پژوهش: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی: تحلیل كمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تير پيچيده شده با استفاده از تئوري¬های گراديان كرنشي و غیر محلی ارینگن

گرایش : طراحی کاربردی عنوان : تحلیل كمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تير پيچيده شده با بهره گیری.

گرایش : طراحی کاربردی

عنوان : تحلیل كمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تير پيچيده شده با بهره گیری از تئوري­های گراديان كرنشي و غیر محلی ارینگن

دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

تحلیل كمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تير پيچيده شده با بهره گیری از تئوري­های گراديان كرنشي و غیر محلی ارینگن

استادراهنما:

دکتر مهدی محمدی مهر

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: مباحث نظری ……………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه­ای بر نانوفناوری.. 2

1-1-1- کاربرد فناوری نانو. 3

1-1-2- تئوری­های مختلف اثرات اندازه. 4

1-2- تیر پیچیده شده. 5

1-3- موج.. 8

1-3-1- انواع موج.. 9

1-3-2- کمیتهای امواج مکانیکی.. 9

1-4- پیشینه و هدف پژوهش.. 10

فصل دوم: معادلات حاکمه حرکت نانو تیر پیچیده شده 17

2-1- مقدمه. 18

2-2- میدان جابه­جایی.. 18

2-3- روش حداقل انرژی.. 23

2-4- تئوری گرادیان کرنشی.. 24

2-5- معادله حاکمه نانو تیر پیچیده شده. 25

2-6- تئوری غیر موضعی ارینگن.. 32

2-7- انرژی جنبشی.. 35

2-8- کار خارجی.. 36

2-9- معادلات حرکت… 38

3 فصل سوم: نتایج عددی و بحث ………………………………………………………………………….43

3-1- مطالعه انتشار موج نانو تیر پیچیده شده. 44

3-2- ارتعاشات نانو تیر پیچیده شده. 46

3-3- کمانش…. 48

3-4- نتایج عددی وبحث… 52

3-4-1- تحلیل انتشار موج نانو تیر پیچیده شده. 53

3-4-1-1- سرعت فاز. 53

3-4-1-2- سرعت گروه. 57

3-4-1-3- فرکانس قطع.. 61

3-4-1-4- فرکانس فرار. 63

3-4-2- تحلیل کمانش نانو تیر پیچیده شده. 68

3-4-3- تحلیل ارتعاشات نانو تیر پیچیده شده. 71

فصل چهارم: نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………..75

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1- بحث و نتیجه گیری.. 76

4-2- پیشنهاد برای ادامه کار. 77

منابع و ماخذ. 78

فهرست شکل­ها

شکل‏1‑1 الف: تیغه پیچیده شده بهره گیری شده در توربین.. 6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شکل 1-1ب: تیغه پیچیده شده، بهره گیری شده در یک توربین کمپرسور و موتورهای جت. ……………6

شکل‏1‑2: بهره گیری از مته به عنوان پرکاربردترین ابزار برشی تیر پیچیده شده. 7

شکل‏1‑3: تیغه فرز غلتکی، ابزار برشی با تیغه­های مارپیچی.. 7

شکل‏1‑4: قلاویز مارپیچی مخصوص برای رزوه کردن اجسام سخت… 7

شکل‏1‑5:شبیه­سازی مولکول DNA با بهره گیری ازتیر پیچیده شده. 8

شکل‏2‑1: شکل شماتیک از نانو تیر پیچیده شده با درنظرگرفتن محورهای مختصات
محلی و کلی.. 18

شکل‏2‑2: موقعیت محورهای مختصات محلی و کلی.. 19

شکل‏2‑3: محورهای مختصات محلی برای دو نقطه از تیر به فاصله  dzاز یکدیگر. 20

شکل‏3‑1: تغییرات نسبت سرعت فاز بر حسب فرکانس انتشار در زوایای پیچش مختلف (تئوری گرادیان کرنشی) 54

شکل‏3‑2: تغییرات نسبت سرعت فاز بر حسب فرکانس انتشار در زوایای پیچش مختلف (تئوری غیرمحلی ارینگن) 55

شکل‏3‑3:تغییرات سرعت فاز بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری گرادیان کرنشی) 56

شکل‏3‑4: تغییرات سرعت فاز بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری غیر محلی ارینگن) 56

شکل‏3‑5: اثر تئوری­های مختلف مقیاس طول بر روی سرعت فاز. 57

شکل‏3‑6: اثر ضخامت بر روی سرعت گروه با بهره گیری از تئوری گرادیان کرنشی.. 58

شکل‏3‑7: اثر ضخامت بر روی سرعت گروه با بهره گیری از تئوری غیر محلی ارینگن.. 58

شکل‏3‑8: اثر نرخ زاویه پیچش بر روی سرعت گروه ب ااستفاده از تئوری گرادیان کرنشی.. 59

شکل‏3‑9: اثر نرخ زاویه پیچش بر روی سرعت گروه با بهره گیری از تئوری غیر محلی ارینگن.. 60

شکل‏3‑10: اثر بستر الاستیک بر روی سرعت گروه با بهره گیری از تئوری گرادیان کرنشی.. 61

شکل‏3‑11: اثر ضریب و ینکلر بر فرکانس قطع بر حسب زاویه پیچش (تئوری گرادیان کرنشی) 62

شکل‏3‑12: اثر ضریب و ینکلر بر فرکانس قطع بر حسب زاویه
پیچش (تئوری غیر محلی ارینگن) 63

شکل‏3‑13: اثر فرکانس فرار برحسب نرخ زاویه پیچش با بهره گیری از تئوری گرادیان کرنشی.. 64

شکل‏3‑14: اثر فرکانس فرار بر حسب نرخ زاویه پیچش با بهره گیری از تئوری غیرمحلی ارینگن.. 64

شکل‏3‑15: اثر تئوری­های مختلف مقیاس طول بر روی فرکانس فرار. 65

شکل‏3‑16: اثر ضخامت بر عدد موج بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری گرادیان کرنشی) 66

شکل‏3‑17: اثر ضخامت بر عدد موج بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری غیرمحلی ارینگن) 66

شکل‏3‑18: تغییرات عدد موج بر اثر تغییرات زاویه پیچش بر حسب فرکانس انتشار (تئوری گرادیان کرنشی) 67

شکل‏3‑19: تغییرات عدد موج بر اثر تغییرات زاویه پیچش بر حسب فرکانس انتشار (تئوری غیرمحلی ارینگن) 68

شکل‏3‑20: بار کمانش بحرانی نسبی بر حسب تغییرات طول تیر در مقادیر مختلف ضریب وینکلر  (تئوری غیرمحلی ارینگن) 69

شکل‏3‑21: بار کمانش بحرانی نسبی بر حسب تغییرات طول تیر در مقادیر مختلف ثابت برشی پاسترناک (تئوری غیرمحلی) 70

شکل‏3‑22: تغییرات بار کمانش بحرانی تیر بر اثر تغییرات پارامتر طول در مقادیر مختلف ضریب مقیاس کوچک طول   71

شکل‏3‑23: اثرات زاویه پیچش بر فرکانس طبیعی در ضخامت­های مختلف… 72

شکل‏3‑24: نمودار فرکانس طبیعی نانو تیر پیچیده شده بر حسب ضخامت به ازای ضرایب وینکلر مختلف    73

شکل 3‑25: اثر پارامتر مقیاس کوچک طول بر فرکانس طبیعی در مقادیر مختلف ضخامت……….74

چکیده

در این پژوهش، به تحلیل ارتعاشات، کمانش و انتشار موج نانو تیر پیچیده شده تحت بار محوری بر بستر پاسترناک پرداخته می­گردد. آغاز میدان جابه­جایی و تغییر مکان تیر پیچیده شده به دست می­آید. سپس با بهره گیری از میدان جابه­جایی بدست آمده، روابط کرنش-جابه­جایی به دست می­آید. از تئوری­های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن برای اعمال اثرات اندازه ناشی از مقیاس نانو بهره گیری می­گردد. در نهایت معادلات حرکت نانو تیر پیچیده شده با بهره گیری از روش انرژی و اصل هامیلتون به دست می­آید. با بهره گیری از روش تحلیلی، فرکانس­های طبیعی، بار کمانش بحرانی و سرعت انتشار موج نانو تیر پیچیده شده محاسبه می­گردد.در انتها فرکانس طبیعی، سرعت فاز، فرکانس قطع، عدد موج و بار کمانش بحرانی تیر پیچیده شده تحت تاثیر سه پارامتر مقیاس کوچک طول، پارامتر غیر محلی ارینگن، نرخ زاویه پیچش، ضخامت، طول نانو تیر پیچیده شده و بستر الاستیک به دست می­آید. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که سرعت فاز در نانو تیر پیچیده شده، با افزایش نرخ زاویه پیچش در نانو تیر پیچیده شده افزایش می­یابد. همچنین عدد موج با ضخامت نانو تیر ارتباط معکوس داشته درحالیکه با فرکانس انتشار موج ارتباط مستقیم دارد. افزایش نرخ زاویه پیچش باعث افزایش فرکانس طبیعی سیستم می­گردد که این افزایش در ضخامت­های بالاتر مشهود­تر می باشد. بار کمانش بحرانی با ضرایب وینکلر و پاسترناک ارتباط مستقیم داشته و با افزایش طول نانو تیر پیچیده شده، تاثیر این ضرایب بر روی بار کمانش بحرانی افزایش می­یابد. اثر تغییرات نرخ زاویه پیچش بر سرعت گروه در فرکانس­های کم محسوس بوده، اما با افزایش فرکانس انتشار، نمودارها همگرا می­شوند. هم چنین با افزایش نرخ زاویه پیچش، فرکانس فرار به صورت ناچیز افزایش می­یابد. مقادیر سرعت فاز و سرعت گروه با بهره گیری از تئوري گراديان كرنشي بسيار بيشتر از تئوري تنش كوپل اصلاح شده و كلاسيك مي­باشد.

1-1- مقدمه ­ای بر نانوفناوری
فناوری نانو واژه­ای می باشد کلی که به تمام فناوری­های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق می­گردد. نانو، کلمه­ای یونانی می باشد و به معنی کوتوله که در ریاضیات معادل ، یعنی یک میلیاردم می باشد ودر فناوری نانو ابعادی در حدود 1 تا nm 100 را شامل می­گردد. علم و فناوری نانو، هنر وتوانایی به دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانو و علم دستکاری و بازچینی اتم­ها برای ساخت مواد و ابزارها در مقیاس نانو متر می باشد.  در این فناوری ساخت ابزار و اشیا در اندازه­های اتمی می باشد و ملکول به ملکول توسط رباتهای برنامه­ریزی شده در مقیاس نانومتریک انجام می­گردد. در این فناوری خواص جدیدی از مواد متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک به کار برده می­گردد. نانو فناوری در واقع رویکرد جدیدی در تمام عرصه­هاست ویک علم فرا رشته­ای می باشد که تمام علوم را در بر می­گیرد و می­توان گفت نقطه اتصال علوم در آینده می­باشد. در اظهار اهمیت این فناوری گفته می­گردد که بخشی از آینده نیست بلکه تمام آینده می باشد.

بهره گیری از فناوری نانو ناخواسته به چند صد سال پیش بر می­گردد. جام لیکورگوس که در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می­گردد یک نمونه بهره گیری از این فناوری در گذشته می باشد که به قرن چهارم بعد از میلاد برمی­گردد. نکته جالب در این جام این می باشد که تابش نور از بیرون به جام، آن را سبز رنگ کرده  و با تابش نور از درون آن به رنگ قرمز در می­آید. مطالعات میکروسکوپی پرده از راز این جام برداشته ومعلوم شده می باشد که در درون شیشه این جام، ذرات نانو از جنس طلا و نقره قرار دارد و ذرات نانو، خواصی متفاوت از ذرات غیر نانو بروز دهند.

پیشرفت فناوری نانو با اختراع میکروسکوپهای الکترونی وارد فاز جدیدی گردید. در سال 1931 دانشمند آلمانی ماکس­نات و ارنست روسک اولین نوع از این میکروسکوپ­ها را اختراع کردند. واروین مولر پروفسور فیزیک دانشگاه ایالت پن با اختراع میکروسکوپ الکترونی با زمینه یونی، اولین فرد در تاریخ بود که اتم­ها را به صورت منحصر به فرد و ترتیب آن­ها در یک سطح نظاره نمود.

با وجود کوشش­های انجام شده، فاینمن فیزیکدان و دارنده جایزه نوبل فیزیک را به عنوان پایه­گذار فناوری نانو می­شناسند. وی در سال 1959 مقاله­ای درمورد قابلیت­های این فناوری در آینده منتشر ساخت. وی در در مراسم میهمانی بعد از دریافت جایزه نوبل، در سخنرانی خود ایده فناوری نانو را برای عموم عیان ساخت و معتقد بود که در اندازه­های بسیار کوچک، فضایی بسیار بزرگ هست. وی معتقد بود که در آینده نزدیک موتورهایی به بزرگی سر سوزن ساخته خواهد گردید.

بعد از این سال فعالیت در عرصه نانو رشد چشمگیری را شروع نمود. در سال 1980 در مرکز تحقیقاتی IBM در سوییس تکنیکی ابداع گردید که تصویر اتم را بزرگ می­نمود. در 1990 برای اولین بار دانشمندان اتم­ها را حرکت دادند و با اتم­ها اولین جمله را نوشتند. با فناوری نانو بشر اکنون می­تواند جهان ماده را آن­گونه که خودش می­خواهد بسازد. تنها کافی می باشد مواد پایه­ای جهان ماده را یک بار دیگر اتم به اتم و ملکول به ملکول کنار هم بچیند.به قول هرست استومر برنده جایزه نوبل: “ظهور نانو تکنولوژی می­تواند به بشر تسلط لازم برای کنترل بی­سابقه و کم­نظیر بر جهان ماده را بدهد.”

تعداد صفحه : 95

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان