دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسي رابطه بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان

گرایش : تحول عنوان : بررسي ارتباط بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشکده مديريت.

گرایش : تحول

عنوان : بررسي ارتباط بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

دانشکده مديريت

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(MA)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

رشته مديريت بازرگاني

گرايش : مديريت تحول

عنوان:

بررسي ارتباط بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان

شرکت سايپاکاشان

استاد راهنما:

دکترحسين نوروزي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه                                                                                                 

چکيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1)مقدمه 3

1-2)بيان مساله: 4

1-3) اهميت موضوع: 5

1-4)اهداف تحقيق 6

1-4-1)هدف اصلي 6

1-4-2) اهداف فرعي 6

1-5)فرضيه هاي تحقيق : 6

1-5-1)فرضيه اصلي: 6

1-5-2)فرضيه هاي فرعي: 6

۱-6)روش تحقيق 7

1-7)روش گردآوري اطلاعات 7

1-7-1)روش تجزيه و تحليل اطلاعات 7

1-8)تعاريف  نظري و عملياتي متغيرها: 7

1-8-1)تعاريف نظري: 7

1-8-2)تعاريف عملياتي: 9

1-9) قلمرو تحقيق: 9

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1)مقدمه: 11

2-1-1) مفاهيم 11

2-1-1-1) داده 11

2-1-1-2) اطلاعات 12

2-1-1-3) دانش 13

2-1-1-4) خرد 15

2-1-1-5 )سلسله مراتب دانش (هرم دانش) 15

2-1-1-6) کارکردهاي دانش 17

2-1-2) مديريت دانش: 18

2-1-2-1) تاريخچه و علل پيدايش مديريت دانش 18

2-1-2-2) مفهوم مديريت دانش 21

2-1-2-3) تعاريف مديريت دانش از ديدگاه صاحبنظران: 23

2-1-2-4) اهميت بکارگيري مديريت دانش 25

2-1-2-5) منابع مديريت دانش 26

2-1-2-6) اصول مديريت دانش 26

2-1-2-7) قابليت فرايندي مديريت دانش 31

2-1-2-8)موفقيت بهره گيري از مديريت دانش 32

2-1-2-9) معضلات نبود مديريت دانش 34

2-1-2-10) مدل هاي مديريت دانش: 35

2-1-2-11)الگوي SECI  فرآيند خلق و تبديل دانش 36

2-1-2-12)الگوي فرآيند مديريت دانش 37

2-1-2-13) عناصر مهم در چارچوب مديريت دانش در بخش توليدي: 38

2-1-2-14)مديريت دانش در بخشهاي دولتي و غيردولتي 39

2-1-2-15)اهميت و ضرورت مديريت دانش در سازمانهاي دولتي 40

2-1-2-16) موافقان و مخالفان مديريت دانش در سازما نهاي دولتي 41

2-1-2-17)مديريت دانش و خوشههاي صنعتي 41

2-1-2-18)دسته بندي دانش مدار خوشه هاي صنعتي 42

2-1-2-19)عناصر بكارگيرنده و دگرگون كننده دانش در خوشه هاي صنعتي 43

2-1-2-20) مديريت دانش در ارتباط با مشتري 43

2-2) سلامت سازماني 45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1)مفهوم سلامت 45

2-2-2)سلامت سازماني 45

2-2-3)مفهوم سلامت سازماني: 46

2-2-3-1) اهميت مقوله سلامت سازماني: 46

2- 2-4)ابعاد سلامت سازماني: 47

2-2-4-1) ابعاد دهگانه سلامت سازماني از ديدگاه مايلز: 47

2-2-3-2) سطوح و ابعاد سلامت سازماني ازديدگاه (هوي و همکاران): 50

2-2-3-3) ابعاد سلامت سازماني از ديدگاه لايدن و كلينگل: 50

2-2-3-4) سطوح وابعاد سلامت سازماني از ديدگاه پارسونز: 52

2-2-4) مدل سيستماتيك شاخص هاي سلامت سازمان: 53

2-2-4-1)توجه شاخص هاي ورودي 54

2-2-4-2)توجه شاخص هاي فرآيندي 54

2-2-4-3)توجه شاخص هاي خروجي 56

2-2-5) ويژگي هاي سازمان سالم و ناسالم: 57

2-2-5-1)ويژگي هاي سازمان سالم: 57

2-2-5-2)ويژگي هاي سازمان ناسالم 59

2-2-7)ارزيابي سلامت سازماني: 62

2-2-7-1)وضعيت ناخوشي يا پريشاني: 62

2-2-7-2)منابع ناخوشي در سازمانها: 62

2-3)پيشينه تحقيق: 65

2-3-1) پيشينه تحقيقات داخلي 65

2-3-2) پيشينه تحقيقات خارجي 66

2-4) مدل مفهومي تحقيق 67

2-6) جمع بندي فصل 68

فصل سوم: روش تحقيق

3-1) مقدمه: 70

3-2) روش تحقيق : 70

3-3 ) ابزار گردآوري اطلاعات: 71

3-4) جامعه آماري : 72

3-5 ) روش نمونه گيري: 72

3-6 ) روايي  و پايايي  پرسشنامه: 74

3-6-1) آزمون پايايي پژوهش: 74

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

4-1) مقدمه 77

4-2) بررسي توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي 77

4-2-1 )جنسيت 78

4-2-2) تاهل 79

4-2-3 )تحصيلات 80

4-2-4 ) سمت 81

4-3 ) آزمون فرضيات تحقيق 82

4-3-1) آزمون فرضيه فرعي اول 82

4-3-2 )آزمون فرضيه فرعي دوم 83

4-3-3) آزمون فرضيه فرعي سوم 84

4-3-4 )آزمون فرضيه فرعي  چهارم 85

4-3-5) آزمون فرضيه اصلي پژوهش 86

4-4) يافته هاي جانبي تحقيق 87

4-4-1) آزمون فرضيه جانبي اول 87

4-4-2) آزمون فرضيه جانبي دوم 88

4-4-3 )آزمون فرضيه جانبي سوم 89

4-4-4 )آزمون فرضيه جانبي چهارم 90

4-4-5 )رتبه‌بندي ابعاد مديريت دانش 91

4-4-6)آزمون رگرسيون بين مولفه هاي مديريت دانش و سلامت سازماني: 92

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5- 1)مقدمه 96

5-2)نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق 96

5-2-1) نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول 96

5-2-2) نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 97

5-2-3) نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم 98

5-2-4) نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم 99

5-2-5) نتيجه آزمون فرضيه اصلي 99

5-3)پيشنهادات تحقيق 100

5-3-1)پيشنهادات مبتني بر فرضيات 100

5-3-2)  پيشنهادات اجرايي 101

5-3-3) پيشنهادات به محققين 102

5-4) محدوديت هاي تحقيق 102

منابع

منابع فارسي 103

منابع انگليسي 104

ضمايم 107

چکيده

دانش به عنوان دارايي نا مشهود محور خلق ارزش در سازمان هاي عصر حاضر می باشد. ذخيره­ي دانشي به عنوان سرمايه­ي استراتژيك هر سازمان، مهم­ترين مزيت رقابتي سازمان ها به شمار مي­رود. از طرفي سلامت سازماني منجر به دوام و بقاء سازمان در محيط خود و ارتقاء سازگاري با آن مي­گردد. در واقع سلامت سازماني توانايي سازمان براي رشد و بهبود مداوم می باشد.با درک درست از ارتباط مديريت دانش و سلامت سازماني و با تعيين جايگاه مديريت دانش در سلامت سازماني مي توان شاهد کسب مزيت رقابتي در بسياري از سازمان ها باشيم.اين پژوهش، با هدف بررسي ارتباط­ي بين مديريت دانش و سلامت سازماني در شرکت سايپا کاشان انجام گردید. روش تحقيق از حيث هدف، كاربردي و از حيث شيوه­ي جمع آوري داده­ها توصيفي – همبستگي مي­باشد. جامعه­ي آماري اين تحقيق شامل كليه کارکنان شاغل در شرکت سايپا کاشان در سال 1393 بودند که طبق جدول مورگان(1978) ، 146 نفر به روش نمونه گيري  تصادفي ساده انتخاب شدند. داده­هاي پژوهش از طريق پرسشنامه مديريت دانش با پايايي 83/0 و سلامت سازماني با پايايي 94/0 جمع­آوري و از طريق آزمون­هاي همبستگي پيرسوني و رگرسيون ساده بوسيله نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گردید. نتايج تحقيق بيانگر اين بود كه تمامي زيرمؤلفه­هاي مديريت دانش با سلامت سازماني ارتباط مثبت و معنادار دارد که از بين تمامي مولفه هاي مديريت دانش، مولفه “بيروني سازي” بيشترين تاثير را بر روي سلامت سازماني به نسبت مولفه هاي ديگر دارد.

واژه­هاي كليدي : دانش، مديريت دانش، سلامت سازماني، شرکت ساپيا کاشان  

فصل اول: كليات تحقيق

1-1)مقدمه

دنياي متغير امروز ايجاب مي کند که سازمان­ها براي بقاء به دنبال ابزاري نوين باشند، يکي از ابزارهايي که مي ­تواند سازمان­ها را در تأمين اين اهداف ياري کند، مديريت دانش می باشد. مديريت دانش فرايندي می باشد که به سازمان­ها کمک مي کند اطلاعات مهم را بيابند، گزينش، سازماندهي و منتشر کنند و تخصصي می باشد که براي فعاليت­هايي زیرا حل معضلات، آموختن پويا و تصميم­گيري ضروري می باشد. در سال­هاي اخير، سازمان ها و شرکت هاي مختلف، پيوستن به طریقه دانش را آغاز کرده­اند و مفاهيم جديدي زیرا کاردانش، دانش­ کار، مديريت دانش و سازمان­هاي دانشي خبر از شدت يافتن اين طریقه مي­دهند. سازمان­ها نه تنها از طريق سازگاري منفعلانه، بلکه به واسطه کارکرد متقابل فعال، خود را با محيط­هاي بي ثبات وفق مي­دهند.

سازمان­ها به راحتي مي توانند تغيير شکل دهند، با اين همه، بسياري از ديدگاه­هاي موجود در زمينه سازمان از يک حالت منفعلانه و ايستا برخوردارند. سازماني که درصدد سازگاري کامل خود با محيط در حال تغيير می باشد، بايد علاوه بر خلق اطلاعات و دانش، بتواند آن­ها را به طرز موثري، مورد پردازش قرار دهد هم چنين اعضاي سازمان بايد نه تنها منفعل نبوده، بلکه بايد به عنوان عامل فعال در نوآوري اقدام کنند.

ايجاد سازمان­هاي امروزي و مديريت اثر بخش آنها با بهره گیری از تئوري­هاي سازمان وعلم مديريت، شايد بزرگترين پيشرفت بشر در قرن حاضر باشد. به همين لحاظ اهميت پيشرفت مديريت دانش و شکل گيري دانش مربوطه را همتراز پيشرفت­هاي شگفت انگيز فنّي و تکنولوژيکي دانسته­اند زيرا پيشرفت­هاي فنّي بشر خود ناشي از توان او در تشکيل سازمان­هاي اجتماعي و کار سازمان يافته می باشد .

مديريت، دانش را از حالت تفنني وتجملي در آورده و آن را به يک سرمايه ملي تبديل مي­کند و موجبات توسعه­ي اقتصادي، اجتماعي، علمي، فرهنگي و… را فراهم مي­نمايد. بي ترديد موفقيت هر سازمان به شايستگي وتوانائي­هاي مدير آن سازمان بستگي دارد. چه اينکه سازمان مورد نظر يک واحد صنعتي، نهاد دولتي، آموزشي، پزشکي و يا مذهبي باشد. شايستگي مديريت سازمان تعيين کننده شايستگي سازمان خواهد بود و اهميت آن چيزي نيست که در امور سازمان گم گردد . در اين راستا سبک و شيوه­اي که مديران براي اداره کارکنان خويش انتخاب مي­نمايد بر بسياري از جهات سازماني مانند کارايي کارکنان، انگيزش کارکنان و . . . تاثير به سزايي خواهد داشت

1-2)بيان مساله:

امروزه سازمان‌ها به سرمايه هاي نامشهود و معنوي كه همان دانش ناميده مي‌شوند، به عنوان يك عامل مهم و حياتي مي‌نگرند. دستيابي به اندوخته هاي دانش سازماني، بدون يادگيري ممكن نمي‌باشد. ويروساك (2010) معتقد می باشد كه سازمان‌ها قبل از اقدامات دانشي، بايستي نگاهي دقيق به فرهنگ سازماني خود داشته باشند. فرهنگ سازماني به عنوان يك عامل اصلي درصحنه مديريت دانش مطرح می باشد. قابليت و توانايي بهره گیری از اطلاعات و تكنولوژي و قابليت نوآوري در مديريت و فرايندها به نوبه خود متكي بر توانايي يادگيري نهفته درون سازمان می باشد. سيستم مديريت دانش درون يك سازمان يادگيرنده، بايد قادر باشد كه فعاليت‌هاي كاري و يادگيري افراد را با هم متناسب سازد و نيز بايد در برگيرنده محرک‌ها و انگيزه هاي كافي باشد تا بتوانند همه اعضا را جذب نموده و آنها را درگير فعاليت هاي درون سازماني نمايد(ويروساك،2010).

طبق تحقيقات انجام شده يکي از موانع عمده استقرار مديريت دانش در سازمانها، فرهنگ سازماني مي باشد و بحث تغيير فرهنگ يکي از مهمترين جنبه هاي هر نظام مديريت دانش مي باشد. ( دستن وگري جودي، 2004،246)

مديريت دانش فرايندي می باشد که به سازمان ها ياري مي دهد تا اطلاعات مهم را بيابند، گزينش،سازماندهي و منتشر کنند. مديريت دانش تخصصي می باشد که براي فعاليت هايي زیرا حل معضلات آموختن پويا، برنامه ريزي راهبردي و تصميم گيري ضروري می باشد. (فرگوسن،2005 ، صفحه321) مديريت دانش در نظر داشتن شيوة جديد تفكر در مورد سازمان و تسهيم منابع فكري و روشي براي بهره وري و بهبود عملكرد مي باشد. در اين مديريت در نظر داشتن بهينه سازي دانش سازماني براي افزايش عملكرد از طريق رويه هاي مختلف مي باشد. امروزه کارکنان هوشمند و با دانش به عنوان مهم­ترين سرمايه­هاي يک سازمان با در نظر داشتن قدرت خلاقيت و نوآوري، خلق فرآيندهاي سازماني نوين، فناوري­هاي جديد و توسعه محصولات و خدمات جديد، سازمان را به مزيت رقابتي پايدار رهنمون مي­کنند. کوشش­هاي نوآورانه در سازمان نتيجه سرمايه­گذاري هدفمند در فرآيند يادگيري و ارتقاء مديريت دانش می باشد. نظام مديريت دانش، موجب مي­گردد سازمان­ها بطور هوشمند اقدام کرده و فرآيندها با سرعت و کارآيي بيشتر، انجام بگيرند و به دليل کاهش نياز به بازآفريني راه­حل­ها، صرفه جويي­هاي زيادي را متوجه سازمان مي­کند. از طرف ديگر سازمانهاي سالم و داراي قدرت دانش خواهند توانست تغييرات و پويايي­هاي محيطي و فرصت­هاي جديد را شناسايي و برتري­هاي بلندمدت خود را در عرصه رقابتي حفظ نمايند. جوامع فراصنعتي امروز جوامع اطلاعاتي هستند که درآن به تدريج فن آوري­هاي نيرو افزا جاي خود رابه فن­آوري­هاي دانش افزا ميدهند. لذا مي­توان گفت مديريت موثر برسرمايه دانش پايدارترين منبع توسعه محسوب شده و نياز اساسي سازمان­هاي هزاره سوم می باشد. امروزه با تأكيد فزاينده بر سازمان­هاي دانش محور به­ جاي سازمان­هاي توليد محور، دانش از عوامل مهم در سازمان­ها به حساب مي­آيد، و برخورداري از دانش و اطلاعات روزآمد براي ادامه حيات سازمان­ها به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده می باشد. بنابراين مديريت سازمان­ها بايد با تكيه بر دانايي برتر، اتخاذ تصميمات معقول­تر در موضوع­هاي مهم و بهبود عملكردهاي مبتني بر دانش راه خود را پيدا كند.  شرکت هاي صنعتي علاوه بر هدف اصلي خود كه ارتقاي کيفيت و مشتري مداري و کسب سود بيشتر مي باشند جهت تداوم حيات در محيط رقابتي اين صنعت بايد به نوعي سازمان هاي ياد گيرنده باشند در کشور ما اغلب صنايع و بالاخص خودرو سازان به اندازه کافي و متناسب با رقبا و همتايان خود در کشورهاي پيشرفته در توليد دانش علمي و مديريت آن سرمايه گذاري نمي کنند که خود موجب فقر دانش علمي و عدم برخورداري از مزيت رقابتي در عرصه جهاني شده می باشد با بکارگيري مديريت دانش، سازمانها متناسب با ميزان توليد محصول و مصرف دانش در بازتوليد ارکان سازماني، توليداتي با مزيت رقابتي بالا ايجاد مي نمايند که نتيجه اين اقدام موجب بهبود سلامت سازماني، بهره مندي اصولي از منافع و توانمند سازي پايدار دانش در دوره عمر سازماني خواهد.

1-3) اهميت موضوع:

امروزه به کارگيري مديريت دانش در تمامي سازمان­ها، مانند موسسات آموزشي، بهداشتي، صنعتي و تجاري ضروري به نظر مي رسد علي رغم گسترش مديريت دانش در سال­هاي اخير بسياري از موسسات در بهره گيري بهينه از آن احساس نااميدي مي­نمايند. اين سازمان ها به دنبال يافتن پاسخي مناسب براي اين سوالات مي باشد. چگونه مي توان مديريت دانش را در سازمان توليد، ذخيره و توزيع نمود؟ چگونه مي توان مفاهيم و اصول مديريت دانش را در سازمان اجرا نمود؟ مديريت دانش براي اولين بار از سوي صاحب نظران کسب و کار ارائه گردید و هدف آن ها نيز، حداکثر کردن سود بود لذا هدف ابتدايي ايجاد مديريت دانش در سازمانهاي توليدي سوددهي بيش­تر مي باشد مي توان گفت توليد نيز مانند ساير حوزه ها دست خوش مديريت دانش گرديده می باشد و  براي اين که در شرايط متغير امروزي از رسالت اصلي خود يعني توليد و رقابت پذيري نيز باز نماند در عصر دانش و اطلاعات، دانش مهم ترين عامل در موفقيت دراز مدت فرد و سازمان به شمار مي آيد مجموعه دانش در جاهاي بسياري مانند منابع کتابخانه­اي، مراکز اسناد و مدارک ، پايگاه هاي اطلاعاتي، پايگاه هاي دانش، آرشيوها و هم چنين در ذهن بشر ها و سازمان ها پراکنده می باشد. بهره گیری ي بهينه از اين مجموعه هاي پراکنده براي توليد دانش و اطلاعات جديد، مستلزم فرايند مديريت دانش می باشد.

در دنياي به شدت در حال تغيير، سازمان­ها بايد بر اساس دانش علمي مديريت، اداره شوند بر همين اساس تأثیر مديريت دانش و نوآوري به عنوان اصلي ترين راه دستيابي به رويکردهاي جديد از قبيل مشتري محوري، مشارکت، در نظر داشتن ذهنيت، انتظارات ذينفعان و … محقق  را بر آن داشت تا با انتخاب موضوع  و  براساس مدل نظري نوناکا (1994) سعي نمايد که ارتباط بين مديريت دانش و سلامت سازماني را بعنوان نياز اجتناب ناپذير سازمان هاي توليدي و بالاخص صنايع خودرو بصورت کاربردي بررسي و معين نمايد که آيا بين مولفه هاي مديريت دانش و سلامت سازماني در بين کارکنان شرکت سايپا کاشان ارتباط معناداري وجود خواهد داشت

1-4)اهداف تحقيق

1-4-1)هدف اصلي

تبين ارتباط بين مديريت دانش و سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپا کاشان

1-4-2) اهداف فرعي

–  تبين ارتباط بين مؤلفه اجتماعي سازي دانش و  سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپا کاشان

– تبين ارتباط بين مؤلفه دروني سازي دانش و سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپا کاشان

– تبين ارتباط بين مؤلفه ترکيب سازي دانش و سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپا کاشان

– تبين ارتباط بين مؤلفه بروني­سازي دانش و  سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپا کاشان

 1-5)فرضيه هاي تحقيق :

1-5-1)فرضيه اصلي:

بين مديريت دانش و سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپا کاشان ارتباط معنادار هست.

1-5-2)فرضيه هاي فرعي:

– بين مؤلفه بروني­سازي دانش و  سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپاکاشان ارتباط معنادار هست.

– بين مؤلفه ترکيب سازي دانش و سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپا کاشان ارتباط معنادار هست.

– بين مؤلفه دروني سازي دانش و سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپا کاشان ارتباط معنادار هست.

– بين مؤلفه اجتماعي سازي دانش و سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپا کاشان ارتباط معنادار وجود دار د.

۱-6)روش تحقيق

پژوهش‌ حاضر پژوهشي كاربردي – توصيفي می باشد. تحقيق كاربردي در جستجوي دستيابي به يك هدف علمي می باشد و تأكيد آن بر تأمين سعادت ورفاه توده مردم و مطلوب بودن فعاليت می باشد. يافته‌هاي تحقيق كاربردي به ميزان بسيار زيادي قائم به زمان و مكان هستند ( دلاور، 1373: ص25). اين تحقيق از دسته ي تحقيقات توصيفي و از شاخه ي پيمايشي می باشد.

1-7)روش گردآوري اطلاعات

۱)کتابخانه اي :که شامل اسناد ومدارک آمارنامه هاي رسمي و ژورنال هاي ديجيتالي مي باشد .

 ۲)ميداني:که شامل پرسشنامه ،مصاحبه ،نظاره مي باشد .

روش گرد آوري اطلاعات اين پژوهش از نوع کتابخانه اي و ميداني مي باشد که در مرحله اول پژوهش به صورت کتابخانه اي  مي باشد. در مرحله دوم پژوهش با بهره گیری از پرسشنامه براي بررسي مولفه ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت

1-7-1)روش تجزيه و تحليل اطلاعات

پس از جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و طبقه بندي آنها، ‌جهت تجزيه و تحليل اطلاعات،از روشهاي مختلف آماري  بهره گیری مي گردد. روشهاي آماري مورد بهره گیری در اين تحقيق شامل فنون آمار توصيفي (شامل جداول فراواني ، مقياس ليكرت و …) و فنون آمار استنباطي شامل ضريب همبستگي و رگرسيون می باشد. نرم افزار مورد بهره گیری براي تجزيه و تحليل داده ها نيز   SPSS می باشد .

تعداد صفحه :140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان