منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد حسابداری: بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید         .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان : بررسي ارتباط بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري

مؤسسه آموزش عالي كار قزوين

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

بررسي ارتباط بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

استاد راهنما:

دكتر فرزين رضايي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4 اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5 فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6 روش‌شناسي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-7واژه‌ها و اصطلاحات كليدي……………………………………………………………………………………………………………………7

1-8 اختصار مباحث آينده……………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2 نيازهاي اطلاعاتي بهره گیری‌كنندگان…………………………………………………………………………………………………………..9

2-3 ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي…………………………………………………………………………………………………………….10

2-3-1 مربوط بودن………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-4 محتواي اطلاعات مالي………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-4-1 انواع آزمون‌هاي محتواي اطلاعات مالي……………………………………………………………………………………………10

2-5 محتواي اطلاعاتي سودحسابداري و ارزش بازار شركت…………………………………………………………………………….12

2-5-1حلقه ارتباطي سود و بازده……………………………………………………………………………………………………………….13

2-5-1-1مدل ارزشيابي مبتني بر سود……………………………………………………………………………………………………….13

2-6محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و ارزش بازار شركت…………………………………………………………………………………13

2-6-1 طبقه‌بندي اقلام تعهدي به جاري و غيرجاري……………………………………………………………………………………..14

2-6-1-1اقلام تعهدي جاري…………………………………………………………………………………………………………………..15

2-6-1-2اقلام تعهدي غيرجاري……………………………………………………………………………………………………………..15

2-7 جريان نقدي عملياتي………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-7-1محتواي اطلاعاتي وجه نقدعملياتي و ارزش بازار شركت………………………………………………………………………16

2-8جريان وجه نقد آزاد……………………………………………………………………………………………………………………………18

2-8-1سودخالص يك عقيده و جريان وجوه نقد يك واقعيت………………………………………………………………………..18

2-8-2محتواي اطلاعاتي وجه نقد آزاد و ارزش بازار شركت………………………………………………………………………….19

2-9 مقايسه محتواي اطلاعاتي سود و جريان‌هاي نقدي شركت…………………………………………………………………………20

2-9-1مقايسه سود و جريانات نقدي از ديدگاه بهره گیری‌كنندگان مختلف……………………………………………………………20

2-9-2مقايسه محتواي اطلاعاتي سود و جريانات نقدي………………………………………………………………………………….21

2-9-2-1كيفيت سود……………………………………………………………………………………………………………………………21

2-9-2-2سود و جريان نقدي………………………………………………………………………………………………………………….22

2-10 ارتباط بين جريان وجوه نقد، اقلام تعهدي جاري و غيرجاري با ارزش بازار شركت………………………………………..23

2-11 پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-11-1مروري بر تحقيقات گذشته در ايران………………………………………………………………………………………………..26

2-11-2مروري بر تحقيقات گذشته در خارج از ايران……………………………………………………………………………………32

فصل سوم: روش تحقيق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-2 روش‌شناسي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-2-1قلمرو مكاني تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….39

3-2-2قلمرو زماني تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-3قلمرو موضوعي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4جامعه، نمونه آماري و روش نمونه‌گيري………………………………………………………………………………………………40

3-2-5 ابزار جمع آوري داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..41

3-3 معرفي متغيرها و نحوه محاسبة آنها…………………………………………………………………………………………………………41

3-3-1 محاسبه متغير ساير اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..40

3-4 فرضيه‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….41

3-5 تبيين الگوهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….41

3-6 نحوة تجزيه و تحليل فرضيه‌ها………………………………………………………………………………………………………………41

3-7 روش‌هاي آماري……………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-7-1 آزمون Fليمر……………………………………………………………………………………………………………………………….47

3-7-2 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………..47

3-7-3 تحليل رگرسيون…………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7-4 آزمون روايي و پايايي……………………………………………………………………………………………………………………50

3-7-5 آزمون t……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-7-6 آزمون F…………………………………………………………………………………………………………………………………….51

3-7-7 آزمون كفايت نمونه‌گيري……………………………………………………………………………………………………………..51

3-8 اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..51

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

4-2تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………54

4-3 آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-4 همبستگي متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..56

4-5 محاسبه متغير ساير اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………57

4-6 نتايج آزمون فرضيات………………………………………………………………………………………………………………………….58

4-6-1 آزمون فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………………58

4-6-1 آزمون فرضيه دوم………………………………………………………………………………………………………………………..59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-6-1 آزمون فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-6-1 آزمون فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..63

4-6-1 آزمون فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………….63

4-7 اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..64

فصل پنجم: اختصار، نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

5-2 اختصار يافته‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..66

5-3 جمع‌بندي و تفسير………………………………………………………………………………………………………………………………68

5-4 محدوديت‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….69

5-5 پيشنهادهاي كاربردي………………………………………………………………………………………………………………………….69

5-6 پيشنهاد براي تحقيات آتي……………………………………………………………………………………………………………………70

منابع

منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

منابع لاتين. ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..76

پيوست

پيوست شماره1: ليست شركتهاي نمونه…………………………………………………………………………………………………………82

پيوست شماره2: نمودارهاي آماري متغيرهاي نمونه…………………………………………………………………………………………84

پيوست شماره3: نمودارهاي Scatter-Plot براي آزمون عدم ناهمساني واريانس‌ها……………………………………………86

چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

چكيده

تعيين عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام مي‌تواند به تصميم‌گيري مناسب سهامداران و تخصيص بهينه منابع اقتصادي كمك كند. ميزان سودآوري شركت‌ها از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي شركت‌ها توسط سرمايه‌گذاران می باشد اما اتكا به سود خالص بدون در نظر داشتن اقلام تشكيل دهندة آن، منجر به از دست‌دادن اطلاعات بااهميت و مؤثر بر تصميم‌گيري و اخذ تصميمات نامناسب خواهد گردید. تحقيق حاضر به مقصود بررسي و مقايسة قدرت توضيح‌دهندگي اجزاي مختلف سود ازجمله جريان وجه‌نقد عملياتي، اقلام تعهدي جاري،اقلام تعهدي غير جاري و جريان وجه نقد آزاد و كمك به توضيح رفتار خلاف قاعده اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. به اين مقصود تعداد 5 فرضيه تدوين و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از 4 الگوي رگرسيون به روش داده‌هاي تابلويي بهره گیری گرديد. بر اين اساس نمونه‌اي متشكل از 83 شركت طي سال‌هاي 1383 لغايت 1389 به روش غربالگري انتخاب گرديد. نتايج حاكي می باشد كه محتواي اطلاعاتي جزء نقدي سود نسبت به ساير اجزاي سود بيشتر می باشد و هم‌چنين يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه، تقسيم سود به دو جزء جريان نقدعملياتي و اقلام تعهدي نسبت به ساير تركيب‌هاي ديگر سود، ارزش توضيح‌دهندگي بالاتري دارد.

مقدمه

توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از جزئيات فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد شرکتها می باشند.همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه ، اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت وعملکرد شرکتها دارند.لذا حسابداری به مقصود تامین نیاز اطلاعاتی طيف وسيعي از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی را فراهم مي‌آورد.

پس هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به بهره گیری کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی وارزیابی ارزش شرکت می باشد. مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران هستند. با در نظر داشتن جنبه‌های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری تأثیر حیاتی در بازار سرمایه اعمال می‌کنند. پس هدف اصلی حسابداری تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می گردد. پس ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده می باشد. تمرکز واستفاده گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد. پس یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود می باشد .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از بهره گیری کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.پس در این پژوهش به مطالعه ارتباط سود واجزای تشکیل دهنده آن با ارزش شرکتها پرداخته می گردد.

تعداد صفحه : 97

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان