دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد گروه حسابداری: بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان : بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت.

عنوان : بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد بين الملل قشم

پايان نامه کار شناسي ارشد رشته حسابداری “MA”

عنوان:

بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دكتر محمد محمودي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکيده 1

مقدمه… 2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بيان مسأله. 4

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-5-  فرضيه‏هاي تحقيق.. 8

1-6- قلمرو تحقيق.. 8

1-7- سؤالات تحقيق.. 9

1-8- روش شناسي تحقيق.. 9

1-9- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 11

1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات… 11

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

2- 1- مقدمه. 14

2- 2- مباني نظري پژوهش… 15

2-3- اهداف حسابداري و گزارشگري مالي.. 16

2-4- تعريف پيامد اقتصادي.. 17

2-4-1- پيامد‌هاي اقتصادي گزارش‌هاي مالي.. 17

2-5- تعريف پيش بيني و اهداف آن. 18

2-6- سود آوري.. 18

2-7-  قابليت پيش بيني سود. 19

2-7-1- اهميت سود هر سهم. 19

2-8- سود به عنوان معياري براي پيش بيني.. 19

2-9- سود تحقق يافته هر سهم (EPS) 20

2-10- سود تحقق يافته هر سهم طي دوره 20

2-11- سود اقتصادي.. 21

2-12- سود حسابداري.. 22

2-13- مقايسه بين روشهاي مبتني بر پيش بيني و مبتني بر واقعيت در عامل سود. 22

2-14- مفهوم سود. 23

2-15- ثبات نسبي سودآوري.. 23

2-16- سود هر سهم. 24

2-17- نسبت هاي سود دهي.. 24

2-17-1- نسبت سود هر سهم  (EPS) 25

2-17-2- نسبت قيمت به سود هر سهم  (P/E) 25

2-17-2-1- کاربرد نسبت (PE) 26

2-17-2-2- رشد سود. 26

2-17-2-3- نسبت سود تقسيمي هر سهم. 26

2-18- تحليل نسبت P/E و  E/P سود هر سهم. 27

2-19- درآمد براي هر سهم. 28

2-20-  تورم. 28

2-20-1- تعريف تورم از ديدگاه  گونتربورگر. 29

2-20-2- تعريف تورم از ديدگاه محسن دستگير. 29

2-21- طبقه بندي تورم ها بر مبناي درجه شدت تورم. 30

2-22- طبقه بندي تورم ها بر مبناي نسبت افزايش قيمت ها به افزايش حجم پول. 31

2-23- ارتباط تورم و پول. 32

2-24- عوامل اقتصادي تاثير گذار بر تورم. 33

2-25- نرخ ارز. 34

2-26- تعريف بورس اوراق بهادار. 35

2-26-1-  قيمت اوراق بهادار به عنوان پيش بيني کننده سود حسابداري.. 35

2-27- شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX 36

2-27-1- روش ها و مباني ارزيابي سهام. 37

2-28- ارزيابي سهام  از طريق سود آوري (بورس) 38

2-29- حد نوسانات قيمت… 39

2- 30- نسبت ارزش بازار به دفتري.. 39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- 31- پيش بيني سود، محتواي اطلاعاتي دارد. 39

2- 31- جايگاه کيفيت سود. 41

2- 32- افزايش تورم و کاهش کيفيت سود شرکت ها 42

2-33- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. 42

2- 33- 1- تحقيقات داخلي.. 42

2- 33- 2-  تحقيقات خارجي.. 44

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه. 50

3-2- مساله تحقيق.. 51

3-3- فرضيه‌هاي تحقيق.. 51

3-4- جامعه آماري.. 52

3-5- نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 52

3-6- روش گردآوري اطلاعات… 55

3-7- متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آنها 56

3-7-1- متغير وابسته. 56

3-7-2- متغيرهاي مستقل.. 56

3-8- مدل تحقيق.. 57

3-9- روش تحقيق.. 57

3-10- روش هاي آماري مورد بهره گیری در تحقيق.. 58

3-10-1- تحليل توصيفي داده ها 59

3-10-2- ضريب همبستگي پيرسون. 59

3-10-3- مدل داده‌هاي تابلويي.. 60

3-10-4- مزيت بهره گیری از داده‌هاي ترکيبي نسبت به سري‌هاي زماني و مقطعي.. 61

3-10-5- روش‌هاي تخمين داده‌هاي تابلويي.. 63

3-10-6- آزمون‌هاي تشخيصي.. 65

3-10-6-1- آزمون F ليمر. 65

3-10-6-2- آزمون هاسمن.. 65

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها

4-1- مقدمه. 67

4-2- آمار توصيفي.. 67

4-3- آزمون ضرايب همبستگي.. 68

4-4- آمار استنباطي.. 70

4-5- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق.. 71

4-5-1- آزمون‌هاي آماري.. 71

4-5-2- آزمون فرضيه اول. 72

4-5-3- آزمون فرضيه دوم. 73

4-5-4- آزمون فرضيه سوم. 73

4-5-5- آزمون فرضيه چهارم. 74

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه. 77

5-2- يافته‌هاي تحقيق.. 77

5-2-1- نتايج آزمون فرضيه اول. 77

5-2-2- نتايج آزمون فرضيه دوم. 78

5-2-3- نتايج آزمون فرضيه سوم. 78

5-2-4- نتايج آزمون فرضيه چهارم. 79

5-3- نتيجه گيري.. 79

5-4- محدوديت‌هاي تحقيق.. 81

5-5- پيشنهادات تحقيق.. 82

5-5-1- پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق.. 82

5-5-2- پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 83

پيوست ها 84

منابع و ماخذ. 92
فهرست جداول

جدول 3- 1- طریقه انتخاب نمونه آماري تحقيق.. 53

جدول 4- 1- آماره‌هاي توصيفي تحقيق.. 68

جدول 4- 2-  آزمون همبستگي پيرسون. 70

جدول 4- 3-  نتايج آزمون F ليمر. 71

جدول 4- 4- نتايج آزمون هاسمن.. 72

جدول 4- 5-  نتايج تخمين مدل رگرسيوني.. 75

جدول 5- 1- اختصار نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق.. 80

چکيده
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بدين مقصود با بهره گیری از داده هاي 140 شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1385 الي 1389 با بهره گیری از نرم افزار Eriews  و روش panal data نسبت به بررسي فرضيه ها اقدام گردید.

نتايج تحقيق تصريح نمود كه بين نرخ ارز،  شاخص بورس و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود ارتباط هست ولي نتايج نشان داده می باشد كه بين نرخ تورم بر صحت پيش بيني سود ارتباط اي وجود ندارد.

مقدمه
پيش بيني از اين كه عنصر بنيادين و كليدي در تصميم‌گيري بهره گیری كنندگان درون سازماني و همچنين برون سازماني محسوب مي‌گردد، مهم می باشد. بر اين اساس كارآيي و اثر بخشي نهايي هر تصميم، به نتايج رويدادهاي آتي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي مي‌دهد. بدين ترتيب تصميمي كارا و اثربخش خواهد بود كه بر اساس پيش‌بيني‌هايي انجام گيرد كه مبناي آن صحيح بوده باشد. يكي از اين پيش‌بيني‌ها، پيش‌بيني سود بوده كه بايد اطلاعات منطقي، قابل اتكا و به موقع را فراهم آورد و نيز قابل فهم و مربوط باشد. پيش‌بيني‌هاي دقيق و به موقع، موجب بهبود تصميم‌گيري بهره گیری كنندگان از گزارش‌هاي حسابداري می باشد. افراد به وسيله آن مقياسي براي ارزيابي عملكرد شركت ايجاد مي‌كنند، در حقيقت اطلاعات مربوط به پيش‌بيني سود سهام شكل دهنده انتظارات بازار می باشد. منابع و ابزارهاي متعددي براي بالا بردن پيش‌بيني سود براي مديران هست كه اگر منجر به پيش‌بيني نزديك به واقعيت شوند، مطلوب‌تر خواهند بود.عوامل اقتصادي و حسابداري مانند عواملي می باشد كه صحت پيش‌بيني سود را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين تحقيق متغيرهاي كلان اقتصادي (نرخ ارز، تورم، شاخص بورس) و نسبت ارزش بازار به دفتري شركت به عنوان عوامل موثر بر پيش‌بيني سود در راستاي صحت پيش‌بيني سود بررسي مي‌گردد. تشخيص صحت متغيرهاي مذكور موضوع بررسي در اين پژوهش می باشد.

تعداد صفحه : 108

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید