پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان : تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه.

عنوان : تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ( (M .A.

عنوان:

تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر محمود لاری دشت بیاض

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 مساله اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3 تشریح و اظهار موضوع ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6 اهداف اساسی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-7 روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8 قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-9 روش یا روش های نمونه گیری ………………………………………………………………………………………….. 10

1-10 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح ……………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2 تعریف سرمایه فکری …………………………………………………………………………………………………………. 15

2-3 تفاوت سرمایه های انسانی با سرمایه فکری ………………………………………………………………………….. 16

2-3-1 بند اول ـ مقصود از سرمايه‌ي انساني چيست؟ …………………………………………………………………… 17

2-3-2 بند دوم ـ سرمايه‌ي فكري چيست؟ …………………………………………………………………………………. 18

2-4 اجزاي سرمايه‌ي فكری ………………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 نظريه‌هاي موجود در زمينه‌ي اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري ……………………………………………………….. 22

2- 6 روش‌هاي محاسبه‌ي ارزش سرمايه‌ي فكري ………………………………………………………………………… 30

2-7 مزاياي مدل پاليك ……………………………………………………………………………………………………………… 33

2-8 توسعه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-9 مفهوم توسعه انسانی در رویکرد های متفاوت ……………………………………………………………………….. 37

2-10  شاخص توسعه‌ي انساني HDI………………………………………………………………………………………….. 39

2-11پیوند سرمایه فکری و فرآیند توسعه انسانی ………………………………………………………………………….. 42

2-12 پیشینه پژوهش: …………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-12-1 مروری بر تاریخچه سرمایه فکری …………………………………………………………………………………. 43

2-12-2 مروری بر تاریخچه وسیر تحول توسعه انسانی ………………………………………………………………… 47

2-13 توسعه انسانی و حسابداری ………………………………………………………………………………………………. 49

2-14 سرمایه فکری و توسعه انسانی …………………………………………………………………………………………… 51

فصل سوم: روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..52

3-1 مقدّمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-2 جامعه، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………. 53

3-3 فرضیّات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-4 متغییر های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 56

3-5 محاسبه متغییر های مستقل ………………………………………………………………………………………………….. 56

3-6 محاسبه متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………. 65

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

4-2 آماره‌هاي توصيفي ……………………………………………………………………………………………………………… 66

4-3 آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-3-1 فرضيه اول ……………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-3-2 فرضيه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-3-3 فرضيه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-3-4 فرضيه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-4 تجزیه تحلیل مازاد …………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-4-1 رگرسيون تاثیر اجزای تشکیل دهنده سرمايه فكري بر توسعه انسانی ……………………………………. 73

4-4-2 رگرسیون تاثیر سرمایه فکری شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی ………………………………. 75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………. 78

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

5-2 اختصار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 80

5-3 تحلیل یافته و نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 80

5-4 تحلیل یافته ها ونتایج حاصل از محاسبات مازاد پژوهش ………………………………………………………….. 81

5-5 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 82

5-6پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 83

5-6-1 پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………….. 83

5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………. 83

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………….. 84

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

چكيده:

این پژوهش به مطالعه تأثیرسرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی مطرح  شده می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1381 تا 1390 و نمونه انتخابی 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در مجموع شامل چهار فرضیه بوده می باشد که علاوه بر فرضیات فوق، دو فرضیه مبنی بر تحقیقات مازاد ارائه شده می باشد.

فرضیه اول این پژوهش به مطالعه این موضوع که، بین سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص توسعه انسانی ارتباط مثبت و معنا داری هست؛ پرداخته می باشد، که با استفاد از رگرسیون خطی این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

در ادامه، جهت اطمینان از وجود ارتباط معنی داری بین متغیرهای پژوهش با شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی، به مطالعه ضریب همبستگی هر یک از این متغیر ها با شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی پرداخته شده می باشد.

و در پژوهش مازاد به مطالعه دنبال وجود ارتباط معنی داری بین اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری و شاخص توسعه انسانی، از رگرسیون خطی چندگانه بهره گیری گردید.

در مجموع نتایج بدست آمده حاصل از کاربرد روش های آماری حکایت از عدم تاثیر سرمایه فکری بر  شاخص های مختلف توسعه انسانی می باشد.

1-1         مقدّمه:

فرآیند فراملیتی شدن و جهانی شدن اقتصاد فن آوری همراه با انقلاب بی سابقه ی علمی و فنی، به رغم موانع عظیم برای دولت های توسعه نیافته، فرصت های انگیزشی را برای پیشرفت و رفاه به وجود آورده می باشد. تولید صنعتی، امروز به علّت اختراع مواد جایگزین، موّاد مصنوعی جدید و سازماندهی یارانه ای، به گونه روزافزونی به موّاد خام و انرژی کمتری به ازای هر واحد تولید نیازمند می باشد. در قرن بیست ویکم داشتن قدرت جهانی، دیگر پیروزی در بازی موازنه ژئوپلیتیکی میان قدرت های بزرگ نخواهد بود(حبیبا،1390).

در طی دو قرن گذشته، دانش عمومی بر این محور قرار گرفته بود که تنها دوعامل نیروی کار و سرمایه در تولید محصول تأثیر دارند، در حالی که در عصر کنونی، این دانش و اطلاعات می باشد که به عنوان دارایی ایجاد کننده ثروت و ارزش اقتصادی شناخته می گردد. هم چنین، توسعه فناوری جدید در سال های اخیر بخش زیادی از فعالیت های فیزیکی ایجاد ارزش را به ابعاد مبتنی به دانش انتقال داده می باشد (باس و توماس[1] ، 2007). امروزه سرمایه فکری اعم از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فن آوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سودآوری شرکت به شمار می رود. دو عامل مهم که موجب افزایش کیفیت عملکرد شرکت ها طی دو دهه گذشته شده می باشد، جهانی شدن فزونی تغییرات فن آوری می باشد. در این محیط، سرمایه فکری و دارایی نامشهود عوامل مهم موفقیت هستند. در رقابت اقتصادی جدید، دارایی مبتنی بر دانش، فراهم کننده یک مزیت رقابتی ذاتی هستند (مجتهد زاده و همکاران، 1389). از ویژگی های مبتنی بر دانش ، سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات می باشد؛ و از آنجایی که ظرفیت تولید برای دانش نامحدود می باشد، در اقصاد مبتنی بر دانش، منابع نامحدودی ارائه می گردد. ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش، باعث افزایش اهمیّت سرمایه فکری به عنوان یک دارایی نامشهود و منبع مهّمی برای ایجاد مزّیت رقابتی یک شرکت می باشد(روس وروس[2] ، 1997)

میزان قدرت یک کشور، تعداد لشکرها، هواپیماها، ناوها و موشک های هسته ای آن نخواهد بود، بلکه قدرت آن به توانایی اش در نوآوری فن آورانه به مقصود رقابت و انجام داد وستد در مقیاس جهانی وابسته می باشد. به عبارت بهتر ما در دوره انتقال از قدرت سخت به نرم قرار داریم. اغلب کشورهای دنیا در ماراتن تاریخ باخته اند. آنها نه تنها نتوانسته اند توسعه پیدا کنند و در قدرت جهانی سهیم شوند، بلکه پیش روی چالش های عظیمی که در اقتصاد جهانی و انقلاب فن آوری پدید می آورند، کارآمدی ملّی را از دست داده اند(حبیبا، 1390).

سرمایه فکری عبارتست از کوشش برای بهره گیری موثر از دانش (محصول نهایی) پیش روی اطلاعات (مواد خام) می باشد. از دیدگاه روس و همکاران (1998) وی سرمایه فکری شامل همه فرآیند ها و دارایی هایی می باشد که معمولا در ترازنامه نشان داده نمی شوند؛ و همچنین شامل همه دارایی های ناملموس (مثل علائم تجاری، حق ثبت و بهره برادری و نام تجاری) می باشد که در روش های مدرن مورد توجه قرار می گیرد. به بیانی دیگر سرمایه ی فکری از جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد آن هاست (هوانگ و یانگ[3] ، 2008)

توسعه وابسته به دلیل فقدان فن آوری مستقل وملّی، ناقص الخلقه و ابتر باقی می ماند، پس مجبور به وارد کردن فن آوری می باشد و بایستی همه عواقب فن آوری سرمایه بر را تحمّل نماید. به علاوه صنعت سرمایه های ملی و بومی، نیاز کشور وابسته به سرمایه های مالی بین المللی را تشدید می نماید. پس در چارچوب توسعه ی وابسته، ناچارند خود را در سرمایه داری بین المللی مستحیل سازند (حبیبا، 1390).

انباشت سرمایه که روزی به زعم کارل مارکس (1986)، از مجموع ارزش های افزوده ی ناشی از کار کارگران صنعتی، قوام می پیدا نمود هیچ گاه متوقّف نگردید[4]. دنبال کردن فرآیند تاریخی گسترش نظام سرمایه داری تا عصر حاضر، نشان می دهد که این نظام متشکل از عناصر متضاد، علی رغم تضاد درونی خود و به وسیله دیالکتیک تاریخی، چگونه توانسته می باشد خود را از ورطه ی سقوط بیرون کشد. انباشت سرمایه شکل نوینی به خود گرفته که این تغییر شکل، ناشی از انتقال تمرکز از سرمایه ی ملی به سرمایه غیر مادی یعنی اموال و دارایی های عظیم و نامتناهی می باشد. این تغییر نیز به نوبه خود ابزاری می باشد در خدمت نظام هوشمند سرمایه داری برای بقاء. در واقع، هزینه های بالای تولید کالاهای صنعتی و مادی، مانند حمل و نقل، نگهداری و کنترل کیفیت به علاوه ی محدودیت های موجود در راه ساخت و راه اندازی این گونه اموال، کشورهای توسعه یافته را بر آن داشته می باشد تا در زمینه هایی که کفه ی ترازوی مزیت نسبی در آنها سنگینی می کند، اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری نمایند؛ یعنی در زمینه اموال فکری.

متاسفانه اکثر صنایع در کشوهای مختلف دنیا در حال بهره گیری از روش های  سنتی حسابداری مالی هستند که قرن ها پیش برای محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی های ملموس ایجاد شده بودند (بنتیس[5] ، 1999). در حالی که محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی می باشد که دارایی های ناملموس جدید مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتریان فرهنگ سازمانی، سیستم ها، فرآیندها، ساختار سازمانی را در برمی گیرد. در این بین موضوعات مربوط به سرمایه فکری توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده می باشد (قلیچ لی و همکاران، 1385).

تعداد صفحه : 150

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان