     30

2-3. قابلیت­های سازمانی.. 31

2-3-1. مزیت رقابتی   31

2-3-2. چیستی قابلیت­های سازمانی   39

2-4. صنایع کوچک و متوسط.. 46

2-4-1. اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط   49

2-5. پیشینه پژوهش…. 51

2-5-1. پیشینه خارجی   51

2-5-2. پیشینه داخلی   53

2-5-3. مدل مفهومی پژوهش     56

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 58

3-2 روش تحقيق.. 58

3-3 جامعه آماري.. 59

3-4 حجم نمونه آماري.. 59

3-5 روش نمونه گيري.. 60

3-6 روشهاي گردآوري داده­ها 60

3-7 ویژگی­های فنی ابزار گردآوری داده­ها (روایی و پایایی). 61

3-7-1 روایی (اعتبار)  61

3-7-2 پایایی (قابلیت اعتماد)  61

3-8 روش­هاي تجزيه و تحليل داده­ها 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. مقدمه. 66

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2. آمار توصیفی.. 66

4-2-1. تجزیه و تحلیل داده­های جمعیت شناختی   66

4-2-2. آمار توصیفی از سوالات و ابعاد  70

4-2-3. نرمال بودن توزیع داده­ها 71

4-3. آمار استنباطی.. 76

4-3-1. آزمون میانگین   76

4-3-2. آزمون همبستگی میان متغیرها 78

4-3-3. آزمون رگرسیون  81

4-3-4. اولویت بندی شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی 4)  82

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1. مقدمه. 87

5-2. تفسیر يافته­هاي پژوهش…. 89

5-3. محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. 92

5-4. محدودیت­های در اختیار پژوهشگر. 93

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته­های پژوهش…. 93

5-6. پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی.. 94

فهرست منابع فارسی.. 97

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر سيستم هاي اطلاعاتي درايجاد قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط شهرصنعتي كاوه در سال 1393 صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده­ها توصيفي و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 200 نفر از مديران و متصديان كامپيوتر در شركت هاي شهر صنعتي كاوه بود که از این میان با بهره گیری از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­ساده 132 نفر بعنوان حجم­نمونه درنظر گرفته گردید. روش جمع­آوري داده­ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای 0.7 به­دست آمد.  همین­گونه از روايي محتوا به­مقصود آزمون روايي پرسشنامه بهره گیری گردید، که برای این مقصود پرسشنامه­ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و….) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقيق نشان داد كه سیستم­های اطلاعاتی در قابلیت­های سازمانی(مبتني بر داده، فرايند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی شهر کاوه تأثیر مثبت و معناداری دارند. هم­چنین یافته­ها نشان داد که شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

واژه­هاي كليدي: سیستم­های اطلاعاتی، قابلیت­های سازمانی، داده، فرایند، شهرصنعتی کاوه

 

1-1. مقدمه

در عصر جديد كه سازمان­ها محصولات، روابط و فعاليت­ها و بطور­كلي كسب وكار آن­ها حالت مجازي و الكترونيكي به خود گرفته می باشد و تغييرات به قدري شديد شده كه طول عمر فناوري­ها و محصولات را به حداقل رسانيده می باشد. خلق و حفظ پايدار مزيت رقابتي با تكيه بر قابليت­ها و شايستگي­هاي سنتي و قديمي براي حضور موفق سازمان در محيط و بازارهاي رقابتي كافي نيست. اين مستلزم تدابيري نو و روي آوري به شايستگي­هاي جديدي می باشد كه مبتني بر سيستم­هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشد. ايجاد و انتقال اطلاعات و برقراري ارتباطات از اين طريق، مهمترين ويژگي­هاي يك سازمان موفق در محيط كسب وكار به­شمار مي طریقه. به نظر مي رسد كه شركت­هايي مي­توانند در اين محيط حضوري موفق و مستمر داشته باشند كه از شايستگي و قابليت­هاي اطلاعاتي و ارتباطي برخوردار بوده و با تكيه بر آنها مزيت­هاي رقابتي ارزشمندي خلق نموده و با بكارگيري درست و به­موقع اين مزيت­ها، باعث پايداري آن گرديده و عملكردي  عالي براي خود به ارمغان آورند.

پژوهش­گران اخيرا از رويكرد مبتني بر منابع براي سنجش اين موضوع كه چه ميزان از سيستم­هاي اطلاعاتي مي­تواند مزيت رقابتي را براي شركت نسبت به رقبا ايجاد نمايد، بهره گیری مي­نمايند. بر­ اساس اين ديدگاه، می­توان بیان نمود که سيستم­هاي اطلاعاتي كه براي نشان دادن تفاوت­هاي عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره­برداري قرار مي­گيرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند.

پس در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته خواهد گردید. به­همین مقصود آغاز مسأله پژوهش اظهار می­گردد و سپس به تشریح و اظهار اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد­ گردید. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش اظهار می­گردد و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های پژوهش بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­گردد.

1-2. اظهار ­مسأله

توسعه کشورها از ضرورت­های اجتناب­ناپذیری می باشد که جهان امروز به­عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم­ترین و اساسی­ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه می­تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهيت متلاطم تجارت جهاني، بخش­هاي توليد، صنعت و بازار محصولات را با چالش­هاي متعددي روبرو ساخته می باشد. اين چالش­ها سازمان را ملزم مي­سازد كه با بكارگيري سيتم­هاي جديد مديريتي و پياده سازي آنها در اقدام، پايگاه خويش را در اين محيط ناپايدار مستحكم  نمايند و به موفقيتي همراه با پيشرفت مستمر دست يابند.

شركت­هاي كوچك و متوسط با در نظر داشتن ويژگي­هاي منحصر به فردشان در صنعت از جايگاه ويژه­اي برخوردارند. بررسي و شناخت  مزيت رقابتي و ميزان رقابت­پذيري محصولات صنايع كوچك و متوسط در هر كشور گامي اساسي در شناخت وضع موجود و آينده صنعتي و تبيين برنامه­ريزي­های بلند مدت مي­باشد (بهرام­زاده، 1387). بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رفع بحران بیکاری به ایجاد سریع مشاغل در شرکت­های کوچک و متوسط امید بسته اند، چنین امیدهایی بی پایه نیستند بلکه مبتنی بر این واقعیت هستند که شرکت­های کوچک و متوسط همواره مشاغل زیادی را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده­اند. برای مثال در هند، 80­درصد از کل مشاغل تولیدی، در شرکت­های کوچک و متوسط ایجاد گردیده می باشد. در اروپای شرقی و مرکزی، حدود هفت میلیون کارآفرین در کوشش­اند که اقتصاد دستوری الگوی مابعد کمونیستی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند.

توانایی یک سازمان در برخورد با محیط کسب و کار امروزی که تغییرات سریع و اساسی  را در خود نظاره می­کند، تعین­کنندۀ بقا و موقعیت آن خواهد بود. این تغییرات احتمالاً به صورت قابل توجهی فشار رقابتی برای جذب مشتریان و درآمد میان سازمان­ها را افزایش می­دهند. از آنجاییکه سازمان­ها، تصمیم­های گوناگون استراتژیکی را برای بقا و موفقیت خود اتخاذ می­نمایند، توانایی آن­ها برای بهره­برداری از پتانسیل راه­حل­های مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی در جهت تقویت دیدگاه استراتژیک تأثیر تعیین­کننده­ای در موفقیت سازمان خواهد داشت. این امر مستلزم آن می باشد که استراتژی­های سیستم­های اطلاعاتی و قابلیت سازمان­ها تا حد زیادی با هم همراستا باشند.

پس نیاز می باشد تا سازمان­ها براي بقاء و پيشرفت خود، متفاوت­تر از قبل اقدام نمايند. به­ويژه سازمان­ها بايد به دنبال منابع جديد مزيت رقابتي باشند و اشكال جديد رقابت را به كار گيرند كه خود نيازمند درك روشن از ماهيت و پويايي­هاي رقابت می باشد (ذبیحی­لهرمی، 1389). ظهور سيستم­هاي اطلاعاتي و ارتباطي، ماهيت كار و زندگي را به كلي متحول ساخته می باشد. در عصر جديد همه فعاليت­ها، ماهيت الكترونيكي به خود گرفته­اند. به­عبارت ديگر به صورت الكترونيكي زندگي و كار مي­كنيم. هر چند مدت­ها پيش (حتي قبل از گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات)، سازمان­ها براي بقاء و تداوم حيات در ميدان رقابت ناگزير از خلق مزيت­هاي رقابتي بودند ولي اين فرايند از پيچيدگي زمان حاضر بر­خوردار نبود. قبلا سازمان قادر بود با در نظر داشتن موقيت رقابتي خود، ارزشي براي مشتري خلق نمايد كه در نوع خود بديع، كمياب و غير­قابل تقليد از سوي رقبا بوده، و به راحتي توسط سازمان قابل مديريت باشد و از اين طريق به مزيت رقابتي پايداري در بازار دست مي­يافت كه مدت­ها موجبات كاميابي آن را فراهم مي­ساخت.

در عصر جديد كه سازمان­ها محصولات، روابط و فعاليت­ها و بطور­كلي كسب وكار آن­ها حالت مجازي و الكترونيكي به خود گرفته می باشد و تغييرات به قدري شديد شده كه طول عمر فناوري­ها و محصولات را به حداقل رسانيده می باشد. خلق و حفظ پايدار مزيت رقابتي با تكيه بر قابليت­ها و شايستگي­هاي سنتي و قديمي براي حضور موفق سازمان در محيط و بازارهاي رقابتي كافي نيست. اين مستلزم تدابيري نو و روي آوري به شايستگي­هاي جديدي می باشد كه مبتني بر سيستم­هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشد. ايجاد و انتقال اطلاعات و برقراري ارتباطات از اين طريق، مهمترين ويژگي­هاي يك سازمان موفق در محيط كسب وكار به­شمار مي طریقه. به نظر مي رسد كه شركت­هايي مي­توانند در اين محيط حضوري موفق و مستمر داشته باشند كه از شايستگي و قابليت­هاي اطلاعاتي و ارتباطي برخوردار بوده و با تكيه بر آنها مزيت­هاي رقابتي ارزشمندي خلق نموده و با بكارگيري درست و به­موقع اين مزيت­ها، باعث پايداري آن گرديده و عملكردي  عالي براي خود به ارمغان آورند.

پژوهشگران اخيرا از رويكرد مبتني بر منابع براي سنجش اين موضوع كه چه ميزان از سيستم­هاي اطلاعاتي مي­تواند مزيت رقابتي را براي شركت نسبت به رقبا ايجاد نمايد، بهره گیری مي­نمايند. بر­ اساس اين ديدگاه، می­توان بیان نمود که سيستم­هاي اطلاعاتي كه براي نشان دادن تفاوت­هاي عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره­برداري قرار مي­گيرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند (عارف­نژاد و همکاران، 1391). لادو و ژانگ[1] (1998)، اظهار کردند که سیتم­های خبره که به عنوان یکی از طبقه ­بندی­های سیستم­های اطلاعاتی شناخته می­گردد، توسعه و بکارگیری دانش را پرورش می­دهند و یک نوع ارتباط متقابل را با قابلیت­های سازمانی ایجاد می­کنند. قابلیت­های سازمانی، ویژگی­هایی محسوب می­شوند که افراد دارا هستند و به شیوه­ای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب بهره گیری می­کنند. قابلیت­های محوری همان دانش، مهارت­ها، توجه­ها و رفتارهای قابل نظاره هستند که در محل کار منجر به تعالی می­شوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندازه­گیری می باشد که برای عملکرد مناسب می­باشد و می­تواند شامل دانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه­ای از خصیصه­ها باشد (کوچران، 2009، ص 38).

از آنجایی­که صنایع کوچک و متوسط، به­عنوان بخش مهم و ضروری در اقتصاد هر کشوری شناخته می­شوند (ایکبروک و اولسن[2]، 2007). بایستی برای صنایع کوچک و متوسطی که مایل به بهره­برداری از گسترش بازار هستند، زیرساخت­های لازم را به وجودآورد. در این بین تأثیر سیستم­های اطلاعاتی بسیار مهم می باشد. با بهره گیری از سیستم­های اطلاعاتی، مدیریت ارتباط با مشتریان به­نحو موثری ارتقا می­یابد، فرآیندهای عملیاتی تحقق یافته و کارایی و اثربخشی سازمان افزایش پیدا می­کند و در نتیجۀ تمام این عوامل، سازمان به مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها دست می­یابد (گوپتا[3]، 2011، ص 12).

با در نظر داشتن اینکه استان مرکزی جزء مراکز مهم صنعتی کشور می باشد و در­ حال حاضر صدها شرکت کوچک و متوسط و بزرگ در آن در حال فعالیت می باشد و اکثر این شرکت­ها، ساختاری غیر منعطف و دست و پاگیر مانعی بر سر راه توسعه آن­ها گردیده و حتی با صرف هزینه­های گزاف در جهت پیشرفت و توسعه و سودآوری بیشتر، این ساختارهای بوروکراتیک، آن­ها را از مقصود اصلی خود که همان توسعه می­باشد، دور گردانده می باشد در این پژوهش، آنجا انتخاب گردیده می باشد.

تعداد صفحه :130

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان