جدید: پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران

گرایش : منابع انسانی عنوان : ارزیابی  عوامل  استقرار مدارس  هوشمند  از دیدگاه  مدیران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه.

گرایش : منابع انسانی

عنوان : ارزیابی  عوامل  استقرار مدارس  هوشمند  از دیدگاه  مدیران 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد مديريت دولتي(منابع انسانی)

عنوان:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ارزیابی  عوامل  استقرار مدارس  هوشمند  از دیدگاه  مدیران و دانش آموزان مقطع دوم  متوسطه کاشان  و آران وبیدگل

استاد راهنما:

دکتر علی یزدخواستی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی می باشد و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند می باشد  ودر آن طریقه اجرای کلیه فرآیند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات و درجهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده می باشد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی استقرار عوامل مدارس هوشمند ازدیدگاه مدیران ودانش آموزان مقطع دوم متوسطه مدارس کاشان وآران وبیدگل می باشد.هدف دیگر مقایسه این ابعاد از دیدگاه مدیران ودانش آموزان می باشد.روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد.نمونه آماری  با بهره گیری ازروش سرشماری شامل 25 مدیر و135 دانش آموز مدارس هوشمند می باشد.ابزار پژوهش پرسشنامه 28 گویه ای با 5 بعد در طیف لیکرت تنظیم شده می باشد.با بهره گیری ازنرم افزارspss  در دوبخش آمار توصیفی واستنباطی داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران ودانش آموزان در وضعیت مطلوب عوامل استقرار مدارس هوشمند تفاوت معنادار هست.از نظر مدیران زیرساخت های فناوری اطلاعات و توانمند سازی معلمان مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.از دیدگاه مدیران ودانش آموزان مدیریت یکپارچه رایانه ای، ارتباط بادیگر مدارس ومحیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار دارد.

واژگان کلیدی:

مدارس هوشمند-زیرساخت فناوری اطلاعات-ارتباط رایانه ای-مدیریت یکپارچه –توانمندسازی معلمان-محیط یاددهی-یادگیری

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                      صفحه 

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                                                

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1-اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-اهمیت وضرورت موضوع…………………………………………………………………………….. 5

1-3-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………… 7

1-4- سوال های پژوهش………………………………………………………………………………………. 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9

1-6-  قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………… 9

1-7-مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………. 10

1-8- تعریف عملیاتی اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………… 10

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1.  تاریخچه پیدایش مدارس هوشمند  ………………………………………………………………. 14

2-2  .  تاريخچه آموزش با کمک فناوری در ايران ………………………………………………….. 16

2-3. تعريف مدرسه هوشمند                 ……………………………………………………………….. 17

2-4 . اهداف مدرسه هوشمند……………………………………………………………………………… 18

2-5. مفهوم هوشمند سازی  ……………………………………………………………………………….. 20

2-6. ویژگی های مدارس هوشمند ………………………………………………………………………. 20

2-7. ضرورت هوشمندسازی مدارس  ………………………………………………………………….. 21

2-8. فواید کلاس هوشمند ………………………………………………………………………………… 24

2-9 . ابزار  مدرسه هوشمند…………………………………………………………………………………………….25

2-10. ساختار مدرسه هوشمند …………………………………………………………………………… 26

2-11. پیشتازان ایجاد مدرسه هوشمند  …………………………………………………………………… 27

2-12. معلمین مدارس هوشمند …………………………………………………………………………….. 28

2-13.  دانش‌آموزان مدارس هوشمند……………………………………………………………………… 29

2-14. ابعاد فناوری در مدارس هوشمند ………………………………………………………………….. 30

2-15. كاركردهاي عمده مدارس هوشمند ……………………………………………………………… 34

2-16. تئوری ومبانی نظری …………………………………………………………………………………. ….35

2-17. تأثیر فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند ……………………………………………………… ….37

2-18. آموزش هوشمند در مدرسه هوشمند …………………………………………………………….. ….39

2-19. مسئوليتها و مهارتهاي حرفه اي در مدارس هوشمند…………………………………………………………40

2-20.فناوري مدارس هوشمند……………………………………………………………………………………………..44

 2-21.یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند……………………………………………………………………..48

2-22.علت های عدم شکل گیری مدارس هوشمند……………………………………………………………………….51

2-23.پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………53

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-1. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ..59

3-2.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………… ..60

3-3.حجم نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………… ..61

3-4.روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………… ..61

3-5.ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………. ..61

3-6.روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………….. ..62

3-7.روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………… ..63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ..66

4-1.  آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… ..67

4-1-1.توزیع متغیر زیرساخت های فناوری…………………………………………………………………………..67

 4-1-3.توزیع متغیر محیط یاددهی-یادگیری……………………………………………………………. ..69

4-1-5.توزیع متغیرمعلمان آموزش دیده………………………………………………………………….. ..70

 4-1-7.توزیع متغیر نظام ارتباطات………………………………………………………………………… ..72

 4-1-9.توزیع متغیر مدیریت……………………………………………………………………………….. ..73

 4-2.آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………. ..75

4-2-1.آزمون نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………….75

4-2-2.تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………76

4-2-3.آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………77

4-2-4.آزمون فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………78

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 83

5-1 .نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………… 83

5-2 .پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. 87

5-2-1.پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………… 87

5-2-2.پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………. 89

5-3.محدودیتها………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………. .92

spss…………………………………………………………………………………………………………….. .94

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 105

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….. 108

مقدمه

آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به بیانی دیگر آموزش فقط شنیداری می باشد. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کلاس می باشد. در روش دیداری- شنیداری کوشش می گردد آموزش به کمک فیلم ، انیمیشن، نماهنگ و … ارائه گردد. در این روش ماندگاری مطلب قریب به 20 سال می باشد در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر 6 ماه می باشد. در ضمن در روش دیداری- شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال می باشد(ساعتچی،1387:27).

در مدارس معمولی، طرح درس معلم شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها، برنامه های درسی، سؤالات تمرینات اضافه، امتحانات کلاس و … می گردد. اما در مدارس چندرسانه ای به علاوه موارد، معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل فیلم، عکس، صدا، اسلاید و … بهره گیری می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد. این قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس هوشمند می باشد.درمورد ی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی (و به گونه خاص مدارس) دو رویکرد متفاوت هست. بعضی عقیده دارند، اثر فناوری های جدید تدریجی می باشد و صرفاً انتقال برنامه ی درسی سنتی را کارآمدتر می سازد و در واقع، دسترسی به اطلاعات سریع تر می گردد. رویکردی دیگر معتقد می باشد ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدرسه ها، هدف ها و ابزارهای تعلیم و تربیت را به گونه اساسی تغییر می دهد. از این دیدگاه فناوری اطلاعات بر مرزهای ساختاری نظام آموزش سنتی فایق می آید(ساعتچی،1387: 27).

این که موارد بالا از دستاوردهای بهره گیری از فناوری اطلاعات می باشد، با این حال ساده لوحانه می باشد اگر تصور کنیم ورود فناوری اطلاعات (در جلوه های متفاوت آن : اینترنت ، رایانه ، چند رسانه ای و … ) به تنهایی باعث انقلاب آموزشی گردد. اگر فرهنگ یاد دهی – یادگیری در نظام آموزشی تحول نپذیرد ، ورود فناوری های اطلاعاتی نه تنها تحولی ایجاد نخواهد نمود ، بلکه به تقویت سنت های محافظه کارانه ی آموزشی منجر خواهد گردید. لذا تغییر در مدرسه سنتی به سوی مدرسه هوشمند نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش کشور می باشد و هیچگاه راه اندازی مدارس هوشمند میسر نخواهد گردید مگر ساختار نظام آموزش و پرورش تغییر یابد . این امر نیازمند برنامه ریزی حداقل بیست ساله می باشد. این تغییر بایستی قدم به قدم و با درایت و تفکر باشد(توکلی،1388: 34).

1-1.اظهار مسئله

بعضی کشورهای جهان به تأسیس مدارس الکترونیکی یا مدارس هوشمند دست زده‌اند. در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد. اما در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند زیرا در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط مستقر کنند.مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی می باشد و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند می باشد. در چنین مدرسه‌ای یک دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیتهای اجرایی خود را توسعه و تغییر می‌دهد و این نکته‌ای می باشد که به مسئولان مدرسه اجازه می‌دهد تا با در نظر داشتن تغییرات به وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آنها را برای اخذ اطلاعات جدید آماده نمایند (زمانی،54:1386).

مدرسه هوشمند[1] مدرسه ای می باشد که در آن طریقه اجرای کلیه فرآیند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات و درجهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده می باشد(تسلسمی،46:1385).

دانش‌آموزان در مدرسه هوشمند تأثیر یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند. در این مدرسه، برنامه درسی محدودکننده نیست و به دانش‌آموزان اجازه داده می گردد از برنامه‌های درس خود فراتر گام بردارند. ابعاد مدرسه هوشمند بهره گیری ازفناوری اطلاعات، محیط یاددهی- یادگیری، معلمان آموزش دیده، ارتباط رایانه ای بادیگر مدارس وسیستم یکپارچه رایانه ای در بین دانش آموزان، فضایی توام با همکاری ورقابت ایجاد می کند و انگیزه یادگیری دانش آموزان رابالا می بردو دانش آموزان به روش های اکتشافی حل مسئله علاقمند می شوند. در مدرسه هوشمند به جهت رشد همه جانبه، دانش آموزان در ابعاد فكری، عاطفی و انسانی ارتباطات اجتماعی بالایی دارند و به عنوان نیروی كار متفكر، دارای سواد رایانه ای در همه زمینه ها فعال و مشاركت جو می باشند ( ساعتچی ، 1387: 38) .

به اعتقاد آيتي و همكاران (1386) از نتايج ورود فاوا در زندگي مي توان به ظهور مفاهيمي از قبيل جامعه ي اطلاعاتي ، عصر اطلاعات و اقتصاد و دانش مدار تصریح كرد . تمامي ابعاد زندگي بشر تحت تأثير فاوا بوده می باشد و يكي از اين ابعاد ، آموزش و پرورش و يادگیري می باشد . يونسكو (2005) محورهاي عمده كاربرد فاوا در آموزش را بهره گیری از ابزارها و الگوها ، بهره گیری از مدل ها و شبيه سازي ها ، پست الكترونيكي ، منابع فرا رسانه اي و سيستم آموزش هوشمند مي داند . با بهره گيري از فاوا، كيفيت  دست يابي به مواد و موضوعات مناسب و به روز مي تواند افزايش يابد . به كاهش هزينه سخت افزاري و دست يابي به اينترنت و گسترش روز افزون ارتباطات از راه دور انتظار مي رود كه مزاياي بهره گیری از فن آوري جديد در مدارس ابتدایی كشورهاي در حال توسعه از هزينه هاي آن پيشي بگيرد (كاپر[2] ، 132:2001) . پوني[3] (2007) يكي از اهداف فاوا در نظام آموزشي را كسب صلاحيت هاي ديجيتالي و سطح بالاتر مي داند نظير درك آن چیز که كه زندگي در جامعه ی شبكه اي شده اتفاق مي افتد (پونی،2007: 134).

در این سیستم، رکن اصلی برای هرگونه تغییر، تغییر در فکر می باشد و ابزار و امکانات تنها وسیله ای برای جامه اقدام پوشاندن به افکار هستند.در مدارس هوشمند معلمان مى توانند به جاى اینکه کوشش کنند خودشان پاسخى براى پرسشهاى دانش آموزان پیدا کنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش هایشان را در رایانه پیدا کنند و براى بقیه بازگو کنند.مدرسه هوشمند مدرسه اى می باشد که با کمک فناوریهاى جدید سیستمهاى آموزشى و دیجیتالى هوشمند درصدد سرعت بخشى به فرآیند یاددهى، یادگیرى و بهبود مدیریت به صورت کاملاً نظام یافته باشد تا بشر عصر اطلاعات قادر به پردازش و دسته بندى و بهره گیری بهینه از منابع فنى دانش روز با در نظر داشتن طیف گسترده آن براى کشف استعداد خود و بروز خلاقیتها باشد. مدرسه هوشمند “دانش‌آموز– محور ” می باشد و در آن معلم تأثیر هدایتگر را دارد . دانش‌آموز بر منابع موجود در مدرسه یا شبکه های اطلاع رسانی بیرونی نیز دسترسی دارد و در بهره گیری از منابع برای درسهای خود آزاد می باشد. ارتباط والدین با این مدرسه “بر خط[4]” می باشد، و از طریق اتصال به وسیله تلفیق کننده یا مودم[5] به رایانه مرکزی مدرسه ، این امکان را دارند که با مدیر یا معلمان مدرسه ارتباط پیدا کنند و از وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه شوند . بانک اطلاعاتی مدرسه بایستی با استانداردهای روز جهان مطابقت داشته باشد.

پس نظام آموزشی کشور به مدرسه ای نیاز دارد که با بهره گیری ازفناوری اطلاعات و ارتباطات امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه زندگی در جامعه اطلاعاتی قرار دهد ،به گونه ای که این فناوری نه به عنوان ابزار ،بلکه در قالب زیر ساخت توانمندساز برای تعلیم و آموزش حرفه ای محسوب گردد(توکلی،45:1388)

بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در فرآیند آموزش وپرورش همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی جهان زمینه شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده می باشد.این مدارس مانند نیازمندی های کلیدی جوامع دانش بنیان می باشند و رویکردهای توسعه مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می نماید.در این مدارس فرآیندهای یاددهی-یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان با تکیه بر فعالیت های گروهی در عصر دانایی محور فراهم می گردد(ساعتچی،1387: 54).

با در نظر داشتن چالشها و مشکلاتی که در مدیریت مدارس هوشمند هست و نظر به اینکه چند سالی می باشد از این شیوه در بعضی از مدارس کاشان و آران وبیدگل بهره گیری می گردد، پژوهش حاضر در کوشش می باشد تابا در نظر داشتن ابعاد ذکر گردیده مدارس هوشمند به ارزیابی استقرار مدارس هوشمند در مدارس مقطع متوسطه دوم بپردازیم.

1-2.ضرورت موضوع

پژوهش و مطالعه درزمینه رشد و پرورش همه جانبه دانش آموزان وآگاه به مسائل روز جهان و مبتکر و توانمند در جهت حل مسائل و معضلات خود و جامعه و ساختن آینده ای مطلوبتر لازم و ضروری می باشد. در همین راستا ایده ی مدارس هوشمند و یا هر گونه نوآوری آموزشی دیگر در آموزش و پرورش در صورتی که بتواند ما را در رسیدن به این هدف یاری نماید ارزشمند خواهد بود. بدین مقصود نیاز به توجه خاص نیروی انسانی در آموزش وپرورش می باشد تا آموزش معنا پیدا کند، خلاقیتها بارور گردد، بهره وری نیروی انسانی بالا رود و اهداف و معیارهای بالایی از عملکرد بدست آید، بایستی تحولی فکری و تعهدی اخلاقی در قبال مأموریت جدید آموزش و پرورش در جهان متحول امروزی و قرن نامطمئن آینده در تک تک آحاد و مسئولان و مجریان آموزش و پرورش کشور به وجود آید(زمانی،1386: 33) .

در مدرسه هوشمند به كمك فناوری های جدید وسیستم های آموزشی دیجیتالی هوشمند، سرعت بخشی به فرآیند یاددهی- یادگیری و بهبود مدیریت به صورت كاملاً نظام یافته می باشد. تا دانش آموزان ، قادر به پردازش و دسته بندی و بهره گیری بهینه از دانش فنی روز با در نظر داشتن طیف گسترده آن، برای كشف استعداد خود و بروز خلاقیت ها باشند .کاربرد تکنولوژیهای جدید در سیستم آموزش و پرورش ما امید کارآیی کلاسها را افزایش می دهد و ایجاد شیوه یادگیری مداوم در دانش آموزان و یادگیریهای رسمی و غیررسمی خارج از کلاسهای درس را ممکن می سازد. بنابراین نیاز می باشد که با فراهم آوردن هماهنگی های لازم و تمهیدات کافی در این ارتباط، زمینه بهره مندی نظام آموزشی کشورمان را از منافع این گونه فناوریهای جدید، ایجاد نماییم.به نظر می رسد ابعاد فکری، عاطفی وانسانی و ارتباطات اجتماعی دانش آموزان دراین مدارس از رشد بیشتری برخوردار می باشد و به عنوان نیروی کار متفکر دارای سواد رایانه ای در همه زمینه ها فعال می باشند.البته این فرضیه از این جهت به ذهن می آید که مدارس هوشمند با بهره گیری از فناوری اطلاعات ،محیط یاددهی-یادگیری مناسب تر ،معلمان آموزش دیده،ارتباط رایانه ای با دیگر مدارس و سیستم یکپارچه رایانه ای در بین دانش آموزان سطح یادگیری دانش آموزان را بالا می برد(یوسف زاده،1387: 56).

با امید آن که با گسترش و اجرایی شدن طرح اینگونه مدارس در سراسر کشور، شاهد حرکت سریع و پویا به سمت هوشمند شدن واقعی آموزش در ایران عزیزمان باشیم. کیفیت واقعی آموزش زمانی محقق می گردد که بتوانیم هر دانش آموز را به آن نسبت که توانایی، استعداد و علاقه دارد به سمت بهترین مسیر و جهت در زندگی هدایت کنیم. آموزش و پرورش ما بایستی از روزمرگی خارج گردد تا دغدغه های والای تربیتی، مجال به عرصه اقدام درآمدن پیدا کنند.

معضلات مدارس هوشمند،گرانی سیستم‌های آموزشی در هر سه بخش زیرساخت، تولید محتوا و نیروی انسانی از معضلات عمده و جدی آن می‌باشد. در زیرساخت هنوز شبکه پرسرعت اینترنت، آن گونه که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هست در کشور ما وجود ندارد در همین حوزه نبود نرم‌افزارهای قوی و سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت آموزشی به وفور به چشم می‌خورد، در بخش تولید محتوا ،فعالیت بسیار محدودی انجام شده که قطعات محتواهای تولید شده پاسخگوی نیازهای حال و آتی این نوع مدارس نیست. مشکل بعدی نبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه می باشد که هنوز سیستم آموزشی برای تولید چنین نیروی انسانی در کشور ما تعریف نشده می باشد .دور نمای ایجاد مدارس هوشمند، بیانگر مقصد آرمان گرایا نه ای می باشد که وزارت آموزش وپرورش کشور می کوشد تا با بهره گیری از فناوری اطلاعات به آن دست یابد.در عبارت چشم انداز مدارس هوشمند،آینده به گونه ای ترسیم و تصویر می گردد که کاربرد ها و خدمات فناوری اطلا عات و ارتباطات در حد بالایی به کار گرفته شده و مدارس فعلی نیز به عنوان مدارس هزاره سوم با بهره گیری از فناوری های جدید توانمند شده باشند.از این رو،بایستی به مسایل اصلی و ضرورت ایجاد مدارس هوشمند تصریح نمود.این الزامات به عنوان پیشران های اصلی و به مقصود تحقق دور نمای ایجاد مدارس هوشمند معرفی می گردند:

-افزایش سطح کیفی یاددهی- یاد گیری در مدارس کشور همگام با توسعه فاوا در کشور و دنیا

-به روز آوری مستمر دانش در کشور همگام با توسعه علوم در دنیا

-ایجاد بستر فرآیند یادگیری مستمر دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه

-باز گرداندن مرجعیت علمی به معلمین

-تربیت دانش آموزان برای عصر حاضر

-تعامل مستمر اولیا ومربیان

-بهره گیری از فناوری های جدید در امر یاد دهی- یادگیری (ملکی،1389: 28).

از آنجایی که در مدارس هوشمند،مسائلی از قبیل افت تحصیلی، ترك تحصیل، گریز و بیزاری از مدرسه در بین دانش آموزان كمتر به نظر می آید شرایط ایجاد این مدارس در کلیه مقاطع و مدارس دولتی نیاز به مطالعه و مطالعه دارد.

1-3.اهداف پژوهش

هدف اصلی

ارزیابی استقرار مدارس هوشمند در مدارس مقطع دوم متوسطه کاشان و آران وبیدگل

اهداف فرعی

-مطالعه وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند

-مطالعه وضعیت موجود محیط یاددهی -یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند

-مطالعه وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند

-مطالعه وضعیت مطلوب و وضعیت موجود توانمندسازی معلمان درحوزه فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند

-مطالعه وضعیت مطلوب و وضعیت موجود برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند

1-4.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا استقرار مدارس هوشمند در قلمرو پژوهش ازوضعیت مطلوبی برخوردار می باشد؟

سوال های فرعی

1-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود زیرساخت های فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست؟

2-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود محیط یاددهی ویادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست؟

3-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست؟

4-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود توانمندسازی معلمان درحوزه فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست؟

5-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست؟

1-5.فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

استقرار مدارس هوشمند درقلمرو پژوهش از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد.

فرضیات فرعی

1-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود زیرساخت های فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست.

2-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود محیط یاددهی ویادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست.

3-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست.

4-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود توانمندسازی معلمان درحوزه فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست.

5-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری هست.

1-6.قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی استقرار مدارس هوشمند می باشد.

قلمرو مکانی

مدارس هوشمند متوسطه دخترانه وپسرانه در شهرستان کاشان و آران وبیدگل

قلمروزمانی

قلمرو زمانی پژوهش فروردین 93 تا شهریور 93 می باشد.

 

تعداد صفحه :105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان