دانلود پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاه‌ها

عنوان : بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاه‌ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه.

عنوان : بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاه‌ها

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته

مديريت بازرگاني

موضوع:

بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاه‌ها

در فن‌آوري اطلاعات

استاد راهنما:

دکتر سیدمحمد مهدوی نیا

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکيده………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1 بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………… 4

1-2. اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3 سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1 سوال اصلي…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-2 سوالات فرعي…………………………………………………………………………………………. 7

1-4 فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………… 8

1-5 روش تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 8

1-6  روشهاي جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………………. 9

1-7 جامعه آماري……………………………………………………………………………………………….. 10

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن……………………………………………………………………….. 10

1-9 ابزار گردآوري داده ها ………………………………………………………………………………….. 11

1-10 قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 11

1-10 -1 قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………. 11

1-10-2 قلمرو مكاني تحقيق ………………………………………………………………………………. 11

1-10-3 قلمرو زماني تحقيق………………………………………………………………………………… 11

1-11 روش تجزيه و تحليل داده ها ………………………………………………………………………. 11

1-12 تعاريف عملياتي………………………………………………………………………………………… 12

1-12-3 فناوري اطلاعات  …………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم :ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادي……………………………………………………………………………… 16

2-2-1 مفاهيم رشد و توسعه ……………………………………………………………………………….. 16

2-2-2  تعاريف توسعه اقتصادي درغرب ……………………………………………………………….. 18

2-2-3  تئوريهاي توسعه اقتصادي ازد يدگاه انديشمندان …………………………………………….. 21

2-2-4  معيارهاي اندازه‌گيري توسعه اقتصادي ………………………………………………………….. 27

2-3 بخش دوم : بازده سرمايه گزاري………………………………………………………………………. 29

2-3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 29

2-3-2 سرمايه گذاري…………………………………………………………………………………………. 31

2-3-3 انواع سرمايه گذاري…………………………………………………………………………………… 31

2-3-4 محيط سرمايه گذاري…………………………………………………………………………………. 33

2-3-5 ابزار هاي قابل معامله…………………………………………………………………………………. 34

2-3-6 فرآيند سرمايه گذاري…………………………………………………………………………………. 35

2-3-7 بازده……………………………………………………………………………………………………… 37

2-3-8 اجزاي بازده…………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-9 عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي……………………………. 39

2-4  پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………… 47

1-2-4) تحقيقات داخلي ……………………………………………………………………………………. 47

2-2-4) تحقيقات خارجي……………………………………………………………………………………. 48

فصل سوم:روش تحقيق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 56

3-2 روش تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 57

3-2-1)  تحقيقات بنيادي…………………………………………………………………………………….. 57

3-2-2)  تحقيقات کاربردي………………………………………………………………………………….. 57

3-2-3) تحقيقات عملي………………………………………………………………………………………. 58

3-3) ماهيت و روش پژوهش……………………………………………………………………………….. 58

3-3-1) تحقيقات تاريخي……………………………………………………………………………………. 58

3-3-2) تحقيقات توصيفي ………………………………………………………………………………….. 59

3-3-3)  تحقيقات همبستگي………………………………………………………………………………… 59

3-3-4)  تحقيقات عليّ ……………………………………………………………………………………… 60

3-3-5) تحقيقات تجربي ……………………………………………………………………………………. 60

3-4 روشهاي جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………………….. 60

3-5  فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………….. 61

3-6 قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………. 62

3-6 -1 قلمرو موضوعي تحقيق…………………………………………………………………………….. 62

3-6-2  قلمرو مكاني تحقيق…………………………………………………………………………………. 62

3-6-3  قلمرو زماني تحقيق ………………………………………………………………………………… 63

3-7 جامعه آماري……………………………………………………………………………………………….. 63

3-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن……………………………………………………………………….. 64

3-9 ابزار گردآوري داده‌ها……………………………………………………………………………………. 65

3-10 تعاريف عملياتي………………………………………………………………………………………… 65

3-11 روش تجزيه و تحليل داده‌ها…………………………………………………………………………. 67

فصل چهارم:تجزيه و تحليل آماري

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2 رويکرد فراتحليل…………………………………………………………………………………………. 70

4-3-1 بررسي فرضيه اول……………………………………………………………………………………. 72

4-3-2 بررسي فرضيه دوم……………………………………………………………………………………. 75

4-3-3 بررسي فرضيه سوم…………………………………………………………………………………… 77

فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 81

5-2 يافته‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………… 81

5-3 تفسير و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………. 83

5-4 پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 85

5-5 محدوديت‌ها……………………………………………………………………………………………….. 86

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 87

چکیده:

هدف پژوهش: هدف اين مقاله مطالعه ارتباط توسعه اقتصادي و فناوري اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوري اطلاعات و تاثير چشم گير آن در افزايش بهره وري سازمانهاي دولتي و خصوصي در سطح جهان، حركت جهاني را به سمت بهره گيري از انواع مختلف موجب شده می باشد

روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگي بدست آوردن داده هاي مورد نظر مي توان در زمره تحقيق توصيفي به شمار آورد. متغيرهاي اين پژوهش توسعه اقتصادي (درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری) و بهره گیری از فناوري اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می گردد. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توسعه اقتصادی (15سوالی) و فنآوری اطلاعات (10 سوال) بهره گیری گردید. جهت آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردید.

یافته ها : با در نظر داشتن نتایج پژوهش بين بهره گیری فناوري اطلاعات در سطح بنگاه و درآمدسرانه ارتباط معناداري هست. همچنین بين بهره گیری فناوري اطلاعات و نرخ بيکاري ارتباط معني‌داري وجود. و با در نظر داشتن نتایج می‌توان گفت بين بهره گیری  فناوري اطلاعات در کشورها و بهره وری  ارتباط معني‌داري هست.

 نتیجه گیری : با در نظر داشتن نتایج پژوهش می‌توان گفت بهره گیری از فناوری اطلاعات موجب کاهش بهره گیری نیروی انسانی می گردد ودر کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند بیشتر کاربرد دارد. همچنین بهره گیری از فناوری اطلاعات موجب کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌باشد.

کليد واژه‌ها:  فناوري اطلاعات، بهره وري، بازده ، فناوري اطلاعات، توسعه اقتصادي. 

مقدمه

فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر به اطلاعات، به روز بودن و … می باشد. به بیانی دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده، بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل گردد. تکنولوژی اطلاعات جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی در آورده اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده می باشد. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده می باشد که چگونگی گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولید موثر باشد و شیوه‌های کار و زندگی مردم را تغییر دهد.(صرافی زاده و محمد زاده، 1389)

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معني مطلق «تغيير كمي هر متغير در مدت مشخص» اطلاق مي‌گردد. مثلاً قد يك فرد طي يك سال از 150 سانتي متر به 155 سانتي متر افزايش يابد، گفته مي‌گردد كه قد آن شخص 5 سانتي متر رشد داشته می باشد يا توليد گندم از 10 ميليون تن در سال قبل به 11 ميليون در سال جاري افزايش يافته می باشد، حال اگر اين معني و مفهوم به كل توليدات كالاها و خدمات نهايي جامعه در يك مدت معين و مشخص تعميم داده گردد، به آن «رشد اقتصادي» گويند. بنابراين «تغيير در ميزان توليد كالاها و خدمات نهايي توليد شده در جامعه در يك مدت معين را رشد اقتصادي گويند». (رحمت میرزایی،1382)

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهري آن سطح فرهنگي بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمد براي اكثريت عظيمي از يك جامعه می باشد. از لحاظ مفهوم علمي توسعه، «تحول تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه می باشد كه متضمن رشدي خودجوش، مستمر و فراگير در توليد می باشد.» (جمعي از نويسندگان،1382) ميير در تعريف توسعه اقتصادي مي‌گويد : توسعه اقتصادي روندي می باشد كه طي آن درآمد حقيقي سرانه در بلندمدت افزايش مي‌يابد (نرخ رشد درآمد واقعي سرانه بيشتر از نرخ رشد جمعيت مي‌باشد(رحمت میرزایی،1382).

امروزه رشد روزافزون فناوري اطلاعات و تاثير چشم گير آن در افزايش بهره وري سازمانهاي دولتي و خصوصي در سطح جهان، حركت جهاني را به سمت بهره گيري از انواع مختلف موجب شده می باشد كه كشور ما، (MIS) سيستم هاي اطلاعاتي به ويژه سيستم اطلاعات مديريت نيز در مسير اين حركت قرار گيرد. اين حركت در داخل كشور پيش روي خود با تحولات، موفقيت‌ها، شكست‌ها، چالش‌ها و مقاومت هاي فراواني مواجه بوده می باشد . سازمان هاي دولتي به عنوان يك ابزار خوب مديريتي و موثر در امر تصميم گيري (MIS) و خصوصي زيادي از بهره گيري نموده اند و سازمان هاي بيشتري هم در اين فرايند از مزاياي آن بي بهره مانده اند(قاضي زاده فرد،1388)

بنابراين در اين پژوهش هدف اين می باشد که از بين متغيرهاي متعددي که اثر آن بر پارادوکس بهره وري مورد تأييد قرار گرفته می باشد، بر متغير توسعه اقتصادي در سطح ملي تمرکز شده و بررسي گردد کداميک از ابعاد آن بيشترين ارتباط را با پاردوکس بهره وري دارد.

1-1 بيان مسأله

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد گردید اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند گردید. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی می باشد. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت می باشد. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم می باشد در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر می باشد.

فقر و ضعف اطلاعات موجب مي گردد سازمان ها و شرکتها نه تنها تصوير درست و كاملي  از آينده نداشته باشند، بلكه حتي نتوا نند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسند. در نتيجه نه میتواند هدف گذاري صحيح بکنند و نه قادرند فعاليت‌هاي مناسبي را براي اين سازمان‌ها طراحي نمايند و در نتيجه از منابع سازمان بهره گیری بهينه نخواهد گردید. با وجود سرمايه گذاري‌هاي وسيع در حوزه فناوري اطلاعات، به دلايل گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل اين سرمايه گذاري ها در دست نيست اما شواهد نشان مي‌دهد ناكامي در اين سرمايه گذاري ها نسبت به توفيق در آنها رايج تر بوده و در سطح سازماني و ملي كارايي و اثر بخشي مورد انتظار از سرمايه گذاري در اين زمينه به دست نيامده می باشد. (ادوارد،2002)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شاخص هاي توسعه را معمولاً با ميزان پيشرفت آموزش و پرورش، افزايش درآمدسرانه، ميزان اميد به زندگي، بهداشت عمومي، فقرزدايي و ميزان دسترسي به خدمات عمومي تعريف کرده اند. (سليمي فر،1382). در این پژوهش سه شاخص بهره‌وری و نرخ بیکاری و درآمد سرانه به عنوان شاخصه‌‌های توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن مطالبي که بيان گردید لزوم بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بهره گیری از  فناوري اطلاعات در بنگاههای اقتصادی مشخص مي‌گردد.

1-2 اهداف تحقيق

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بين توسعه اقتصادی کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بين افزایش درآمد سرانه کشورو میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات.

مطالعه ارتباط بين افزایش بيکاري کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات.

مطالعه ارتباط بين افزایش بهره وری کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات.

1-3 سوالات تحقيق

1-3-1 سوال اصلي

پرسش اصلي که در اين تحقيق مطرح شده می باشد اين می باشد که، « آيا  بين توسعه اقتصادي و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست؟ »

1-3-2 سوالات فرعي

بين افزایش درآمد کشورو میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست؟

بين افزایش نرخ بيکاري کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست؟

بين افزایش بهره وری کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست؟

1-4 فرضيات تحقيق

فرضیه اصلی:

بين توسعه اقتصادی کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

فرضیه‌های فرعی:

بين افزایش درآمد سرانه کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

بين افزایش نرخ بيکاري کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

بين افزایش بهره وری و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

1-5 روش تحقيق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگي بدست آوردن داده‌هاي مورد نظر مي‌توان در زمره تحقيق توصيفي به شمار آورد، و زیرا داده‌هاي مورد نظر از طريق نمونه‌گيري از جامعه، براي بررسي توزيع ويژگي‌هاي جامعه آماري انجام مي گردد اين تحقيق از شاخه پيمايشي [1]صورت مي‌پذيرد.

1-6  روشهاي جمع آوري اطلاعات

جمع­آوري داده­ها در اين تحقيق ترکيبي از روش­هاي کتابخانه­اي و ميداني می باشد. مطالعات کتابخانه‌اي: روش­هاي کتابخانه­اي در تمامي تحقيقات مورد بهره گیری قرار مي­گيرد. در اين تحقيق نيز محقق براي جمع­آوري ادبيات و سوابق موضوع از منابع فارسي و لاتين کتابخانه‌اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز و نيز پايگاه هاي معتبر علمي در شبکه جهاني اينترنت بهره گیری و نتايج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فيش، جدول و فرم، ثبت و نگهداري کرده ودر پايان کار نسبت به طبقه­بندي و بهره­برداري از آن­ها اقدام نموده می باشد.

تحقيقات ميداني: روش­هاي ميداني به روش­هايي اطلاق مي­گردد که محقق براي گردآوري داده ناگزير می باشد به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط و نيز برقراري ارتباط با واحد تحليل (يعني افراد در اين پژوهش)، اطلاعات مورد نياز خود را جمع­آوري کند. در اين روش محقق مي‌تواند جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد بهره گیری نموده و يا پرسشنامه اي را با در نظر داشتن مدل، فرضيات اصلي و زير فرضيات طراحي نموده و پس از تعيين روايي و پايايي، از آن بهره برداري نمايد.

1-7 جامعه آماري

مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه هست. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکتهای فعال در بورس می باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000نفر می باشند.

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن

تعداد کارکنان شرکتهای فعال در بورس 1000 شرکت می باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول زیر( کوکران) انتخاب می گردد.حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد.

1-9 ابزار گردآوري دادهها

در این پژوهش به مقصود جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش و همچنین برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

پرسشنامه این پژوهش، شامل 25 سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد که به کمک آنها می‌توان متغیرهای پژوهش را اندازه‌گیری نمود و درستی سوالات پژوهش را مطالعه نمود.15 سوال مربوط به متغیرهای درآمد سرانه، بهره وری و نرخ بيکاري و 10 سوال در مورد فناوري اطلاعات می باشد.

سوالات این پرسشنامه از بین سوالات پرسشنامه‌های استاندارد با در نظر داشتن نظر اساتید راهنما و مشاور انتخاب شده می باشد. گزینه‌های مربوط به هر سوال بصورت : کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم می‌باشند.

 1-9-1 سنجش روایی

اگرچه سوالات این پرسشنامه از منابع معتبر استخراج گردیده می باشد، لیکن برای مطالعه روایی پرسشنامه مورد نظر در این پژوهش، از اعتبار محتوایی نیز جهت بومی سازی پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. از این رو آغاز نسخه‌ای از پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و استاد مشاور قرار گرفت تا روایی محتوایی پرسشنامه سنجیده گردد و نظرات پیشنهادی ایشان در مورد پرسش نامه اعمال گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-9-2 سنجش پایایی

جهت پایایی پرسشنامه در این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود تعداد 30 عدد پرسشنامه بصورت آزمایشی توسط کارکنان تکمیل گردید و با بهره گیری از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر استخراج گردید.

تعداد صفحه :90

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان