فرمت word : پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

عنوان : مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته دانشگاه آزاد.

عنوان : مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

دانشگاه آزاد

واحد قزوین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هدف از گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی مفید برای تصمیم گیری های تجاری می باشد. از طرفی محصول اصلی گزارشگری مالی نیز سود خالص و یا سودی می باشد که به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت بر مبنای حسابداری تعهدی مورد بهره گیری قرار می گیرد. اقلام تعهدی، می تواند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار دهد. کیفیت سود نیز در تصمیم گیری های تجاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد (بیزیسر، 2008). کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در ارزیابی سلامت مالی یک واحد تجاری دارد. مدیریت سود زیاد، می تواند کیفیت سود را کاهش دهد و اطلاعات ساختگی ممکن می باشد به تصمیم گیری نادرست منجر گردد. در حالی که، عدم وجود مدیریت سود، کیفیت سود را تضمین می کند. زیرا عوامل دیگری مانند بازار سرمایه و پاداش مدیریت به کیفیت سود کمک می کنند (لو، 2008).

از دیدگاه سابرا مانیام (1996)، دو نوع مدیریت سود هست: کارا و فرصت طلبانه. اگر مدیران از اختیارات خود نسبت به انتشار اطلاعات محرمانه در مورد سودآوری شرکت، که هنوز منعکس کننده سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی می باشد، بهره گیری کنند مدیریت سود، کارا خواهد بود. اما اگر مدیران از اختیارات خود برای افزایش منافع شخصی، با میل بیشتری اقدام به انتشار اطلاعات محرمانه درمورد سودآوری شرکت کنند، مدیریت سود فرصت طلبانه خواهد بود. در مدیریت سود کارا ، اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آتی ارتباط مثبت معناداری دارد. و در مدیریت سود فرصت طلبانه، اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آتی ارتباط منفی معناداری خواهد داشت (به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011؛ سجادی و همکاران، 1391؛ بهار مقدم و کوهی،1389).

به گونه اختصار، مدیریت سود بر کل گزارشگری مالی تاثیرگذار بوده و به گونه قابل ملاحظه ای تخصیص منابع را در شرکت تحت شعاع قرار می دهد (دچو و همکاران، 1995؛ هیلی و والن، 1999؛ به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011).

1-2. اظهار مساله

سود معیار اختصار ای از عملکرد شرکت مبتنی بر حسابداری تعهدی می باشد و توسط طیف وسیعی از بهره گیری کنندگان برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد بهره گیری قرار می گیرد. به دلیل اهمیت سود برای بهره گیری کنندگان، مدیران کوشش می کنند مبلغ و نحوه ارائه سود را دستکاری کنند. یکی از روش های دستکاری سود شرکت، بهره گیری از اقلام تعهدی می باشد. زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطا می کند. در واقع مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها و هزینه ها روبه رو هستند. این گونه عملکردها از سوی مدیران را مدیریت سود گویند (دستگیر و رستگار،1390؛ مشایخی و همکاران، 1384).

مدیریت سود، ممکن می باشد کیفیت سود را تحت تاثیر قرار داده و باعث تصمیم گیری نادرست گردد. کیفیت سود نیز در تصمیم گیری های تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در ارزیابی سلامت مالی یک واحد تجاری دارد (لو، 2008).

پس این پژوهش به دنبال پاسخی منطقی برای پرسش های زیر می باشد:

  • آیا شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی و ورشکستگی قرار می گیرند، اقدام به مدیریت سود می کنند؟ نوع مدیریت سود در این گونه شرکت ها چگونه می باشد؟
  • آیا ویژگی های کیفی سود، بر نوع مدیریت سود و سودآوری آتی تاثیر دارد؟
  • آیا با آزمون توانايي ویژگی های کیفی سود و اقلام تعهدي اختياري در پيام رساني قدرت سودآوري آتي، فرصت طلبانه يا كارا بودن مديريت سود را می توان تعیین نمود؟

1-3. هدف و ضرورت انجام پژوهش

در عصر حاضر تبعات و عواقب تصمیم گیری مالی، بدون داشتن اطلاعات درست و به موقع مشخص نیست. مالکان، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان مایلند که اطلاعات صحیحی درمورد عملکرد مالی واحدهای تجاری داشته باشند. از طرفی مدیران نیز به مقصود حداکثر کردن مطلوبیت خویش، گزارش های مالی را از طریق قضاوت شخصی، تغییر می دهند به گونه ای که بعضی از ذینفعان نسبت به عملکرد مالی شرکت گمراه شوند. اینکار ممکن می باشد بیشتر از سوی مدیران شرکت هایی انجام گردد که وضعیت مالی خوبی ندارند و برای بهتر نشان دادن عملکرد خود و ماندن در بازار سرمایه، سود را به صورت فرصت طلبانه گزارش کنند.

مطالعه وضعیت مالی و ارائه نتایج آن بر اساس تفکیک شرکت ها، بهتر می تواند بر تصمیم های مالی بهره گیری کنندگان موثر باشد. پس هدف این پژوهش آزمون توانایی ویژگی های کیفی سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و یکنواختی سود)، در پیش بینی قدرت سودآوری آتی و تعیین نوع مدیریت سود (فرصت طلبانه و کارا) در سه گروه شرکت های درمانده مالی، ورشکسته و سالم عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

1-4. فرضیه های پژوهش

برای دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده می باشد:

فرضیه اول: با کنترل کیفیت اقلام تعهدی، مدیریت سود در شرکت های درمانده و ورشکسته فرصت طلبانه و برای شرکت های سالم کارا می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیه دوم: با کنترل پایداری سود، مدیریت سود در شرکت های درمانده و ورشکسته فرصت طلبانه و برای شرکت های سالم کارا می باشد.

فرضیه سوم: با کنترل قابلیت پیش بینی سود، مدیریت سود در شرکت های درمانده و ورشکسته فرصت طلبانه و برای شرکت های سالم کارا می باشد.

فرضیه چهارم : با کنترل یکنواختی سود، مدیریت سود در شرکت های درمانده و ورشکسته فرصت طلبانه و برای شرکت های سالم کارا می باشد.

1-5. روش انجام پژوهش

به مقصود پیگیری فرضیه های پژوهش، آغاز بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن (کردستانی و همکاران،1392)، در بورس اوراق بهادار تهران، سه گروه شرکت های سالم، درمانده و ورشکسته به عنوان نمونه پژوهش دسته بندی می شوند.

در مرحله بعد چهار ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود و اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، جریان های نقد عملیاتی، به عنوان متغیرهای مستقل و سودآوری آتی به عنوان متغیر وابسته برای سه گروه شرکت نمونه در بورس اوراق بهادار تهران، اندازه گیری می گردد.

1-5-1. روش و ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات

روش گردآوري اطلاعات این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. ابزارهای گردآوري اطلاعات، نرم افزار ره آورد جدید و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها می باشد. صورت های مالی از طریق سایت مدیریت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهیه شده می باشد. تجزيه و تحليل اطلاعات در نرم افزار اکسل و آزمون فرضیه ها با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS انجام می گردد.

1-5-2. جامعه آماری و نحوه انتخاب نمونه

جامعه مورد مطالعه، 110 شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن به سه گروه ورشکسته، درمانده مالی و سالم تقسیم شده می باشد. دوره زمانی پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای سال قبل، سال جاری و آتی، سال های 1380 تا 1390 و بازه اصلی پژوهش از سال 1381 تا 1389، می باشد.

1-6. تعریف اصطلاحات

1-6-1. مفهومی از شرکت های ورشکسته، درمانده مالی و سالم:

مطابق ماده 141 قانون تجارت ایران شرکت های ورشکسته، شرکت هایی هستند که زیان انباشته آنها حداقل نصف سرمایه شان می باشد. این نوع از شرکت ها، معمولا زیان خالص نیز دارند و دارایی های شان برای پرداخت بدهی ها، کافی نیست.

شرکت های سالم، شرکت هایی هستند که وضعیت مالی خوبی دارند و معمولا سود انباشته، سود خالص و دارایی کافی برای پرداخت بدهی ها دارند. شرکت های درمانده مالی، نیز شرکت هایی هستند که بین وضعیت ورشکستگی و سلامت مالی قرار دارند. به بیانی دیگر نه ورشکسته هستند و نه سالم(کردستانی و همکاران، 1392).

1-6-2. مدیریت سود کارا:

به معنای بهبود محتوای اطلاعاتی سود در ارسال اطلاعات محرمانه می باشد ( ابراهیمی و ابراهیمی، 1391). به اظهار دیگر افزایش کیفیت تهیه اطلاعات برای کمک به بهره گیری کنندگان به مقصود درک بهتر قدرت سودآوری و وضعیت مالی شرکت می باشد. از نظر تجربی ارتباط مثبت معنادار بین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی، بیانگر مدیریت سود کارا می باشد (احمد پور و منتظری، 1390).

1-6-3. مدیریت سود فرصت طلبانه:

مدیریت فرصت طلبانه سود، تغییر در گزارش های مالی توسط مدیران به مقصود گمراهی بهره گیری کنندگان نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت برای حداکثر سازی منافع شخصی، تعریف می گردد ( ابراهیمی و ابراهیمی، 1391؛ احمد پور و منتظری، 1390). از لحاظ تجربی وجود ارتباط منفی معنادار و یا عدم ارتباط معنادار میان اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی، نشان دهنده فرصت طلبانه بودن مدیریت سود می باشد.

1-6-4. کیفیت اقلام تعهدی:

کیفیت اقلام تعهدی به اندازه اقلام تعهدی که روی تحقق جریان وجوه نقد مربوط می باشد، تصریح دارد. به اظهار دیگر کیفیت اقلام تعهدی، میزان نقد شوندگی اقلام تعهدی سود را تشریح می کند. هنگامی که اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل می یابند، تشخیص جریان های نقدی در طول زمان میسر می گردد. برای اینکه سود تعدیل شده معیار بهتری برای پیش بینی سود آینده و جریان های نقدی ارائه می کند (بون لرت تایلندی و همکاران، 2006؛ کریشنان، 2003، به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011).

1-6-5. پایداری سود:

پایداری سود به معنای تکرار پذیری سود جاری می باشد. سود پایدار از دیدگاه سرمایه گذاران مطلوب می باشد زیرا در دوره های آتی استمرار خواهد داشت (پنمن و ژانگ، 2002، ریچاردسون، 2003، اسکات، 2000؛ به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011).

1-6-6. قابلیت پیش بینی سود:

بیانگر توانایی سود جاری برای پیش بینی سود آتی می باشد. از مجذور خطای برآوردی معادله پایداری سود، قابل پیش بینی بودن سود، ارزیابی می گردد (بون لرت تایلندی و همکاران، 2006).

1-6-7. یکنواختی سود:

تصریح به بهره گیری از اقلام تعهدی برای همواری سود در سال های مختلف دارد. یکنواختی کم سود به آن معنی می باشد که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست. (چانی و لوئیس،1995؛ دمسکی، 1998؛ فادنبرگ و تای رل، 1995؛ رونن و سادان، 1981، به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011).

1-7. اختصار فصل اول

مطالعه وضعیت مالی شرکت ها در قالب گروه های مجزا بهتر می تواند بر تصمیم های بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری، تاثیر گذار باشد. مطالعه مدیریت سود و کیفیت سود شرکت ها، اهمیت ویژه ای در ادبیات حسابداری دارد. برای آن که مشخص گردد مدیریت سود در کدام شرکت ها فرصت طلبانه و در کدامیک کارا می باشد؟ و کیفیت سود در کدام نوع شرکت بالاتر می باشد؟ در این پژوهش چهار معیار ارزیابی کیفیت سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود و همچنین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی برای سه گروه شرکت های ورشکسته، درمانده مالی و سالم عضو بورس اوراق بهادار تهران، مورد مطالعه و تحلیل قرار می گیرد.

تعداد صفحه : 50

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان